’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-5

’గీర్వాణ భాషా వైభవం ‘’-5

11-శ్రీమతి సింహాద్రి వాణి-విజయవాడ-7799381133

జయహో సంస్కృత భాష

1-ఉ –భారత జాతి కంతటికి భాగ్య సమూహములై  వెలుంగుచున్ –

ధారుణి నీతి మార్గమును ధర్మము న్యాయము బోధ సల్పుచున్

భూరిగ జ్ఞానమిచ్చు కడు పూజిత గ్రంధము లెన్నియో కవుల్

కూరిచె సంస్కృతమ్ముననుగొప్పగ మ్రొక్కెద వారికి నెల్లవేళలన్ .

2-అ వె.-సంస్కృతమ్ము జనని సకలభాషలకును –ఆది భాష అదియె అమృతభాష

అందమైన భాష ఆదికావ్యపు భాష –తేనె రుచులపంచు తేటభాష .

3-తే.గీ.-వ్యాస వాల్మీక విరచిత వాణి భాష –కాళిదాసు కలమ్మున కావ్యభాష

వేదముల వెలసిన మేటి వేల్పు భాష –గిరిధరుడు నుడివిన గొప్ప గీత భాష .

4-ఆ.వె.-మందిరములలోన మంత్రాల స్తుతి యించి –వేల్పులను కొలిచెడి వేల్పు భాష

పరిణయమ్ముల యందు ప్రఖ్యాతి నొందిన –మంత్రముల వెలిగెడి మధురభాష .

5-ఆ.వె.-యజ్న యాగములను ప్రజ్ఞతో గావించు –మేటి పండితులకు  మేలు భాష

సుప్రభాత వేళ శోభాయమానమై –దేవళముల వెలుగు దేవ భాష .

6-తే.గీ.-ఎన్నొగ్రంధాలు శాస్త్రాలు ఎసగ వ్రాసి –భారత మాతకు విలువైన  భాగ్య మిచ్చి

సంస్కృతమ్మునఎనలేని సాగు చేసి –అమరమై నిలిచె భువిని అమరకవులు .

12-శ్రీ చీమలమర్తి వెంకట బృందావన రావు –విజయవాడ -99663399189

తల్లి గీర్వాణమ్మె

1-సప్త ద్వీప ప్రవేస్టితాఖిల చిరస్థాయీగత మ్మౌచు –సం

దీప్తమ్మైన సమస్త లోకము న నెందేనిం బ్రవర్తిల్లు చుం

బ్రాప్తంబై చను సర్వ భాషలను దీవ్యల్లీల శోధింప

వ్యాప్తంబైన సుసంస్కృత మ్మయిన గీర్వాణమ్మె కాన్పించెడున్.

2-ఎల్లబాసలకు తల్లి గీర్వాణ మ్మె-కడుపురాతనంపు నుడియు నదియె

దేవ భాష నుండి దేశ భాషలు వచ్చె-పలుకు చెలికి వింత జిలుగులిచ్చె.

3-పంచదార  లోన పాలన్నికలిసిన –చెలగి వేరు జేయ జాలనట్లు

తేనె యూటవంటి తెలుగున కలిసె-స –పర్వ భాష లోని ప్రౌఢిమమ్ము.

4- వ్యాసుడు ,వల్మికోద్భవుడు ,భారవి ,మాఘుడు ,కాళిదాసుడున్

భాస ,మయూర ,భామహులు బాణుడు ,శూద్రక ముఖ్య సత్కవుల్

ధీ సముపేత నిర్భర మతిన్ వెలయి౦చిరి దీప్త సత్కృతుల్

ఈ సువిశాలలోకమున హిందు సుసంస్క్రుతి మిన్ను ముట్టగన్.

5-అమ్రుతతుల్యమైన అమరవాణి నేడు –మృతమటంచు ధూర్త మతులు యండ్రు

విశ్వ స్తుత్యమైన విమల వాజ్మయ రాశి –యెసగు బాస –మృత మదెట్టులగును ?

6-హైందవ జీవధారకును యాదిమ మూలము సస్క్రుతమ్ము –నే

డెందరుధర్మ భ్రష్టులు-పరేంగిత దాసులు –ఏడ్చి చచ్చినన్

సుందర భారతీయ రుషి సూక్తము సుసభ్యత కింత సేగి రా

దందునె గుంటనక్కలకు ఆకసమంటెడు ద్రాక్ష గుచ్చముల్ .

13- శ్రీ జి.వి.ఎస్.డి.ఎస్.వరప్రసాద శర్మ –నున్న -9290618317

గీర్వాణ భాషా వైభవం

1-ఆ.వె.-ఎల్లభాశాలకును తల్లిగా నొప్పారి –సంస్కృతంబు నిలిచె సన్నుతముగ

వర్ణమాల లెల్ల పలికించి ,ఢమరుకం-తండ్రిగాగ శివుని తాను వినిచె.

2-తే.గీ-సృష్టి కాలంబు నుండియు చిన్మయంపు –భాష గీర్వాణమేదేవ భాష యయ్యె

సకలజీవుల భావాల సరిగ తెలుప –వాణి వినసొంపు శబ్దాల పరగ గూర్చె.

