ఉమాదేవి బీజాక్షర వివరణ చేసిన గణపతి ముని

ఉమాదేవి బీజాక్షర వివరణ చేసిన గణపతి ముని

ఉమా సహస్రం లో శ్రీ కావ్య కంఠ గణపతి ముని దేవి బీజాక్షరాలపై గొప్ప వివరణ నిచ్చారు .ఈ  దర్శనం అంతా నవమ శతకం లో ముప్ఫై మూడవ స్తబకం లో ‘’వంశస్థ వృత్తాలు ‘’లో మనోహరం గా ,మనోజ్ఞం గా ఆరాధనా భావ బంధురంగా రచించి అమ్మవారి పరి పూర్ణ కటాక్ష సిద్ధి పొంది ,మనలనూ ఆ అనుభూతిని పొందమన్నట్లు చేశారు .మొదటి శ్లోకం లోనే

‘’సుధాం కిరంతో ఖిల తాప హరిణీం,తమో హరంతః పటలేన రోచిషాం –శ్రియం దిశంతో దిశి దిశ్య సంక్షయాం ,జయంతి శీతాద్రి సుతాస్మితాంకురాః’’

తాపత్రయాన్ని ,వేడిని హరించే అమృతాన్ని వెదజల్లుతూ కాంతి పుంజం తో చీకటిని అజ్ఞానాన్ని నశింప జేస్తూ అన్నిదిక్కులలోను అక్షయమైన శోభను ,సంపదను ప్రదర్శిస్తున్న ఉమా దేవి మందహాసాలు గొప్పగా విరాజిల్లుతున్నాయి అని కీర్తించారు .నాలుగవ శ్లోకం లో

‘’మనః ప్రతాపస్య భవ త్యసంశయం ప్రవర్ధనం వైదిక మంత్రం చింతనం –ప్రశస్యతే ప్రాణమహః ప్రదీపనే దయాన్వితే తాంత్రిక మంత్రం సేవితా ‘’

దయామయీ !ఋషులు దర్శించిన ‘’తత్స వితుః మొదలైన మంత్రాల ధ్యానం తో మన మనస్సు ప్రభావం పెరుగుతుంది .ఇందులో సందేహమే లేదు .శ్రీ విద్య మొదలైన తాంత్రిక మంత్రోపాసన వలన ప్రాణ తేజస్సు వృద్ధి చెందుతుంది .అన్నారు .వేదం మంత్రాలు తాంత్రిక మంత్రలకంటే అర్ధ ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంటాయని ,ఆ మంత్రార్ధ విచారణ వల్లజ్ఞానం కలుగుతుందని , హ్రీం కారం  మొదలైన బీజాక్షరాలు ఉండే తాంత్రిక మంత్రాలపునశ్చరణ వలన ప్రాణ నాడి శుద్ధి జరిగి నాదం అభి వ్యక్తమౌతుందని దాని వలన ప్రాణ ప్రభావం పెరుగుతుందని భావం .

తాంత్రిక  మంత్రాలనున ఉపాశించేవారి నుండి విద్యుత్తు తో సమానమైన తేజస్సు బయటికి వచ్చి ప్రపంచమంతా వ్యాపిస్తుందని తర్వాతి శ్లోకం లో చెప్పారు ముని .తాంత్రిక మంత్రోపాసకులకు మనస్సువికారం చెందదని వారి ద్రుష్టి ,బుద్ధి విషయ వాసనలకు లోను కాదని ,వారి దేహం లో రోగాలు ప్రవేశించలేవని మరో శ్లోకం లో వివరించారు –ఏడవ శ్లోకం లో –

‘’స్మరన్తి మాయాం గగనాగ్ని  శాంతి భిః స్సహాచ్చ భాసా సాహితాభి రంబికే –తదా రసజ్నాం ద్రుహిణాగ్ని శాన్తిభి ర్భణంతి  దోగ్ధ్రీం తుఖషస్ట బిన్దుభిః’’

