కార్తీక మాస శోభ

కార్తీక మాస శోభ

                     కార్తీక మాస శోభ 

                   కృత్తికా నక్షత్రం పౌర్ణమి నాడు వున్నాక్ నేలను కార్తీక మాసం అంటారు .కృత్తిక అగ్ని నక్షత్రం .శివుడు అగ్ని ని మూడో కన్ను గా కలిగి ఉన్నాడని మనకు తెలుసు .అందుకని శివాలయం లో శివ లింగానికి ఎదురు గా నందీశ్వ రున్ని ఎర్పాత్రు చేస్తారు .నంది నాసిక పుతలనుంచి వచ్చే చల్లదనం శివుని వేడిని తగ్గిస్తుందని అభి ప్రాయం .అందుకే లింగానికి ,నదికి మధ్య గా ఎవ్వరు నిలబదరు ,మధ్య లోంచి వెళ్లారు .రేపటి తో కార్తీక మాసం పూర్తి అవుతుంది రేపు అమావాశ్య .అమా వాశ్య  తెల్ల వారు ఝామున ”పోలి”ని స్వర్గానికి పంపు తారు .దీనికి ఒక కధ వుంది .ఒక చాకలి ముసలి ఆవిడకు అయిదుగురు కోడళ్ళు ఉన్నారట .ఆమె ఆశ్వ యుజ బహుళ అమావాశ్య  నుంచి కార్తీక బహుళ అమావాశ్య వరకు తెల్ల వారు ఝామునే లేచి ,ఏటి లో చన్నీటి స్నానం చేసి దీపం పెట్టు కొనేది .ఇలా ఒక నెల గడి చిన తర్వాత కార్తీక అమావాశ్య  నాడు చిన్న కోడలు ”పోలి”ని  ఇంటికి కాపలా పెట్టి మిగిలిన కోడళ్ళను తీసుకొని నది ఒడ్డుకు వెళ్ళింది .చిన్న కోడలు పెరుగు చిలికి వెన్న తీసి ,కవ్వానికి అంటిన వెన్న తీసి ,పత్తి చెట్టు కింద రాలిన పత్తి తో వత్తి చేసి ,ప్రమిదలో పెట్టి ,శుభ్రం గా నూతి వద్ద స్నానం చేసి దీపం వెలిగించింది .అత్త గారు వచ్చి తిట్టు తుందనే భయం తో ఆ దీపం కనపడ కుండా దానిపై చాకలి బాన బోర్లించింది .దేవతలు ఆమె భక్తికి సంతోషించి ,దివ్య విమానాన్ని తెచ్చి ,ఆమెను బొందె తో కైలాసానికి తీసుకు వెళ్ళారు .వూళ్ళో వున్న వారంతా ”,చాకలి పోలి స్వర్గానికి వెడుతోంది ”అను కుంటు వింత గా చూశారు .విమానం బాగా క్రిందు గా పోతూ వుండటం తో ఆమె కాళ్ళు పట్టు కోని వూరి జనం కూడా ఆమెతో స్వర్గానికి   వెళ్తున్నారు .విష్ణు దూతలు ”ఈ పోలి అధిక భక్తీ తో జ్యోతిని వెలి గించింది .కనుక స్వర్గానికి తీసుకొని వెళ్తున్నాం .మీకు ఆ అదృష్టం లేదు ”అని వాళ్ళను కిందకు తోసే శారు .పోలి శరీరం తో స్వర్గానికి వెళ్ళిన పుణ్యాత్ము రాలు .అందుకే ఆమె ను తలచు కుంటు కార్తీక అమావాశ్య తెల్ల వారుజ్హామున నది ఒడ్డున దీపాలు వెలిగించి ఆమె ను గుర్తు చేసు కొంటు ,ఆమె కధను చెప్పు కొంటు ,నీటి లో దీపాలు వదిలి పెడ తారు స్త్రీలు అంతా .స్త్రీలు అందరు ఈ కధ చెప్పు కోని అక్షంతలు నెత్తినా వేసుకొని ఇంటికి తిరిగి వస్తారు .అరటి దొప్ప లలో ఆవు నీతి దీపాలు వెలిగించి నీటి లో వదులు తారు .అదీ పోలి స్వర్గానికి పోవటం అంటే .ఇందు లో రెండు ముఖ్య విషయాలున్నాయి .ఒకటి భక్తికి కులం అడ్డు రాదు .అందుకే అందరు అన్ని కులాల స్త్రీలు ”పోలి తల్లి ”ని గుర్తుంచు కోని దీపాలు పెట్టి సాగ నమ్పటం .రెండోది కార్తీక దీపానికి అంత ప్రాముఖ్యత వుంది అని తెలియ జేయటం .నిశ్చల భక్తీ తో చేసింది ఏదైనా పర మేశ్వరుడు మెచ్సుతాడు .

