కాకుళంశంకర మఠం లో 4-3-16శుక్రవారం 9వ చివరి రోజు శ్రీ సుందర కాండ పారాయణ ,అనంతరం శ్రీసత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం

100_4043

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.