బ్రాహ్మణాల కదా కమామీషు -8 తాండ్య బ్రాహ్మణం లో ఉపాఖ్యాన కధలు

బ్రాహ్మణాల కదా కమామీషు -8

తాండ్య బ్రాహ్మణం లో ఉపాఖ్యాన కధలు

సామ వేదానికి చెందిన తాండ్య బ్రాహ్మణం లో ఉపాఖ్యానాలు కొద్దిగానే ఉన్నాయి .అందులో ముఖ్యమైన కొన్నిటిని తెలుసుకొందాం .

పురోహితుడిని వశిష్టుడు అని ఎందుకు అంటారు ?

సాధారణం గా బ్రాహ్మణుల వివాహాది శుభ కార్యాలను చేయించే పురోహితుడిని వాళ్ళు గౌరవం గా ‘’వశిష్టుడు ‘’అంటారు .ఈ పేరు ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం .వసిష్ట మహర్షి ఇక్ష్వాకు వంశ పురోహితుడని మనకు తెలిసిన విషయమే .వసిస్టూని సంతతి లోని వారందర్నీ వసిస్టూడు అనే పేరు తోనే పిలుస్తారు .అంతేకాక సామాన్య పురోహితుడినికూడా ఆ గౌరవ వాచకం  తో ‘’వసిస్టూడు ‘’అనే పేరు తో పిలవటం లోకం లో సహజమై వసిస్టూడు అందరి వాడయ్యాడు .

ఒకప్పుడు రుషులందరికీ ఇంద్రుడిని ప్రత్యక్షం గా చూడాలని పించింది .కొందరు కొన్ని  రకాల ప్రయత్నాలు చేశారు .కాని ఎవరి వల్లా కాలేదు .వసిష్ట మహర్షి ఆలోచించి ‘’నివహం ‘’అనే పేరుగల సామ మంత్రం తో ఇంద్రుడిని స్తుతించాడు .వెంటనే ఇంద్రుడు ప్రత్యక్షమై అనేక యజ్న యాగాది క్రతువులను వాటి అనుస్టాన పద్ధతులను సవివరం గా తెలియ జేశాడు .అందుకనే మిగిలిన రుషులకంటే వశిస్టూడి కే ప్రాధాన్యత కలిగింది .సకల వైదిక కర్మలూ సమగ్రం గా తెలిసిన వాడవటం వల్ల చక్రవర్తలు  ఇతర ఋషులను వదిలి పెట్టి వశిస్టూడినే పురోహితుడిగా చేసుకొన్నారు .

నిజమైన పుత్రుడు ఎవరు?

ప్రజాపతి భూమిని ,అందులోని ప్రాణుల్ని ,స్వర్గం మొదలైన లోకాలను ,సూర్య చంద్రాది మండలాలను సృష్టించాడు .కాని సృష్టిలోని ప్రాణులు ప్రజా పతి గారి పెద్దరికాన్ని మన్నించ లేదు .అప్పుడు ప్రజా పతి సృష్టి సారాన్ని అంతటిని ఒక మాలగా చేసి మెడలో ధరించాడు .దీనితో సకల సృష్టీ ప్రజాపతి పాద క్రాంతమై దాసోహమన్నది .ఇప్పుడు ప్రజాపతికి తన సృష్టి కి ఒక నాయకుడు ఉంటె బాగుండును అని పించి తన మెడలోని మాలను ఇంద్రుని మెడలో వేశాడు .ప్రజాపతికి ఇంద్రుడుకాక చాలా మంది పుత్రులున్నారు కాని తండ్రి ఇంద్రుని మెడలో మాల వేశాడు కనుక వంశ రక్షకుడిగా సమర్ధుడిగా  ఇంద్రుడినే ఎంపిక చేసి నట్లు లెక్క .తండ్రి విశ్వాసానికి పాత్రుడై ఆయన ఆస్తిలో అధిక భాగాన్ని పొందిన వాడే నిజమైన పుత్రుడు అని తాండ్య బ్రహ్మనం చెప్పింది .

