తిక్కన భారతం –22 స్త్రీ పర్వ నిర్వహణ -2-

 తిక్కన భారతం –22
   స్త్రీ పర్వ నిర్వహణ -2-
కౌరవ స్త్రీ లతో కలిసి ద్రుత రాష్ట్రుడు అపర కర్మలకు బయల్దేరే తీరు ను వర్ణిస్తాడు తిక్కన .దుర్భర హృదయ వేదన ,శోకా వేశం వెల్లి విరుస్తాయి .”చేలులైన జూడ బయ్యెద -దోలగుటకు సిగ్గు పడు వధూ జనసతి ,య –ట్టల నెదుర నేక వస్త్రం -బులతో నంగములు వికృతి బొందగ గడచెన్ ”–”మున్నెన్నడు నెవ్వరికిం -గన్ను లేదుర బడని యట్టి కాంతలు ,జన లె –ల్లన్ని లిచి ,చూడ వేద లిరి -కన్నులు గమరన్ ,సుహ్రున్నికాయంబులకున్ ”–రాజాన్తః పుర సహజ లావణ్యాన్ని ,సౌందర్య గామ్భీరాలను ఉదాత్త రమణీయం గా చిత్రించాడు .సాధారణ దైన్యానికి చోటు ఇవ్వ లేదు .ధర్మ రాజు ఎదు రైతే ,ఈ స్త్రీలంతా ,సహజ స్వభావం తో ,అఆభి జాత్యం తో ,చేతు లెత్తి ఏడుస్తూ తిట్టే శారు .సంయమనాన్ని కోల్పో లేదు .గంభీరం గానే ప్రవర్తించారు .”ఇందర జంపితి నని ,యుబ్బమ్ –దీరద,ద్రుపద తనయ పట్టుల నాభి మన్యుం -దెగటార్చితి ,మరదుల –నందర మ్రింగితి విభూతి యన నీ కెద్దీ ! ”అని నిల దీశారు .ఇందులో వాళ్ళ దీనా వస్త వల్ల ,ధర్మ రాజు లో నిర్వేదం పెరగ టానికి కారణం ఏర్పడింది .
భీమాదులు పేద తండ్రిని ఊర డించ టానికి వచ్చారు .భీమున్ని కౌగిట్లో బంధించిన్ చంపా లన్న పెద్ద రాజుడురాలోచన గమనించి ,మాయలాడు క్రిష్నయ్య ఇనుప బొమ్మను దగ్గరకు చేర్చాడు .దాన్ని నొక్కి బిగియార కౌగలించి మసి చేశాడు ద్రుత రాష్ట్రుడు .–”కోపంబుత్కటమై ,యా–రూపము నిరుగేల బట్టి ,రూఢత ఘోరా –తోపంబెసగానా –భూపతి వెస గౌగలించి పొలుపర విరిచేన్ ”’నిజమైన భీముడే అనుకొని ఈ దెబ్బతో వాడి పని థాఅనుకొంటూ కౌగిట్లో బిగించి చంపాలని ప్రయత్నించాడు .తన ఆత్మకు శాంతి కలిగింది భీముడు చచ్చాడు అను కొన్నాడు పాపం గుడ్డి రాజు .కాని లోపలి భావం బయటకు రానీ కుండా ,భీముడు తన చేతిలో చని పోయి నందుకు  వట్తోట్టి ఎడ్పులేడ్చాడు .దాన్ని చూసి చిరు నవ్వు తో కన్నయ్య మందలించాడు .ఇదంతా దృశ్య కావ్యం లా వర్ణించాడు తిక్కన్న .–”తనయ శోకా తురున్డవై ధర్మ మెడలి –యనిల సుతు దేగాటా ర్చేదనని తలంచి –తట్టి పని ,నీదు చే నేల యగు ,విధా .త్రు –లీల బరికింప ,నేరక బేల వైతి ”అని మెత్తగా నవ్వుతూనే నాలుగు చివాట్లు పెట్టాడు .మత్సర గ్రస్తు డైన పెద్ద రాజు ప్రకృతి తెలిసి కృష్ణుడు చేసిన కపటోపాయం .ఆయన వ్యాఖ్యానం కూడా .స్వోత్కర్ష తో పాపం గా ప్రవర్తించిన రాజు స్వభావం ఇంత వికృతం గా ఉంది అని అందరికీ తెలియ బరచే చక్కని సన్ని వేశం.