అమ్మా!పూర్ణ చంద్రుడి తో కూడిన ఆకాశ -అగ్ని ,శాంతులతో మాయా బీజాన్ని ,చంద్రుని తో కూడిన బ్రహ్మ –అగ్ని శాంతులతో రసనా బీజాన్ని ,ఆకాశ –షస్ట స్వర బిందువులతో ధేను బీజాన్ని చెప్పటం లోకం లో అలవాటు గా ఉంది .దీనికి వివరణ తెలుసు కోవాలి .పూర్ణ చంద్రుడు అంటే పూర్ణానుస్వారం అంటే నిండు సున్నా .ఆకాశం అంటే హకారం అగ్ని అంటే రేఫం .శాంతి అంటే ఈ కారం .పూర్ణానుస్వారం తో కూడిన హకార ,రకార ,ఈ కారాలతో ‘’హ్రీం ‘’అనే బీజాక్షరం ఏర్పడుతుంది .దీన్ని మాయా బీజం అంటారు .బ్రహ్మ అంటే క కారం .అగ్ని రకారం .శాంతి ఈకారం .పూర్ణానుస్వారం తోకూడిన కకార ,రకార ,ఈ కారాలతో ఏర్పడేదే’’క్రీం’’అనే బీజాక్షరం .దీన్నే రసనా బీజం అంటారు .ఆకాశం అంటే ఖ .హకారం షస్ట స్వరం .అంటే ఆరవ స్వరం ఊ కారం .వీటన్నిటితో బిందువు సున్నాతో ఏర్పడిన ‘’హూం ‘’ అనే బీజాక్షరం ఏర్పడుతుంది .దీనికే ధేనుబీజం  అనిపేరు .‘ఈ మూడు మహా మంత్రాలు .

తరువాత గణపతి ముని ఈ మహా మంత్రం దేవతలను వివరించారు .

‘’అభాన్య తాడ్యాభువనేశ్వరీ బుధై  రనంతరా మాత రగాది కాళికా-ప్రచండ చండీ పరికీర్తితా పరా ,త్రయోష్యమీ తేమనవో మహా ఫలాః ‘’

దేవీ !మొదటిది అయిన హ్రీంకార మాయా  బీజం కు దేవత భువనేశ్వరి .రెండవది అయిన క్రీం కార రసనా బీజానికి  దేవత కాళికా దేవి .మూడవది అయిన హూం కార మనే   దేను బీజానికి దేవత ప్రచండ చండి అని మంత్రం వేత్తలు చెప్పారు .ఈ మూడు మంత్రాలూ మహా సిద్ధి దాయకాలే .ప్రచండ చండికే మరో పేరు ‘’చిన్న మస్త ‘’లేక ‘’వజ్ర వైరోచని ‘’అంటారు .

మరికొంచెం వివరణ ఇస్తూ తరువాతిశ్లోకాన్ని రచించారు

‘’ఉపాధి భూతం శుచి నాభసం రజో దధాతి సాక్షా ద్భువనేశ్వరీపదం-తదాశ్రయా వ్యాపక శక్తి రర్భుతా,మనస్వినీ కాచన కాలి కేరితా ‘’

దేనితోను సంబంధం లేని స్వతస్సిద్ధం గా అందరికి ఉపాదాన మైన ఆకాశ రేణువే భువనేశ్వరి .ఆ ఆకాశ రేణువు ను ఆశ్రయింఛి ప్రాజ్న అయి ,ఆశ్చర్య కరి అయి ,మాటల తో వర్ణించటానికి వీలు లేని సర్వ వ్యాపక శక్తి యే కాళికా దేవి గా చెప్ప బడింది అని ముని అభిప్రాయం . అంటే సూక్షం గా చెప్పా లంటే  ఆకాశ రేణువే  భువనేశ్వరి అని సర్వ వ్యాపిని అయిన చిచ్చక్తియే కాలి అని అర్ధం .తరువాత –

‘’అమర్త్య సామ్రాజ్య భ్రుతః ప్రవర్తికా ,విశాల లోకత్రయ రంగ నర్తికా –పరాక్రమాణా మది నాయికోచ్యతే ,ప్రచండ చండీతి  కలా సవిత్రి తే’’