తర్వాత ఇంద్రుడు ‘’అభిజిత్ ‘’విశ్వ జిత్ ‘’అనే యాగాలు చేసి ,జైత్ర యాత్ర చేసి సమస్తలోకాది పతి అయ్యాడు .కనుక  తండ్రి అధికారం ఇచ్చి నందు వల్లనే కాక స్వంత ప్రతిభా సామర్ధ్యాలు కూడా ఇంద్రునిలో ఉన్నాయని ఈ బ్రాహ్మణం తెలియ జేస్తోంది .ఇందులోని ఉపాఖ్యానాలు ఎక్కువ గా సామల గురించే ఉన్నాయి .దేవాసురులు పశు సంపద కోసం యుద్ధం చేశారు .దేవతలు ‘’ఆతే  అగ్న’’అనే ‘’సంజయ సామ ‘’ను గానం చేసి సాధించారు .దేవతల మీద అలిగి పక్షి రూపం తో వెళ్లి పోయిన యజ్న పురుషుడిని ,దేవతలు ‘’సౌవర్ణ సామ ‘’తో తిరిగి పొందారు .ఇంద్రుడు ‘’పదస్తోభ సామ ‘’గానం చేసి వ్రుత్రాసురిడిని సంహరింఛి నందుకు కలిగిన పాపాన్ని పోగొట్టుకొన్నాడు

విఖనసుని పుత్రులను వైఖానసులు అంటారు వీరు ఇంద్రునికి ప్రీతి పాత్రులు .వైఖానసులు దేవతలకు ఉపకారం చేస్తున్నారని క్కోపం తో ఒక రాక్షసుడు వారిని రహస్యం గా ఎత్తుకొని వెళ్లి ‘’ముని మరణం ‘’అనే చోట దాచేశారు .తన ఆప్తులు కానీ పించక పోయే సరికి ఇంద్రుడు కలవరం చెంది నలుమూలలా వెతికించాడు .చివరికి వైఖానసుల కళేబరాలు కానీ పించాయి .ఇంద్రుడు అక్కడికి వెళ్లి ‘’వైఖానస సామ ‘’ను గానం చేసి వారిని పునరుజ్జీవులను చేశాడు .అందకని సామాలలో వైఖానస సామ కు అధిక ప్రాధాన్యం ఉంది అది తీర్చలేని కోరిక అన్తోఉన్దదని విశ్వాసం .దానం పట్టటం దోషమే కాని కొందరికి తప్పని పని అది ఆ దోష నివారణకు ‘’ధ్వస్రమొహ్ పురుశాస్తన్యొహ్ ‘’అనే మంత్రాన్ని చదువుతారు .ఇప్పుడు గో పద బ్రాహ్మ ఉపాఖ్యానాలను గూర్చి తెలుసు కొందాం .

గోపద బ్రాహ్మణ ఉపాఖ్యాన కధలు

అధర్వ వేదానికి చెందిన గోపద బ్రాహ్మణం లో చాలా గంభీర అంతరార్దాలున్న ఉపాఖ్యానాలు  ఉన్నాయి .ఇందులో ముఖ్యమైన ‘’ఉద్దాలక –శౌనక సంవాదం ‘’గురించి తెలుసుకొందాం .

అరుణుడు అనే మహర్షి పుత్రుడే ఉద్దాలకుడు .ఉద్దాలకుడు శాస్త్రార్ధం చేసి తనను జయించిన వారి కి తన మెడలో ఉన్న విలువైన హారం ఇస్తానంటూ దేశాలన్నీ తిరిగాడు .ఎవరికి అంతసాహాసం కని  పించలేదు .చివరికి ఉత్తర దేశ పండితులు శౌనకుడు అనే పేరున్న ‘’సద్రేవాయనుడు ‘’ను నాయకుడిగా చేసుకొని ఉద్దాలకునితో శాస్త్రార్దానికి తల పడ్డారు ,ఉద్దాలకుడు ప్రశ్నిస్తుంటే శౌనకుడు జవాబులిచ్చాడు .ఈ కధలో విజ్ఞాన్నాన్ని పొందటమే కాక దాన్ని శాస్రార్ధ చర్చలతో పెంపొందించుకోవాలనే సందేశం ఉంది .