—                    ఇప్పుడు కార్తీక మాస ప్రాముఖ్యాన్ని తెలుసు కుందాం .కార్తీకం శివునికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైన నెల .ఆశ్వయుజ కార్తీక మాసాలు శరదృతువు .వర్షాలు వెనక్కి తగ్గి నదుల నీరు తేట బడు తుంది .సర్ద్రుతూ వు పౌర్ణమి వెలుగు అద్భుతం గా వుంటుంది .మనసు పర వశం చెందు తుంది .ప్రకృతి అంతా ప్రశాంతం గా వుంటుంది .అందుకని మన మనసులను కూడా ప్రశాంతం గా ఉంచు కో వాలని సూచన కూడా .ఆశ్వయుజం లో శక్తి ఆరాధన చేస్తాస్ము .అదే దసరా .నవ రాత్రులు భక్తీ శ్రద్ధ లో తో నిర్వ హిస్తాం .చెడు పై మంచి పొందిన విజయమే విజయ దశమి .దుష్ట సంహారం జరిగి శిష్టులను కాపాడిన లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిని ఘనం గా ఆలయాలలోను ,ఇళ్ళల్లోను అర్చించి తరిస్తాము .కొత్త అల్లుళ్ళను పండుగకు ఆహ్వానించి గౌర విస్తాం.తారు వాత దీపావళి అదీ దుర్మార్గాన్ని అంతం చేసే పండగే .సరదా గా దీపాలు పెట్టి ,టపాకాయలు కాల్చి దుష్ట సంహారం జరిగిందని ఆనంద పాడు తాం .దీని తర్వాత కార్తీక మాసం ప్రా రంభమవుతుంది .