‘’దేవతలా రాజు ఇంద్రుడిని ప్రపంచ వ్యవహారాలకు నియమించి మూడు లోకాలలోనూ ,అప్రతి హతం గా విహరిస్తూ ,వివిధ పరాక్రమాలకు అది దేవతవు అయిన నీ కళయే ప్రచండ చండి గా లోకం లో ప్రసిద్ధమైంది .దీని వలన నీకు శచి ,,ఇంద్రాణి అనే పేర్లు సార్ధకాలైనాయి .కొంచెం లోతుకు వెళ్లి విచారిస్తే –ప్రచండ చండికి క్రియా శక్తి ముఖ్యం .కాలికి వ్యాపించటం జ్ఞాన శక్తి  ముఖ్యం .అయితే ఈ రెండిటికి మూలం భువనేశ్వరీ మాతయే .ఈ రకం గా దేవి యొక్క మూడు మహా మంత్రం దేవతా విభూతులను గణపతి ముని ప్రతిపాదించారు .అలాంటి భువనేశ్వరిని అర్చించే వారికి ఏమి ఫలం లభిస్తుందో తరువాతి శ్లోకాలలో చెప్పారు .

‘’స్మరన్ మానుం రోదితి భక్తిమాం స్తవ ,ప్రగృహ్య పాదం ముని రంబ లంబతే –ఫలం చిరాయ ప్రధమః సమాప్నుయాత్ ,పరో మరందం పద ఏవ విన్దతి ‘’

‘’తల్లీ !నీ మంత్రాన్ని ధ్యానించే భక్తుడు ఏడుస్తూ  చాలాకాలానికి కాని ఫలాన్ని పొందలేదు .కాని నీ పాదాల్ని ఆశ్రయించిన మౌని మాత్రం వెంటనే ఫలసారాన్ని పొందుతాడు .అంటే మంత్రం జపిస్తే ఎప్పుడో కాని ఫలితం రాదు. అదే పాదాలను ఆశ్రయిస్తే వెంటనే ఫలితాన్ని పొందుతాడు అని భావం .

పదహారవ శ్లోకం లో –‘’అహం (నేను )అనే పదం యొక్క అర్ధం జ్ఞానం అనే తీగ అయితే ,అది అంటే అహంకార పదార్ధం దేను బీజం అయిన ‘’హూం ‘’అనే మంత్రార్ధం కంటే వేరైనది ఎలా వుతుంది?అహం అనేది ప్రాణ ధ్వని యొక్క వైఖరి అయితే దేనుబీజం అయిన హూం ఆ ప్రాణ ధ్వని వైఖరి కాదు అని చెప్పటానికి వీలే లేదు .ఇంకొంచెం వివరం గా –అహం శబ్దం ప్రాణ ధ్వనియే .హూమ్కారమూ ప్రాణ ధ్వనే .కనుక శబ్దం లో ఈ రెండిటికి భేదం ఉందికాని అర్ధం లో భేదం లేదని కావ్య  కంఠుల అభిప్రాయం .మరో శ్లోకం లో –

‘’పారేతు యాం చేతన శక్తి మామన ,న్త్యభాణి సా కుండలి నీతి తాన్త్రికైః-విలక్షణా  నామ చమత్రుతి ర్జడాన్ ,ప్రతారయత్యాగమ సార దూరాన్ ‘’

కొందరుతంత్ర వేత్తలు  చేతన శక్తి ఉన్నదాన్నే కుండలిని అన్నారు .ఈ అసాధారణ చమత్కారం  మంత్రం శాస్త్రం  తెలియని మంద బుద్ధులనువంచించ టానికే కదా అని ప్రశ్నించారు .అంటే తాంత్రికులు చిచ్చక్తిని కుండలిని అన్నారు .ఇది విలక్షణ  మైన చమత్కారం .కుండలిని అంటే పాము అని సామాన్యులు భయ పడతారు కాని కుండలిని అని వారికీ చప్పున స్పురించదు .దీనివలన మొహం జరిగే ప్రమాదం ఉంది అని అంటారు .

