గీర్వాణకవుల కవితా గీర్వాణం-3 40-వెయ్యి శ్లోకాల ‘’చైతన్య నందనం ‘’కావ్య కర్త శ్రీ నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు

గీర్వాణకవుల కవితా గీర్వాణం -3-

40-వెయ్యి శ్లోకాల ‘’చైతన్య నందనం ‘’కావ్య కర్త శ్రీ నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు -2(చివరిభాగం )

శాస్త్రి గారి గీర్వాణ కవితా గీర్వాణం

శాస్త్రి గారి సంస్కృత రచనా పాటవం అనిర్వచనీయం .వారు రాసిన వాటిలో నాకు పంపిన శ్రీ బాలాత్రిపుర సుందరీ సుప్రభాతం ,రసానందం చైతన్య నందనం ,కావ్య మంజరి  లను సంక్షిప్తంగా పరిచయం చేస్తాను .

1-శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ సుప్రభాత౦

దీనిని తమ గురువరేణ్యు లు మహోపాసకులు శ్రీ శ్రీ త్రిపురానందనాధస్వామికి అంకితమిచ్చారు –

‘’త్రిపురానంద నాధస్య పాదపంకజ రేణుభిః-ప్రోత్ధితాకవితాధారా నిరంతర రసోదయా ‘’అంటూ వారి నిరంతర కవితా రసోదయాన్ని అభి వర్ణించారు .

‘’శ్రీ గురోః పదాముపేయుషో విదః –జిహ్వికా భారతి శారదాంబికా –దుర్జనావలి చపేటికా  -చంద్రికా శరది జా సచేతసాం ‘’గురువుగారి శిష్యునినాలుకపై శారదాదేవి కొలువై ఉంటుందని తెలియ జేశారు .

గురు చరిత్ర కర్త శ్రీ మేళ్ళచెర్వు  వెంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి  గారు  నిష్ఠల వారి ‘’చైతన్య నందన కావ్యం ‘’ను అభినందిస్తూ –‘’చైతన్య నందన వనీ చిర చార మత్తః –బృందావనస్య సదృశీం సుషమా మవేక్ష్య –రోమాంచ రమ్య వనదంతు రితాంగ యష్టిః –సారూప్య మాస్య వనికా జనకం స్తవీమి ‘’అని రోమా౦చనంగా కావ్య అర్చన ఉందన్నారు .మోక్షం అనిపిస్తోందని చెప్పారు .

‘’త్రయం స్త్రింశత్కోట్యో దధాతి వసతిం న౦దన వనే –మఘోనో దాసాస్తే ,తవ నవ నవే నందన వనే –మహా దేవా అసన్ శతమఖ కిరీటార్చిత పదాః-అతోహం గృహ్ణీయా మిద మది గుణం నీప విసినం ‘’

అని నందనవన నవ్య నవనీత నాధుని సోయగం ఇంద్రాది దేవతల ఆరాధన బహు సుందరం గా వర్ణించారని తెలియ జేశారు .

అవధాన చతురానన డా .పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్ –‘’నిష్ఠలాన్వయ పాండిత్య నిష్ణాతత్వ నిరూపకాః-దృష్ట్వాగ్రంథాస్త్రయీ మూలాఃత్రయం క్షోదక్షమా ముదా ‘’అని కీర్తించి శ్రీ దేవిపూజా విధి ,  ,వీరభద్ర సత్కధమొదలైన రచనలు ఆబాల పండితులను ఆకర్షించాయని చెప్పారు .

తర్వాత కవిగారు కొద్దిగా ప్రస్తావన చేసి ఇందులో స్తుతి ,ప్రపత్తి ,మంగళాశాసనం ఉన్నాయని ‘’బాలే కృపాజలనిధే కురు సుప్రభాతఃమ్ ‘’అనే మకుటం తో త్రిపురసుందరీ దేవిని కీర్తి౦చానని,రుక్ సంహిత  భారతం ,యాజ్న్య వల్కీయం లను ప్రమాణాలుగా తీసుకొని రాశానని సంస్కృతం లో వివరించారు .

1-శ్రీ మాతర్మంగలే   బాలే పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే –ఉత్తిష్ట దేవతా పూజ్యే కర్తవ్యమ్ లోక పాలనం ‘’తో మేలుకొలుపు ప్రారంభం చేసి ,’’ఉత్తిస్తోత్తిస్టశ్రీ విద్యే ఉత్తిస్టాధార కుమ్డతః-ఉత్తిష్ట లలితా చేతః త్రిలోకీ మంగళం కురు ‘’అని మూడులోకాలకు మంగళం చేకూర్చమని వేడుకొని –

