శ్రీ పాద వారి అనుభవాల జుంటి తేనెలు -జ్ఞాపకాల దొంతర మల్లెలు –6

 శ్రీ పాద వారి అనుభవాల జుంటి తేనెలు –

                                                 జ్ఞాపకాల దొంతర మల్లెలు –6
 మూడో తరగతి తోనే ముగిసిన మీ చదువు ,ఆ పిమ్మట చదువు కున్న వారికే చదువు నేర్పే తంట పెరిగింది .కదా అన్న గారు !”కుల విద్యలు పనికి రాని” మిమ్మల్ని ”ప్లీడరు గుమాస్తా చేయాలను కొన్న మీ నాన్న గారి పంతం నెగ్గింది .అయితె అదీ మీకు నచ్చ లేదు .,అచ్చీ రాలేదు .”కుల విద్యల కంటే లక్ష రెట్లు వెగటు ”అని పించిందని ”ఖాచ్చితం ”గాతేల్చి   చెప్పే శారుకాసింత రుచి చూడంగానే .మీ ధ్యాసా ,వ్యాసంగం ,వ్యావ్రుత్తీ ,,మనసు ,దీక్ష ,మరో చోట లగ్న మైతే ,ఇదెలా నప్పు తుందండీ .బ్రాహ్మణ స్త్రీలు తమ కిష్టం లేని వారిని పీడించ టానికి విస్తరి ముందు ,తినటానికి కూచో గానే ,తిట్ల దండకం లంకిన్చుకునే వారని ,మీ అక్క గారూ ,అందులో ఏమీ తీసి పోలేదని ,పక్ష పాత రహితం గా చెప్పే శారు  కాదా ?ఈ సందర్భం లోనే ఓగొప్ప జీవిత సత్యం కూడా చెప్పారుగా .”కోర్టుకు వెళ్ళేది న్యాయము కాదు ,అన్యాయము కాదు -రాగము ,ద్వేషమును .కోర్టు నుంచి బయటకు వచ్చే వన్నీ ,ధర్మమూ కాదు ,అధర్మము  కాదు -దుఃఖము ,దారిద్రమును ”ఎంతటి అనుభవ మైన మాట సెలవిచ్చా రండీ .ఇప్పటికీ ,ఎప్పటికీ అది అంతే .చిల్లర తగాదాలు ,కోర్టు ప్రదక్షిణాలు  నున్ను .
మీ మార్గాన్ని సుగమం చేసి ,మీ తండ్రి గారిని ఏది రించీ ,మీ మనోభావాన్ని ఆయనకు ఎరుక పరిచి ,శ్రీపాద వారి అబ్బాయి అంటే ఆటలు కాదు అని టకాయించి ”గొప్ప వాడి వయి పోవాలి -సగం సగం అయితె ఒప్పుకోను సుమా ” అని గదమా యించి ,మీకు ఉల్లాసం ,ఉత్సాహం ,ఉద్రేకం ,ఉద్వేగం కల్పించిన తట వర్తి వెంకట రాజు గారు మీ తెలుగు వచనా రధ సారధి గాక మరేమీ టండీ ?మీ ప్రవ్రుత్తి లో ఎంతో మార్పు వచ్చింది .”ఒక్క పద్యం కడితే చాలదూ ,వంద రూపాయిలేందుకు ”?అన్న భావం నుంచి ”ఒక్క వాక్యం చాలదూ ,వెయ్యి రూపాయలేందుకు ”అన్న దాకా మారి పోయి ,మీ కే ఆశ్చర్యం వేసిందేమో ?ఇది అన్నం పెట్టక పోయినా ,ఇది కల్గించే ఆనందం ఎన్ని కోట్ల డబ్బు అయినా కల్గించా గలదా ”అన్న మీ విచికిత్చ అర్ధ వంత మైనది .డబ్బు భౌతిక మైతే ,ఆనందమో ఆధ్యాత్మిక మైనది .అని తేల్చి చెప్పేశారు మీరు .ఆ ఆనందం లభిస్తుంటే ,భౌతికం తరుణ ప్రాయం .ఆ స్థితికి వచ్చిన స్థిత ప్రాజ్ఞులు మీరు .ఇంకొంచెం సాధన తో ”తురీయం ”అందుకొనే దశ .మంచి పాకాన పడింది మీ శ్రమా ,పరిశ్రమా .సార్ధకము అయింది .విలువా హెచ్చింది ”ఇక్కడే మీరు కృష్ణ శాస్త్రి గారి ”దిగి రాను దిగి రాను దివి నుండి భువికి ”అన్న భావానికి ఎంత గొప్ప భాష్యం చెప్పా రండీ అన్న గారూ ! కృ శాస్త్రి గార్ని  మీరే అన్న గారు అన్నారు .నేను కృష్ణ శాస్త్రి గారి దర్శనం పలు మార్లు చేసు కొన్న అదృష్ట వంతున్ని ..సంత్రుప్తున్ని కూడా .