అందరూ చచ్చినా ఇంకా బుద్ధి రాలేదాయనకు .పాండవుల మీద పగ నర నరాన జీర్ణించుకొని పోయింది .ఇదే చివరి అదును అని చంప బోయాడు భీమున్ని .అందుకే అలాంటి కౌగిలిని ”ద్రుత రాష్ట్ర కౌగిలి ”అని పిలుస్తారు .విధిని గుర్తించకుండా ప్రవర్తిన్చటమే సర్వ అనర్ధా లకు కారణం అని ఇంకా ఆ ముసలి నక్క కు తెలిసి రాలేదు పాపం .
గాంధారీ దేవి లో పుత్ర శోకం మూర్తీభావించింది .ధర్మ రాజునూ శపించ టానికి సిద్ధ పడింది .మంచి చెడ్డలను విచారించే జ్ఞానం ఉందామెకు .అయినా భీముడు తన కుమారుడు దుర్యోధనుడిని నాభి కింద కొట్టాడని బాధ గా ఉంది .దుస్శాసనుడిని భీకరం గా చంపటం కూడా ఆమె గుండె గాయాలను తీవ్రం చేశాయి .భీముని ప్రవర్తన అధర్మమని ,రాక్షసం గా ఉందని కఠినం గానే తెల్పింది .భీముడు తగిన సమాధానం చెప్పి ”నీవును ,సువిచార వింతయు విచారింపుము  ”అన్నాడు .ఆమె అందులోని సత్యాన్ని గ్రహించింది .తన బాధను ఇలా వ్యక్తం చేసింది –”అందులకు నూత కోలగా  నకట యొకని –నైన నిలుపక నూర్వుర నదయ వ్రుత్తి -మ్రింగి తందేవ్వ డేనియు మీకు నెగ్గు -లాచరిమ్పని వాడులేడయ్యె నయ్య ”-అంటూ –ఒక్కరిని  నీవు సంపక -తక్కిన నంతటనె ప్రతిన దప్పునే విభవం –బెక్కడ మీ యన్న నతం –డెక్కటి రాజ్యంబు సేయ నీడేకుమారా ”!అని అతి దీనం గా ఏడ్చింది ”.గుడ్డి వాళ్లకు చేతి కర్ర లాగా ఉండాల్సిన కొడుకుల్లో ఒక్కణ్ణి కూడా మిగల్చకుండా చంపెశావే అందులో ఒక్కడైనా నీకు అపకారం చేయని వాడు లేడా” ?అంది .”మ్రిగటం ” ”ఊత కోల”పదాలను చాల మెలకువ తో ప్రయోగించాడు తిక్కన .
ద్రౌపది పుత్రా శోకం తో ఉంది .అయినా తన దుఖాన్ని పక్కకు నెట్టి ,కౌరవ స్త్రీ ళ మీద సానుభూతిని చూపించింది ప్రశంశ నీయం గా .ఆమె గాంధారిని సమీ పించి పాదాలకు మొక్కింది .కుంతీ దేవి కూడా దుఖాన్ని దిగ మింగుకొని ద్రోవ దిని ఊరడించింది .”నీ ,నా ,తెరగు టో క్క రూప యగుట చేత మనం ఒకర్నొకరు ఓదార్చు కోవాలి ”అన్నది .ధర్మ రాజు ద్యూత వ్రుత్తి ,ద్రుత రాష్ట్రుని ఉపేక్ష వల్లనే ఇంతటి అనర్ధం అందరికి   వాటిల్లింది  .యుద్ధం యొక్క అనర్ధం ప్తత్యక్షం గా యుద్ధం లో పాల్గొన్న వారికే కాక ,బాల ,వృద్ధ ,స్త్రీ జనం అందరు అనుభ విన్చాల్సి రావటం లోక సహజం .గాంధారి పాంచాలితో —
