మత్స్వప్నః (నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రిగారు -7

మత్స్వప్నః (నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రిగారు -7

81-”కిం కుర్వం త్యుత్సాహ హీనా నివ్రుత్తా -స్తేనో భూత్త త్రైవ ద్రుశ్యో ప్యద్య శ్యా

వాణీ కాచి ద్దివ్య భీకా చ చక్షే -శ్రుణ్వత్స్వే తేష్వప్యానద్రుతే ”

తా-పాపం భటులు వాళ్ళెం చేయగలరు?నిరుత్సాహం తో వెళ్ళిపోయారు .ఇన్తలొ ఒక అ శరీరవాణి విని నిపించింది  .

82-”భో మోహాత్మన్ భందచండ ప్రచండా-ప్రత్యక్ష బ్రహ్మాత్మ విద్యాననవద్యా

సన్నద్దా సీమంత సీమాంత దేశే -స్వధ్యా సీనాశాసితుం త్వాం  దురంతం ”

తా-మొహాన్దకారా !చండ  శాసన భండా ప్రత్యక్ష బ్రహ్మ విద్యాత్మిక లలితా దేవి ప్రత్యక్షంగా యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధం గా ఉంది ,

83-”పాపాచారం గర్వ మేత త్సమస్తం -త్యక్త్వా జీవన్ జీవ తుల్యంశ వేన

యుద్ధా దేవ్యా దివ్య శక్తి ప్రతానై -ర్మ్రుత్వా రూప స్టిస్ట  తుల్యంశివేన ”

తా-సర్వ గర్వాన్నిఒదిలెసి నిర్జీవిగాఉన్దు లేకపోతెదేవిదివ్యశక్తులతో పోరాడి రూప రహితంగా శివుడిలా ఉండు .

84-”వైధవ్యంకిం సాధయామ్య త్ర వృత్యా-ప్రగ్విష్ణౌ వ శక్తి సేనాను లీయే

యిత్యా భాష్య ప్రస్తితా విష్ణు మాయా -ద్రుశ్యానా భూత్క్వాపి కాపి ద్విరూపా ”

తా-ఇక్కడ విధవను అవటమో ,లేక నీ ముందే దేహం వదిలి విష్ణు వులోకాని,శక్తిసేనల్లోకానిలీనమైపోతాను .”అని పలికిరెండు రూపాలలో ఉన్న విష్ణుమాయ అదృశ్యమైంది .

85-”స్మ్రుత్వాదేవంతం శివంవాచికం తత్ -మాయా దేవ్యాస్తాం ప్రవ్రుత్తిం చ దృష్ట్వా

శ్రుత్వా కాశే వాచ మర్ధ్యాం స భండ -స్సన్నద్దో  భూత్సర్వ సైన్యై ర్వదాయ ”

తా-ఇన్నివిధాలుగ చెప్పినా వినని, వినిపించుకోని బండుడుయుద్ధానికే సిద్ధమయ్యాడు

86-”భేరీ భంకారై ర్మ్రుగేంద్ర ప్రణాదై -ర్మత్తే  భాశ్వా రావనై రట్ట హాసైహ్

సంరబ్దాం స్వాం సైన్య రాజిం గృహీత్వా -దైత్యో దేవ్యా  శ్శక్తి సేనా సమభ్యైత్ ”

తా-భేరీల భం భం నినాదాలుదిక్కులు పిక్కటిల్లేట్లు  సర్వసైన్యంతోదేవీ సైన్యాన్నిఎదిరించాడు .

87-”దేవీ స్థానం శక్తిసేనా సమాజం -యద్యద్రక్ష్య0తత్త దన్య త్పరీయ

జ్వాలా మాలిన్యా వ్రణోతిస్మ వహ్ని -ప్రాకారేణ  స్వ ప్రభా భాసు రేణ ”

తా-సర్వ శక్త్యాత్మకంగా జ్వాలామాలిని చూడ రాని కాంతితో అగ్ని దేవతలా వచ్చింది .

88-”మాతం గౌఘై  రాస సంపత్కరీయా-యాశ్వా రూడ్హా కోటి కోట్యశ్వ కోట్యా

ప్రాపు స్సర్వా ఆయుదీయా అమోఘా -శ్శక్తి  వ్రాతా శ్చక్ర రాజారదేన ”

తా-సంపత్కరీదేవి ఏనుగుసేనతో,  అశ్వా రూఢ శక్తిగుర్రపు దళం  తో చక్ర రాజ రధాన్నిఅధిరొహించి సర్వాయుధ శక్తి సంపన్నంగా వచ్చింది.

89 -మంత్రిన్యంబా  గేయ చక్రాది రూడ్హా -కోలై శ్చ క్రైహ్ స్యన్దనే దండ నాధా

ఆయాతా స్త్వైర్వాహనై  రాయుధైశ్చ-బ్రహ్మాండేయా శ్శక్త యస్తా స్సమస్తాః

తా-గేయచక్ర రాదాన్నిఎక్కి మంత్రిణీ  దేవి ,వారాహ చక్ర రధం పై దండనా శక్తి ,అలాగేమిగిలిన శక్తులన్నీ వారివారి ప్రత్యెక రదాలెక్కివచ్చారు .

గేయచక్రం ఏడ0 తస్తులతో ,కిరి చక్రం అయిదు అంతస్తులతో ఉంటాయి  మంత్రిణి అంటే   శ్యామలాదేవి .కిరి చక్రం పై వారాహిదేవి ఉంటుంది యుద్ధంలో ఈ మూడు రధాలు ఒక దాని వెంట ఒకటి ఉంటాయి ..

90-”సంతు స్తంబా భండ సైన్యాది సర్వా-ణ్యాని ఘ్నంతీ0శక్తి విక్రాంతి మైక్ష

నిత్యా వీర్యా టోప మాలోక యంతీ –సౌత్సు క్యాతా అస్తు అద్భావ భంగ్యా”

తాశక్తి సైన్యం భండాసుర సర్వసైన్యాన్ని హతంచేస్తుంటే శ్రీ మాతసిద్విలాసంగా నవ్వుతూ ,వారి పరాక్రమాన్ని మెచ్చుతోంది .

సశేషం

మీ -గబ్బిట  దుర్గా ప్రసాద్ -19-10-15- కాంప్-మల్లాపూర్ -హైదరాబాద్

 

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.