”రుషి మూసుకునేవి కళ్ళు .అంటే చర్మ చక్షువులు .కవికీ రుశికీ అంతర్ ద్రుష్టి వుంటుంది .బహు నిశిత మైంది .ఆ అంతర్ ద్రుష్టి తో చూస్తారు వారు .అదే క్రాంత దర్శనం .లోకాలన్నీ దాని పరిధి లోనే -అంటే సత్యం శివం ,సుందరం అయినవి చూడ గలిగిన వాడికి .అందుకే ఆ పరిధి లో నుంచి ,దిగి రాను అన్నది ”మల్లి నాద సూరి వ్యాఖ్య లా పరిశుద్ధం గా ,పరమ పవిత్రం గా వుంది .ఆయన అంతర్ద్రుస్తే కాదు ,టమా ఆంతర్యము బోధ పడింది .”సమాధి లో వున్నప్పుడు డబ్బు చెడె కాదు విషమున్ను ”ఎంతటి సత్య శోధన అన్న గారూ !జిందాబాద్
మీ మొదటి నాటకం అచ్చేసి సత్తి రెడ్డి గారు మీ చ్తిలో పెట్టి ,”మీరు కవీశ్వరులు ”అని ముమ్మారు అన్న సత్తి రెడ్డి గారు ముమ్మారు గా మీకు అత్యంత శ్రేయోభి లాశులే .మీ చైతన్యానికి పూనికా ,వూనికా కూడా వారు .ఎంత ఆత్మా పరిశోధన చేసు కొంతా రండీ మీరు ?”రక రకాల తప్పులకే నా నాటకం ఉదా ఆరన ”అని బేరీజు వేసు కొని ,నిగ్గు తేల్చుకున్నారు .మీ విషయం లో మీరే నిష్పాక్ష పాత విమర్శకులు .”కవిత కలిగిన రాజ్యాధికార మేళ ?”అని బిగియార కౌగలించిన కమ్మ ప్రభువు ఔదార్యం యెంత గోప్పదండీ .ఆయనే మీ తండ్రి గారి తో ”కవి కావడం పూర్వ జనం లో మహర్షి అయి ఉంటేనే ”అని మీ తరఫున పూర్వ పక్షం చేసి ”త్రినేత్రుడు -కవి ”అని నిర్వచనము చెప్పి ,”మీ పూర్వుల తపస్సంతా ఫలించిందని ”ఉత్సాహ పరిచి ,కవి అవటం నేరం కాదని మహా అదృష్టం అని ,”మహాద్రస్తత్వం ”అనీ నచ్చ చెప్పి ,”అతని పేరు శాశ్వతం అవుతుంది ,అతని శుక్తులు వేద వాక్కులు గా మననం చేసుకుంటుంది లోకం ”అంటూ ,మీ కవితా వ్యాసంగానికి ”పూర్వ రచన ”చేసి ,తానూ తరించి ,మిమ్మల్ని తరింప జేశారు .కులం ఏదయితేనేం గుణం ప్రధానం .చౌదరి గారిది వశ్య వాక్కు .నిజ్హం గానే అలానే జరిగింది కదా అన్నా గారూ .మీ మాటలు అన్నీ వేద పనసలంత పవిత్రం గా ,మేమంతా భావించటం లేదా ?శ్రోదార్యం చేసుకోవటం లేదా ఆంద్ర దేశం అంతా ?ఎంతటి అదృష్ట వంతులన్నయ్యా మీరు ?”నాకు వెర్రి సంబరం పుట్టుకోచ్చిన్దిరా అబాయీ ”అని మీ తల్లి గారు ,”కవిత్వాన్నైనా ,కూలంకాశం గా తెలుసుకొని ,నలుగురు మెచ్చే రచనలు చెయ్యి ”అని మీ నాన్న గారి మాటలు వేదాశీర్వచానాలు అయినా యి మీకు .ఇంకా తిరుగేముండీ ?అంతా ముందడుగే .పదండి ముందుకు పదండి పైపైకి ..