”పుత్రి !ఇట్లగు నమ్మ శోకము బొంది ,కుందుచు నున్న నీ –గాత్ర మందొక కీడు పాటిలి కందు ,బాండు తనూభవుల్ –పుత్ర వర్గము గన్నచో నెద భూరి తాపము బొందుడున్ –బౌత్ర హీనత బడ్డ గొంతికి ,బాయ నేర్చునే నెవ్వగల్”–”నిను నే నోదార్చెద ,–నను నీవూరార్ప వలదే ,నా ,నీ ,తెరగుల్ విను నొక్క రూప మన,కే–మన గలడు విధాత క్రూరుడై పరు పంగన్ ”గాంధారీ దేవి తన దుఖాన్నే కాదు ,కౌరవ ,పాండవ వనితా హృదం లోని దుఖాన్ని కూడా తానే వెలి బుచ్చి పెద్ద రాణి అని పించు కొందికురు వంశం లో ప్రతి వ్యక్తీ దుఖం ఆమెదే అన్నట్లుగా హుందాగా, బాధ్యతగా ప్రవర్తించింది . .
యుద్ధ రంగం లో తమ ఆత్మీయుల కళేబరాలను చూసి ,విచలిత అయి హృదయ విదారకం గా విలపించే కౌరవ కాంత లను ఒక్కొక్కర్ని కృష్ణుడికి చూపిస్తూ గాంధారి తన హృదయ క్షోభ ను వెళ్ళ గక్కింది ..–”ప్రేవులు గండలు పెరికి ,వేటాడి యం -గద గొని ,మొదళులగల్చి ,కొనుచు —-రాగిలి రక్తంబు ద్రావుచు ,లోచన -గుళికల నొలిచి ,మ్రింగుచును ,గుండె –కాయ లాదట మెయి ,గబళించుచును గ్రొవ్వు –దేమలించి ,నమలుచును ,నెముక యూట–చవి గొని ,యానుచును ,జావక యున్న రూ-పులు నచ్చుటకు గాక బెలుచ దన్ని –కొనిన వెర బాయ బారుచు జెనకి తొడరి –కాటు లాడుచు నున్న సృగాలములును –గాకములు ,రాపులుగులును ,గ్రద్దలును వృ–కంబులును ,మానసము వికలంబు సేయ ”అని భీభత్సం గా హృదయ విదారకం గా ఉన్న యుద్ధ రంగాన్ని వర్నిన్చించాడు తిక్కన .ఈ శీను చూస్తె బాబోయ్ యుద్ధం వద్దు అని పిస్తుంది .గాంధారి తో పాటు ధర్మ రాజాదులు కూడా హృదయ వైక్లబ్యం పొందారు .ఒక్కరోక్కర్నే తలచు కొంటూ ఎడుస్తున్నారందరూ .యుద్ధ ఫలం నిర్దోశుల్ని కూడా ఎలా బలి తీసుకోన్నదో గాంధారి వర్ణించింది .–చంద్ర నార్ద్ర కుట్టిమముల చరణ తలము–లొందుటకు నెవ గించు నయ్యువిద లిపుడు –నెత్తురు తేవ( theva )మెక్కిన నెల బొరలు –చున్న వారేమి చెప్పుడు నుడులకు పేర్మి ”–”బాలలు ,దరుణులు ,బ్రౌదులు ,–దూలేదు వికలామ్బకము లతో దేన్దముల్ –వాలిన ,విరహానన ము ల -పాలై ,వందురెద నొక్క భంగిన ,యకటా !”–లలిత కోమలం గా ఉంటూ సకల సౌభాగ్యాలతో తుల తూగే కురు స్త్రీలు ఎంతటి దైన్యాన్ని పొందారో వివ రించే ఘట్టం .కళ్ళకు కట్టి నట్లు వర్ణించటం అంటే ఇదే .తన కుమార్తె దుస్సల స్తితి ని చూసి గాంధారి దుఖం కట్టలు తెంచు కొని ప్రవహించింది .
”హృదయమున వగా లేని యట్టిట్టు నట్టు -దిరుగు చున్నది దుస్సల వరుని శిరము గానకీ కూతు నేమ్మాయి గనుట కంటే –దలప నెక్కుడు దుఃఖంబు గలదే కృష్ణ ”భర్త తలకాయ కన పడక ఏడుస్తూ తిరుగు తోంది దుస్సల ..కూతురు దుఖం చూసి తల్లి తల్లడిల్లి పోయింది .అవధి దాటిన దుఖం .అభిమన్యుని కళేబరం పైన పడి ఉత్తర దీనం గా రోదిస్తోంది .