                     కార్తీం లో దీపానికి స్నానానికి ప్రత్యేకత వుంది .తెల్ల వారు జామునే లేచి చన్నీళ్ళు స్నానం తలారా చేసి తులసి చెట్టు దగ్గరో ,ఉసిరి చెట్టు కిందో దీపా రాదన చేస్తారు .ఇంటిలో దేవ తార్చన వున్న వారు అభిషేకం చేసు కొంటారు .శివాలయానికి వెళ్లి శివుని దర్శించి తరిస్తారు .సాయంత్రం వేళ ”ఆకాశ దీపాలు ”వెలిగించి ధ్వజ స్తంభా లకు కర్రతో కట్టి పైకి చేరు స్తారు .ఆ దీపాలకు ముందే పూజ చేసి పైకి ఎత్తు తారు .ఆడ వాళ్ళంతా ఆ దీపోత్చ వాణికి హాజరై భక్తీ శ్రద్ధలతో నమస్కరిస్తారు .ఇది నెల రోజూ జరిగే కార్య క్రమం .ఇది వరకు శివాలయం లోనే చేసే వారు .ఇప్పుడు అన్ని ఆలాయా ల లోను ఆకాశ దీపాలు పెడుతున్నారు .ఇదొక వేడుక గా నిర్వ హిస్తున్నారు .
           కార్తీక మాసం ప్రారంభ మైన రెండా వ రోజూ అంటే శుక్ల విదియ ”భగినీ  హస్త భోజనం ”అంటే అన్నా చెల్లెళ్ళ పండుగ .అక్క ఇంటికి తమ్ముడు వచ్చి భోజనం చేయాలి .అక్కకు బహుమతి ఇవ్వాలి .లేక పొతే అన్న చేల్లెలింటికి వెళ్లి భోజనం చేసి బహుమతి ఇవ్వాలి .అన్న ,కాని తమ్ముడు కాని అక్క ,లేకచెల్లెలు ఇంటికి వెళ్ళాలి .అక్క ,చెల్లెలు అన్న ,లేక తమ్ముడు ఇంటికి కాదు అని తెలుసుకోండి .
                కార్తీక శుక్ల చవితి ”నాగుల చవితి ”అందరు పుట్టలో పాలు పోస్తారు .చలిమిడి ,వడ పప్పు నై వేద్యం పెడ తారు .పుట్ట మన్ను ను భక్తీ తో తీసు కోని చెవులకు కొద్దిగా రాసు కొంటారు .మోపి దేవి లోని వల్లీ ,దేవ సేనా సమేత శుబ్రహ్మనఎశ్వర స్వామిని దర్శించి ,పూజించి తరిస్తారు .
             శుక్ల దశమి నాడు ”యాజ్న్య వల్క్య జయంతి ”శుక్ల ఏకాదశి మహా పర్వ దినం .ఉప వాసాలు వుంటారు .రాత్రి దాకా వుంది శివుడిని దర్శించి అ.చంద్ర దర్శనం అయింతర్వాత భోజనం చేస్తారు .కొందరు ఆ రోజల్లా ఉపవాసం చేసి మర్నాడు ద్వాదశి నాడు బంధు మిత్రులను పిలుచు కోని అన్నీ రకాల పదార్ధాలు వండుకొని సంతోషం గా భోజనం చేస్తారు .
             శుక్ల ద్వాదశి ని ”చిలుకు ద్వాదశి లేక క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి ”అంటారు . .సాయంకాలం ఉసిరి చెట్టు కింద ,తులసి చెట్టు వద్ద పూజ లు చేస్తారు .కార్తీక దామోదర స్వామిని అర్చించి బ్రాహ్మణులకు వాయినాలు ఇస్తారు .దీనికి ఒక కధ వుంది ఒక బ్రాహ్మణుడికి శివుని వరం తో ఒక కుమార్తె కల్గింది.పేరు నారాయణమ్మ .ఆమెను ఎవరు పెళ్లి చేసు కో లేదు .తండ్రి ఆమెను ఒక రాతి కి పెళ్లి చేశాడు .అది ముక్క లై పోయింది .ఒక పుణ్యాత్మురాలు చిలక ముగ్గు నోము నోచగా నారాయణమ్మ ఆమెను దాని ఫలితాన్ని తనకు ఇమ్మని వేడు కొంది .ఆమె ఇచ్చింది .అప్పుడు ఆమెకు పుణ్య స్త్రర్త్వం వచ్చింది .అప్పటి నుంచి పునిస్త్రర్లు అందరు ఆ నోము నోస్తున్నారు . ,
               కార్తీక పౌర్ణమి చాలా విశేష మైనది .పుణ్య నదీ ,సముద్ర స్నానాలు చేస్తారు .ఉప వాసం వుంటారు రాత్ర కి సత్య నారాయణ వర తం చేసు కొంటారు .శివాలయాలన్నీ ఈ రోజూ కిట కిట లాది పోతాయి భక్త జన సందోహం తో .”హర హర మహా దేవ శంభో ”అని దిక్కులు పిక్క టిల్లెట్లు గా భక్తీ తో నోరారా అంటే ఒళ్ళు పులకిస్తుంది .జ్వాలా తోరణం ఏర్పాటు చేస్తారు .అంటే దేవాలయం అంతా దీపాలతో అలంకరిస్తారు .శివ లింగం బొమ్మ వేసి దాని పై ప్రమిద దీపాలుంచి చక్క గా అలంకరిస్తారు .దీప శోభతో ఎంతో ఆనందం మనసుకు కలుగు తుంది .ఆవు నేటి దీపాలు కనుక వాటా వరనాన్ని కాలుష్యం నుంచి కాపాడు తాయి .కొద్దిగా చలి ప్రారంభ మాయే రోజులు .కనుక వెచ్చ దనం హాయిగా వుంటుంది ..