స్టేషన్ మాస్టారు ”పిళ్లే ”గారు ,మీకు ”లక్ష్మీ నారాయణం ”ఇచ్చి ,”పద పారాయణం ”చేయించారు .ఆ మాటలనీ ,మీ జిహ్వాగ్రాన కూర్చున్నాయి పీఠం వేసి .మళ్ళీ  ఆయన  నెల్లూరు లో కనబడి మిమ్మల్ని’ ‘కవి గారు ”అన్నప్పుడు ,మీ ఆనందం అలౌకికం .”హృదయం ద్రవించి ,కంఠం రుద్ధమయింది ”అన్నారు తమరు .అందరిలా ”మెయిలు కుదుపు తో కాక ”ఆనంద డోలికల్లో ఊగి పోయాన్నేను ‘అని జ్ఞాపకం చేసుకొని ,ఆనంద బాష్పాలతో స్నేహ రుణమూ తీర్చుకున్నారు .”వారి హృదయం అంత స్నిగ్ధం కావ టానికి సన్నీ కృష్టి  కారణం ,నా అదృష్టము విప్ర కృష్ట కారణం ,ఈశ్వ రేచ్చా ను ”అని ఆయన అనురాగాన్ని ,స్నేహ సుగంధాన్ని ,మమతను ,మనోహరం గా ,చిత్రించారు .కృతజ్ఞత కు పరా కాష్ట గా వుంది మీ అభి భాషణం .ఇది అందరికి ఆదర్శ ప్రాయం .మీ హృదయం విప్పారు .ఆ సంఘటనను హృదయపు లోతుల్లో భద్ర పరచు కున్నారు .మీరిద్దరూ ధన్య జీవులే .
నాటక కరతలే కాక ,మీరు నాటక ప్రయోక్తలు కూడా అయి ,కలారాధనా చేసి ,అక్కడా గౌరవ స్థానమే పొందారు .”మండ పేట ” నాటకం పేరు గా మారిందా నాడు .”నాటకం లో ఫిడేలు గోకారు ”అని చక్కగా సెల విచ్చారు పెద్ద బావ గారూ !అవును మా పెద్ద బావ గారు గాదె పల్లి కృపానిధి గారు ,ఆయన తండ్రి గారు ”పండిట్ రావు ”గారు గోపా నాటక కళా కారులు .వింధ్య రాణి ,చంద్ర గుప్త వంటి హిందీ నాటకాలు ఆడారు .పండిట్ రావు గారు సి .ఎస్ ఆర్ .గారు నటించిన ”వెంకటేశ్వర మహాత్మ్యం ”లో భ్రుగు మహర్షిగా,ప్రతిజ్ఞా సినిమాలోను నటించారు .మా బావ గారు కాలంక్ చేసి చాలా కాలమయింది .అందుకే బావ గారూఅని పిల్చుకున్నాను మిమ్ము .నాటక పిచ్చి ,వ్యామోహము మీకు ”అంక పొంకాల మీద పట్టింది ”అని అని అన్నారు .అంతే -నేను వేషాలు వేశాను .”భ;కా.రా.మేస్టారి ”అంతా ఇంతే ”నాటకం వేషం.చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ‘తిక్కన గారి పద్యాల ”కృష్ణ రాయ బారం ‘ఆడం .నేను కృష్ణుడి వేషం వేశాను .దర్శకుడినీ నేనే .పాత రోజులు గుర్తుకొచ్చాయి పెద్ద ఆవ గారు .