3-తే.గీ.-ఆది నుండియు సంస్క్రుతంబతిశయముగ –ఆర్యావర్తాన వేదాల నార్షమగుచు

సకల శాస్త్రాల కావ్యాల సరణి నిలిచి –మంత్రం తంత్రాల యజ్ఞాల మహిని నిండె.

4-తే.గీ. బ్రహ్మ సృష్టితో యజ్ఞాల బ్రతుకు బాట –ముందు చూపుతోసృజియించి మురిసిపొయె

దైవ  సంతృప్తి యజ్ఞాన దాన వాన –పుడమి జీవ రాసులకెల్ల పూర్ణ జయము .

5-తే.గీ.-ఆది కవియైన వాల్మీకి హరియు బొంగ –రామకధా లోన గాయత్రి రమణ నిలిపె

వేద వ్యాసుండు విడమర్చి వేద రాశి –ఆర్తి భారత భాగవతాది కృతుల –పదియు నెనిమిది పౌరాణ ప్రతుల గూర్చె.

6-తే.గీ –కాళిదాసుని యుపమాన ఘనత జూడ –భారవీయర్ధ గౌరవంబట్టేచూడు

దండి దేవ పదలాలిత్య  డాబు లెంచ –మాఘు శిశుపాలవధ లోని మర్మమాయె.

7-తే.గీ-భాస భవభూతి మయూర భర్త్రుహరులు –సంకుసాల నృసి౦హాది శంకరులును

అస్టపదివ్రాయుజయదేవ ,ఆర్య శుకులు –శాఖ లన్నింట గైర్వాణి సాగ జేస్రి .

8-తే.గీ.ఇతర భాషల యజ్ఞాలు ఇముడవయ్య –కర్మ బంధాలు గీర్వాణి గదిసి యుండె

మోక్ష విద్యకు నిద్దియ మొదటి గురువు –సంస్కృతానికి ఏ భాష సాటి రాదు .

9-విశ్వ మేలిన భాషగా ఇనుతికెక్కి –నాడు గీర్వాణ మెన్నోట నాట్యమాడె

ఆంగ్ల మే నేడు విశ్వాన నదిక మగుచు –అమృత భాషకు మృతభాష యనగ రోత

బాణ కవిదైన కాండ్రింపు భంగి యాంగ్లి.

‘’జయ౦తే సుకృతినో రససిద్ధాః కవీశ్వరాః ‘’

14-శ్రీ పంతుల వెంకటేశ్వర రావు –విజయవాడ -9908344249

అహో సంస్కృతం అద్భుతం నిరంతరం

1-తే గీ –జనని సంస్క్రుతంబని బుధ జనులు పొగడ –నాల్గు వేదాల సారమ్ము వెల్గు జూప

ఋషులు ,ప్రాజ్ఞులు ,పండితుల్ రుక్కులనగ-భాష గీర్వాణము మనలో భాగమయ్యె.

2-సీ-మానిషాద యనెడు మాట శ్లోకంబయ్యె-లీలగా నాడు వాల్మీకి నోట

ఆదికావ్యంబయ్యె నారాముని చరిత –ఏడేడు లోకాల నిలుచుండ

సద్గురువైన వ్యాసభగవానుడు వ్రాయ –సారమై నిలచెను భారతమ్ము

పూర్వమందు జరిగె ముక్తిప్రదాతయై –అష్టాదశ పురాణ సృష్టి యంత

ఆ.వె.అద్భుతమున నిల్చె నా భగవద్గీత –భర్తృహరి రచన సుభాషితంబు

ఆది శంకరుని శివానంద లహరి యున్-భాషలో సతతము వాసి గాంచె.

3-ఉ-గుప్తుల రాజభాష యయి గొప్పగ వెల్గుచు సంస్కృతంబు-సం

తృప్తి యు నిచ్చెవారలకు దేశ విదేశ జనుల్ నుతి౦చగన్

గుప్త ధన౦బుగన్  బుధులు కొందరు భావన సేసిరేయనం

తృప్తియు లేక జీవితము తీయగ హాయిగ వెళ్ళ బుచ్చుచున్ .

4-సీ-నవరత్నములనేడు కవులను పొషించె-రాజసంబున తాను భోజరాజు

రఘువంశ కావ్యంబు రసరమ్యమై నిల్చె-కమ్మగా వ్రాయంగ కాళిదాసు

దండి భారవి కవిత్వంబులన్ జూచినన్ –గీర్వాణ భాషకే గీటు రాళ్ళు

హర్షుని నైషద మానాటి కాలమున్ –భాష పటుత్వంబు పరిఢ విల్లు

తే.గీ-శత సహస్ర నామంబులు వెతలు దీర్చు –దండకంబులు దైవ మంత్రంబులకును

పేరు దెచ్చిన గోప్పదౌ వేద భాష –భారతీ యశము పెంచు గీర్వాణ భాష .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -12-12-16-ఉయ్యూరు

 

 

 

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.