శ్రీకాకుళం లోశ్రీ ఏకరాత్రి ప్రసన్న మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం -మరియు28-2-16 ఆదివారం నాలుగవ రోజు శ్రీ సుందర కాండ పారాయణ 

100_3959

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.