నాటకాలలో మార్పులు తెచ్చారు మీరు పద్యాలు తగిన్చేశారు .పాటలూ కుదిన్చేశారు .ఇక్కడా ప్రయోగమే .”మొదటి వరుస లో క్కోర్చుని ,నాటకం చూస్తూ ,కాగితం పెన్సిలు పుచ్చుకొని ,ఎవరేక్కదేక్కడ బాగా చేశారో ,చెయ్య లేదో వ్రాసి ,తర్వాతచాడివి వినిపించి ,బాగా నటించటానికి గొప్ప ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు మేరు నటులకు .మీరు వేషాలు వేసి మెప్పించిన వారు కదా .డబ్బు సంపాదించారు -ఖర్చూ చేశారు .ఆ బుల పాటము తీర్చుకున్నారు .చేయి కదిగేసుకొన్నారు .మళ్ళీ కొత్త గెటప్ లోకి రావాలి
”ప్రయత్నం ,పౌరుషమనీ ,పర్యవసానం దైవిక మనీ”మొత్తం మీద తెలుసు కొన్నారు తాండ్ర పాపా రాయుడిగా ,విజయ రామ రాజు గా ,రా రాజు గా నటించిన అనుభవం మీది .ఇప్పటికి మీ వయస్సేమీ మీద పడింది కాదు .ఇవన్నీ మీ ”అనుభవాలు -జ్ఞాప కాలు ”మొదటి భాగం లో గుడి గుచ్చినవే .ఇప్పుడు మూడో సంపుట పుటల్లోకి అడుగేడు తున్నాం .
కవిత్వ రచనా విషయం లో మీ నిష్ఠ -పరాకాష్ట ..”రుశిత్వం జాగృతం ఆయె చోట  భాసించేది ఇక్యాను సంధానము ,కవిత్వం జాగృతం ఆయె చోట భాసించేది రస నిష్టా జరుగు తుంది .ఇదే సృష్టి ‘అని చక్కని వివేచనే చేశారు మీరు .ఈ విషయం మీకు స్ఫురించి నపుదల్లా ఆర్ద్రమ అయి పోతారు మీరు .ఒక సమాధి స్తితి లో వుంది ,బోధించే మహర్షి మహా వాక్యాలు లా వుతాయి మీ మాటలు .మీ ప్రయత్నాన్ని ”సాధన ”గా వర్ణించి ఉత్క్రుష్టత ను ఆపాదించారు .అదీ చాలదని ఏకం గా ”తపస్సు ”అన్నారు .అందుకే తమరు వచన ఋషులు .