            బహుళ చతుర్దశి ”మాస శివ రాత్రి ”దీనినీ అభిషేకాలతో జరుపు తారు .ఇలాఎన్నో రోజులు ఈ మాసం లో శివునికి ప్రీతి కార మైన రోజూ లున్నాయి .ఆది వారాల్లో సామూహికం గా వన భోజ నాలు ఏర్పాటు చేసు కోని ఆనందిస్తారు .అనుదిన శివారాధన ముక్తికి హేతువు ..
          శివుడిని లింగ రూపం లోనే అర్చించాలి కృష్ణార్జునులు పూర్వ జన్మ లో శివలింగాని అర్చించారు .అశ్వత్థామ పూర్వ జన్మ లో శివుడి బొమ్మను పూజించాడు .అందుకే భారత యుద్ధం లో అశ్వత్థామ ,కృష్ణార్జును లపై వేసిన నారాయనాష్ట్రం వాళ్ళను ఏమీ చేయ లేక పోయింది .ఈ విషయం స్వయం గా వ్యాసుల వారే అశ్వథామ కు అతను అడిగితే చెప్పారు .
             శివ లింగానికి అభిషేకం చేస్తారు .మహాన్యాసం తో పద కొండు సార్లు నమక చమకాలతో .ఇక్కడ ఒక విషయం తెలుసు కో వాలి .రుద్రుడు కాని వాడేవాడు రుద్రున్ని అర్చించ టానికి వీలు లేదు .మరి మనం ఆవ లేము కదా .అందుకని శివుని అన్ని శరీర భాగాలు మన శరీరం లోకి ఆవాహన చేసు కొంటాము .న్యాసం  అంటే వుంచటం .అలా న్యాసం చేసు కొంటె మనం రుద్ర రూపాన్ని పొందుతాం.అప్పుడు మనం రుద్రుని అర్చించ టానికి అర్హులం అవుతాం .ఇదీ ఇందు లోని పరమార్ధం శివ లింగం లో ”ప్రజ్ఞానం లో బ్రహ్మ ,పాదం లో విష్ణువు ,హస్తం లో హరుడు ,బాహువుల్లో ఇంద్రుడు ,జతరం లో అగ్ని ,హృదయం లో శివుడు ,కంఠం లో వన వాసుడు ,నాలుక లో సరస్వతి ,నాసికలో వాయు ,కళ్ళల్లో చంద్రుడు సూర్యుడు ,చెవుల్లో అశ్వినీ దేవతలు లలాటం లో రుద్రుడు ,మూర్ధా భాగం లో ఆదిత్యుడు ,శిరసు లో మహాదేవుడు ,శిఖా లో వాసు దేవుడు ,పృష్టం లో పినాకిని ,ముందు శూలి ప్రక్కల శివుడు ,శంకరుడు ,అన్నిటా వాయువు దానికి బయట అగ్నీ జ్వాలా సర్వ అంగాలలో సర్వ దేవతలు యధా స్థానం లో వుంది నన్ను ,రక్షించాలి ”అని శివుని ఆవాహన చేసు కుంటాం .
                 ”  దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవస్సనాతననః ”దేహం అనే దేవాలయం జీవుడే సనాతనుడైన పర మేశ్వరుడు .శివునికి వ్యోమ కేశుడు అని పేరు .అంటే ఆకాశమే జుట్టు గా కల వాడు .జాతీ అంటే అని రహశ్యాలు తెలిసిన వాడు .శివుడు జటా జూటి .
                    ఈ కార్తీకం లోపంచారామాలోఅలో వున్న శివున్ని దర్శించి తరిస్తారు .వీలున్న వారు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగా దర్శం చేస్తారు .రుద్రాక్ష మాల ధరిస్తారు .శివ పంచాక్షరీ జపం చేస్తారు .శివ స్తోత్రాలను భక్తీ తో పతిస్తారు .శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు రాసిన ”శివా నంద లహరి ”గానం చేస్తూ ,అర్ధ వివరణం తెలుసు కొంటు జనం సాఫల్యం చేసు కొంటారు .ఈ మాసం అంతా ఇలా గీ మీరందరూ గడి పీ ఉంటా రాణి భావిస్తున్నాను .కార్తీకం తర్వాత వచ్చేది ”మార్గ శిర మాసం”అది విష్ణువు కు మహా ప్రీతి కర మైంది .ఇందులోనే ధనుర్మాసం వస్తుంది .
     ”నమశివాభ్యాం పర మ్మౌషదాభ్యాం -పంచాక్షరీ పంజర రంజి తాభ్యాం 
      ప్రపంచ సృష్టి స్థితి సంహ్రుతాభ్యాం –నమో నమః శంకర పార్వ తీభ్యాం .
                                     కార్తీక పుణ్యం అందరికి లభించాలని కోరుకుంటూ —-మీ .గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ —24 -11 -11 .
 
 
-మీ .గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ —24 -11 -11 .
గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్
https://sarasabharati.wordpress.com
http://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.comGabbita Durga Prasad

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in రచనలు. Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.