‘’మతిః పరాచీ వ్యవహార కారణం ,భావేత్ప్రతీచీ పరమార్ధ సంపది –ఉభౌ దిశే యస్య మతి ర్విగాహతే ,పదా చ మూర్ధ్నా చ స సిద్ధి ఇష్యతే ‘’బహిర్ముఖం అయిన బుద్ధి బయటి ప్రపంచ వ్యవహారానికి కారణం అవుతుంది .అంతర్ముఖం అయిన బుద్ధి పరమ పురుషార్ధం అయిన మోక్షానికి కారణం అవుతుంది .బహిర్ముఖం అంతర్ముఖం అయిన బుద్ధి గల యోగి పాదం చేతా ,శిరస్సు చేతా సిద్దుదౌతాడు .ఇక్కడ పాదం అంటే హృదయం అనే ఆకాశం .మూర్ధం అంటే సహస్రారం .అంటే  హృదయం చేత సిద్దుడైన వాడు ప్రత్యక ద్రుష్టి సిద్ధుడు అవుతాడు .సహస్రారం చేత సిద్ధుడైన వాడు పరాక్ ద్రుష్టి సిద్దుదవుతాడు .అందరికి పరాగ్ ద్రుష్టి అంటే బాహ్య ద్రుష్టి అవకాశం కలుగుతుంది .కాని ప్రత్యక ద్రుష్టి అంటే అంతర్ ద్రుష్టి కలవాడికి బాహ్య ద్రుష్టి అదుపులో ఉంటుంది .జీవన్ముక్తుడు అయిన పురుషుడు మాత్రమె అంతర్ముఖం గా ప్రజ్ఞను విడవ కుండా బాహ్య వ్యవహారాలూ నిర్వహించే సమర్ధుడు అవుతాడు అంతరార్ధం గా వివరించారు వ్యాఖ్యాతలైన కపాలి శాస్త్రి, పన్నాల రాదా కృష్ణ గార్లు .

బుద్ధికి లక్ష్యమైన స్థానం హృదయం అని హృదయం లో ఎల్లప్పుడూ ద్రుఢం గా ఉన్న వాడు బుద్ధి బయటి ప్రపంచం విషయాల్లో తిరుగుతున్నా ,చిచ్వరూపిణి అయిన దేవి యందు నిమగ్నుడయ్యే ఉంటాడు .కనుక జనన మరణ భయం అలాంటి వారికి ఉండదని తరువాతి శ్లోకం లో చెప్పారు .ధ్యానం లో అద్భుతమైన ధ్యాన శక్తిగా ,దర్శనం లో దీప్తం అయిన దర్శన శక్తిగా ,ప్రవచనం చేసేటప్పుడు శ్రేష్టమైన ప్రవచన శక్తిగా దేవిని  దర్శించే నైష్టిక పురుషుడు బాహ్య విషయాల చేత బంధింప బడడు అని తరువాతిశ్లోకం లోవివరించారు . ఆశ్రితుల భయాన్ని పోగొడుతూ పండితుల చేత ప్రస్తుతింప బడే పరమేశ్వరి కని  పించేవాటి యందు’’సంగం’’(బంధం ) వదిలి దర్శన కర్మ ను చూసే క్రాంత దర్శిఅయిన కవి దృష్టిలో నిత్యం సన్నిహితం గా ఉంటుంది అన్నారు .  చివరి శ్లోకం లో-

‘’అయం భయానాం పరిమార్జక స్సతాం సమస్త పౌపేఘ నివారణ క్షమః –మనోజ్ఞ వంశస్థ గణో గణేషితు-,ర్మనో మహేశాబ్జ ద్రుశో దినోత్పలం ‘’

సజ్జనులకు భయ హరం గా ,సమస్త పాపాలకు నివారణ గా గణపతి కవి ‘’వంశస్త వృత్తం ‘’లలో రచించిన ఈ రమణీయ శ్లోక బృందం ఉమా దేవికి పరమానందం కలిగించుగాక అని చెప్పి ముగించారు .

రేపు శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భం గా శుభా కాంక్షలు

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -16-8-14-ఉయ్యూరు

 

‘’

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.