ఆమెను చూసిన గాంధారి దుఖాన్ని ఆపు కోలేక పోయింది .ఆమెకు తెలిసినంతగా శోక భారం ఇంకెవరికీ తెలియదు .–”పాడి మాలి ,తనను పలువురు పొదివిన –బోరి తద్ద డప్పి గూరి నిదుర –పోయే నాకో ,సుభద్ర పుత్రుండు మృతుడైన –జెలువ మింత గలుగ నేర్చు ”ఎలచని పోయినా అభి ముఖం లో ఇంకా పోరాట పటిమ తగ్గలేదు జీవ కల పోలేదు .ఉత్తర ఏడ్పు కు అంతం లేదు .మాటి మాటికీ కృష్ణున్ని చూస్తోంది .ఆమె ముగ్ధ స్వరూపాన్ని చాలా స్వాభావికం గా వర్ణిస్తాడు తిక్కన కవి .లలిత శృంగారం గా ,కరుణ రస స్పోరకం గా వర్ణించాడు .ఆమె భగ్న జీవి .దానికి తాగి నట్లు గా చిన్న చిన్న మాటలతో సుకుమారం గా చెప్తాడు .ధర్మం యెడ వివక్ష చూపిస్తే ,అందరికీ అదే గతి అని సర్వులకు గుణ పాథంచెబుతుంది ఈ పర్వం .
కోపం తట్టు కోలేక గాంధారి కృష్ణుడిని శపించింది .ఇంత జరిగినా ఆమె లో పూర్తీ వివేకం కలగ లేదు .తన పుత్ర వ్యామోహం ,ద్రౌపది పరాభవం లో తన ఉపేక్ష ఇంతటి అనర్దానికి కారణం అని ఇంకా గ్రహించ లేదు .తాను స్వయం గా అడ్డు పడి ద్రౌపదిని రక్షించు కొక పోవటం ,ధర్మ లోపం .,నైతిక దౌర్బల్యం అని తెలుసుకో లేక పోయింది .దాని ఫలితాన్ని అనుభ విన్చాల్సి వచ్చి నప్పుడు మాత్రం దేవుణ్ణి నిందించింది .అన్నదమ్ముల యుద్ధం లో శ్రీ కృష్ణుడు ఉపెక్షించాడని శపించింది .తన తప్పు తెలుసు కో కుండా నల్లనయ్య పై నింద మోపింది .ఆమె ”వ్యామోహానికి నిలు వెత్తు దర్పణం ”అని పిస్తుంది .వ్యామోహం తో కళ్ళు మూసుకొని పోయిన వారి స్వభావం లోకం లో ఇలానే ఉంటుంది .ఈ విధం గా యుద్ధం వల్ల జరిగిన లోక అనర్ధాన్ని ప్రత్యక్షం గా ,శోక భూయిష్టం గా ,కరుణ రసోత్పాదకం గా స్త్రీ పర్వం లో వర్ణించాడు మాన్య కవి తిక్కన సోమయాజి .
దీని తర్వాత శాంతి పర్వ విశేషాలను తెలుసు కొందాం ,
సశేషం –మీ–గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –1-8-1కాంప్–అమెరికా

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in రచనలు and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to తిక్కన భారతం –22 స్త్రీ పర్వ నిర్వహణ -2-

 1. srivasuki అంటున్నారు:

  Sir
  You are writing very nice. Please continue it.

 2. శ్రీవాసుకి అంటున్నారు:

  ప్రసాద్ గారు

  నమస్తే. మీరు వ్రాస్తున్న ఈ భారత ధారావాహిక బాగుంది. మిగిలిన భాగాలు కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటాను. ధన్యవాదాలు.

  శ్రీవాసుకి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.