మా తోట లో … సరదాగా కాసేపు

మా అన్న గారి మనవాడి (కళ్యాణ్) ఉపనయనం

వేలూరి రామ కృష్ణ, పెద్ద అబ్బాయి శాస్త్రి , తమ్ముడు గబ్బిత కృష్ణ మోహన్
జామ కాయలు కోస్తూ రామ కృష్ణ , వేద వల్లి

జామ కాయలు కోస్తూ రామ కృష్ణ , వేద వల్లి

మా పెరటి జాం చెట్టు … రామ కృష్ణ .. వేద వల్లి

అబ్బాయి రవి తో రామకృష్ణ

కర్ర ఎందుకు నాన్న ఇలా అన్డుతుంటే …. రవి

మా అరటి తోట

ఉసిరి చెట్టు

తమ్ముడు కృష్ణ మోహన్ ఫామిలీ, అమ్మాయి వేదవల్లి ఫామిలీ మాతో … సరదాగా కాసేపు … మా తోటలో

This slideshow requires JavaScript.