జంట కవిత్వం అంటే మీకు అంత ఇష్టమైంది కాదు .ఆ దురదృష్టం పట్టక పోయి నందుకు చాలా ఆనందించారు కూడా .”మొల లోటు దుకం లో మోకాలి లోటు సంతోషం ;;గా పోల్చారు దాన్ని .”నేత్రావధానం ””కళ్ళతో కొడతారు ”అన్నారు తమాషాగా .అష్టావధానం మీదా మీకు మోజు లేదు .”కాగితప్పూలు అవి ‘అనిఈసడించారు . అవధానప్పద్యాలను ఎకి పారేశారు మీరు .వాటి కోసమే పామరులు ఎగబడే వారని ,అన్నారు .అయినా అందులోను ప్రవేశించి ,లోతులు తరచి సుభాష్ అని పించుకున్నారు . .HE DID NOT TOUCH WHICH HE DID NOT ADORN ”అన్నది మీ పట్ల నూటికి రెండొందల శాతం నిజ్హం .”అవధానం తో డబ్బు సులువు గా డొల్లు కో వచ్చు .”అన్న తేలిక భావం మీది .”అవధానికి అదే పారాయణం ”అని సాటి అవధానులను చూసి విని అని వుంటారు .అప్పుడు మీకు ధన మూలమిదం జగత కాదు కదా .”అష్టావధాని కుక్షిమ్భారి అనీ ,పెంట పాటి బైరాగి అనీ ‘ఖచ్చితం గ తేల్చేశారు .తప్పుచేస్తూ కూడా నిక్కచ్చిగా చెప్పారండీ అవధాని గారు .”అష్టావధానం చేయాల్సి రావటం ఒక దుర్దశ ఒకజీవితానికి అంతకు అని నిట్టుర్చారు .వేదనా వాసు దేవులే అయారు . ”
అయితే మీ సాధన వాళ్ళ అష్టావధానం మీకు వశీకరం అయింది .బంతి ఆటే ఆడుకోనారు దానితో .”ఒక్క దూకున సభలోకి వెళ్లి ,నిస్సంకోచం గా కూచో వచ్చు ధీమాగానే ప్రారంభించ వచ్చు అవధానం -ఇది అప్పటి కీడు లో నాకు ఒక మేలు ”ఎంత ధీమా మీది ?యెంత సపస్సిద్ధి గా గడిపారు కవితా జీవితం ?ఆ కల ను మీరు వినోదం గానే చూశారు .సభా గౌరవం గా భావించ లేదు .మీ అష్టావధానం మొదటి సారిగా విజయ అంతం అయిన రోజున మీ నాన్న గారు ”కవిత్వ పరం గా నన్న  గుర్తించటం ,తాము ఆన్నదిన్చాతము మొదటి సారిగా చేశారు ”అని సంబర పది పోయారు మీరు .ఏ తండ్రి అయినా కుమారుని గౌరం ,అభి వృద్ధే కదా కోరేది ?పైకి కానీ పించని వాత్సల్యం మీ పట్ల వుంది మీ తండ్రి గారికి ..అందుకే మిమ్మల్ని అంత ఆరడి పెట్టారు .మా తండ్రి గారు అంటే -ఆ విజయాల పట్ల నా నిష్ఠ పట్ల ,నా ప్రవర్తన పట్ల లోపల్లోపల సంతోషిస్తూనే ,పైకి మాత్రం గంభీరం గా కన్పించే వారు .ఇందులో మీ జనకులు ,ఆ జనకులు ఒక్కటే .అయితే ముసి ముసి నవ్వులు నవి మా నాన్న గారు కొంత ఊరట కల్గించే వారు .కర్తవ్య నిష్ఠ గల తండ్రులు అంటా అంతే నేమో ?
”నేత్రావధానం ”ను రెండు రోజుల్లో సాధించిన మీ దీక్షా దక్సహత బహుదా ప్రశంస నీయం .నిలకడ గా ఉన్న నీరు పాచి పడుతుంది .ఒక చోట ఉన్న డబ్బూ అంతే .దానికైనా దీని కైనా ప్రవాహం ఉండాలంటారు మీరు .అప్పుడే దాని విలువ ఆన్నారు ”యుక్త రీతి గా చేతులు ఆరి తేనే లోక ప్రవ్రుత్తి ”అని మీ మనో వృత్తినీ ఏరి గించారు .వినోదం చూస్తె కొందరి మస్తిష్కం పొంగి ,డబ్బు విడుపు తారని .కావ్య ప్రక్రియల్లాంటి వాటికి ”సీత్ -స్వయంపాక వైనా ఇవ్వరు ”అని లోక రీతిని చమత్కారం గా ,కారంగా చెప్పారు .”హృదయానికి బదులు ,వారి  డబ్బుకు మాత్రమే చలనం కల్గిస్తాయి వినోదాలు ”అని నిర్మోహ మాటం గా సెలవిచ్చారు అన్న గారూ !
సశేషం
                         మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –15 -02 -12 .

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA
This entry was posted in మహానుభావులు and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.