ప్రేది –ఉద్దాలకుడు

ఉద్దాలకుని గురువు ఇప్పటి పాట్నా అయిన కౌశాంబి నగర నివాసి ‘’ప్రేది’’.  శిష్యుడికి బ్రహ్మ చర్యాన్ని గూర్చి బోధించి ‘’నీ తండ్రి సంవత్సర యజ్ఞాన్ని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తీ చేస్తాడు ?’’అని అడిగితె ఉద్దాలకుడు ‘’పది రోజుల్లో ‘’అని సమాధానం చెప్పాడు .ఇలా చెప్పటానికి ఉద్దాలకుడికి ఒక లెక్క ఉంది .ముఖ్యమైన విరాట్ ఛందస్సుకు పదే అక్షరాలుంటాయి .ఆచార్యుడు మళ్ళీ అడిగితే ‘’తొమ్మిది ‘’అన్నాడు శిష్యుడు .ప్రాణాలు(నవ రంధ్రాలు )  తొమ్మిది కనుక సరైన సమాధానమే చెప్పాడు .మళ్ళీ అడిగితే  గాయత్రి అష్టాక్షరి కనుక ఎనిమిది అన్నాడు .మళ్ళీ అడిగితె ముఖ్య ఛందస్సులు ఏడు కనుక ఏడు అన్నాడు .ఇలా సంఖ్య తగ్గుతూ చివరికి మనిషికి రెండు పాదాలు కనుక రెండు అన్నాడు .ఇక్కడ పాదం అంటే మనం అనుకొనే కాలు కాదు కర్మ ,జ్ఞాన మార్గాలు .చివరి ప్రశ్నకు ఒకటి అన్నాడు ఉద్దాలకుడు .అంటే ఒక సంవత్సరం అని అర్ధం .మానవుని కి పరమార్ధాన్ని బోధించే విషయాలెన్నో ఇందులో ఉన్నాయి .

దక్ష యజ్న ధ్వంసం

ఒక సారి ప్రజాపతి దక్షుడు రుద్రునికి భాగం లేకుండా యజ్ఞం ప్రారంభించాడు .కూతురు సతీదేవిని అవమానించాడు కోపించిన రుద్రుడు వీర భద్రుని సృష్టించి దక్షాధ్వర విధ్వంసం చేశాడు .యజ్ఞం లో మిగిలిన ‘’ప్రాశిత్రాన్ని ‘’చూడగానే భగుడి కళ్ళు పోయాయి .సవిత్రు దేవత దాన్ని తాకగానే చేతులు తెగిపోయాయి .బంగారు చేతులు అమర్చాడు . .అందుకే హిరణ్య పాణి అనే పేరొచ్చింది. సవిత్రునికి .సూర్యుడు సాహసించి తిన బోతే పళ్ళు ఊది పోయి ‘’పూషుడు ‘’అని పిలువా బడ్డాడు .అందుకే సూర్యునికి పళ్ళు లేవుకనుక మెత్తని పిండి పదార్దాలే నై వేద్యం పెట్టాలని శృతి చెప్పింది .ఇద్ముడికి శిరస్సు ,బర్హికి కీళ్ళు పడిపోయాయి .చివరికి బృహస్పతి మంత్రోచ్చారణ తో సూర్యుని కళ్ళ తో చూస్తూ అశ్వినీ దేవతల బాహువులతో స్వీకరించి లోపాన్ని సరి దిద్దాడు .ఇందులో ఉన్న అంతరార్ధం –ప్రజా పతి శరీర అవయవాలకు అది పతి అయిన జీవాత్మ .రుద్రుడు సర్వజ్నుడైన పరమాత్మ .యజ్ఞం అంటే పరమాణు సంయోగం తో ఏర్పడిన శరీరం .ప్రజా పతి రుద్రుడని యజ్ఞం నుంచి దూరం చేయటం వలన భగ ,సవిత్రు ,పూషా ,ఇధ్మ,బర్హిస్ తత్వాలు తమ తమ పనులు చేయ లేక పోయాయి అని గ్రహించాలి .జ్ఞాని ఏ పనిలోనూ పరమాత్మ ను మరువ రాదు అని నీతి .

సశేషం

ఈ రోజు ఆషాఢ శుద్ధ పాడ్యమి –‘’మహా కవి కాళి దాసు దివస్’’ సందర్భం గా శుభా కాంక్షలు

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -28-6-14-ఉయ్యూరు

 

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.