‘’నైశేన నీలతమసా వసనేన లోకః –విద్యోతమాన భగణా౦బక భాస మానః –త్వాం సేవితుం సముప సర్పతి సత్ప్రకాశః –బాలే కృపా జలనిధే కురు సుప్రభాతం ‘’అని సుప్రభాత గీతికమొదలు పెట్టారు .బాలా త్రిపుర సుందరీ పద భక్తుడైన శ్రీ పాపయారాధ్యుని స్మరిస్తూ –‘’శ్రీ పాపయార్య పరికల్పిత సన్నిధానా –కళ్యాణ యుక్త్రిపుర నాద సమాశ్రితా౦ఘ్రే- షట్ప౦కజేషు బహుధా పరి ద్రుష్యమానే –బాలే –‘’అంటూ

చివరగా –‘’ఆనంద సంధాయక సుప్రభాతం –సర్వార్తి పీడాహర సుప్రభాతం –దయాంబు రాశే కురు సుప్రభాతం –బాలే నమస్తే కురు సుప్రభాతం ‘’అని ఫలశ్రుతి తోమొత్తం 29 శ్లోకాలతో  ముగించారు  .

తరువాత 11 శ్లోకాల స్తుతి రాశారు –‘’నత దాపి భవత్పద కన్జరజో –మహిమాన మనంత ఫలం విదితుం –విధి విష్ణు గిరీశ,ముఖాః ద్యుసదః –ప్రభవః పరిపాహి దృశా జగతీం ‘’అని ప్రారంభించి

‘’జగదంబుజ మాంబ సుదేశ దళం –వికచం తవ పాద తలే పతతి-ప్రతిభాసిత జీవ మహా ప్రతిభే –పరిషించ సుధాం కరుణా తటినీ –‘’అని చక్కని లయాన్వితంగా ఊపు నిచ్చి –‘’పురుష ప్రకృతీ భవతీ జననీ –రవి మండల భాసిని విశ్వ మయి –బహు చిత్ర మయూఖ మయూఖ రుచిః –సకలాపద ఉద్దర దుర్గతి నుత్ ‘’అని దుర్గతి నాశిని గా కీర్తించి చివరికి –‘’బృహతీం బృ౦హణమయీం నౌమి బాలాం స్మితాననాం –బానిలాగ్ని జలపృద్వీహేతూనాం మూల కారణం ‘’అని అమ్మ సుస్మిత వదన సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ ముగించారు .

తరువాత 16 శ్లోకాలలో శ్రీబాలా ప్రతిపత్తి రాశారు –

‘’ఐం కాం త్రుకతా ముపేత్య విశదాహారోజ్వలా వాక్ప్రదా-క్లీ౦కారాకృతి రిక్షు దండ కలితా సౌందర్య సార ప్రదా

సౌ రూపం చ విధాయ భీమ రిపు సంక్షోభం సమాతన్వతీ-సా వేద త్రయి రూపిణీ విజయతే బాలా నతాస్తాం శివాం ‘’అని శ్రీదేవి దివ్య విభూతిని ఆవిష్కరించి –

‘’సౌభాగ్య భాగ్య గరిమాభి నవ ప్రకాశే –వాత్సల్య మార్దవ దయాపరమావకాశే –రాత్రిం దినం భజతు చిత్తమనాద నాదే –శాంత్యైసమస్త జగతస్తవ పాదపద్మం’’అని సమస్త జగత్తుకు శాంతి చేకూర్చమని ప్రార్ధిస్తూ  మంగళాశాసనం గా –బాలై పరతత్వైక రూపాయై సర్వ తేజసే –హంస మానస సంచారి హంస్యై మంగళ మస్తుతే’’తో ప్రారంభించి చివరి 14 వ శ్లోకం –‘’కల్హార పండరీకా౦బుజాతా భ చణద్వయే –మంగళం మంగళ తనో జగన్మంగళ హేతవే ‘’తో ముగించారు .

2- లౌకిక నృసింహ స్తుతి

‘’నృణాం గుణైర్యః శ్రుతి శాస్త్ర గీతైః-ప్రష్ఠోభవత్తేన సకీర్త్యతే ద్ధా –సైమ్హాస్తనో ర్దారణ తో హి నస్యాత్ –సోవ్యాన్రుసింహ సింహః ‘’అని మొదలు పెట్టి 15 వ శ్లోకం –‘’పశుతానరతాభి మేలనాత్ –అమరత్వం వరదత్వ మద్భుతం నమః –దివిషద్వర సంభవః కదా తే-మతి హీనాన్ సుమతీన్ కురుష్వ దేవ’’తో సమాప్తి చేసి నృసింహావతార గాధామృతాన్ని పంచి బుద్ధి హీనులను మతిమంతులను చేయమంటూ ప్రార్ధి౦చారు .

3-  రసానందం

రసానంద కావ్యాన్ని ‘’సంస్కృతాంధ్ర మనోజ్ఞ సాహితీ పరి పుష్టు-సత్కావ్య పరిణేత సరసహృదయులు ‘’’’సత్క్రియా శౌన్డు,ప్రౌడార్ధ సర్వ హృద్యు ‘’లైన ఆచార్య ఎస్వి  జోగారావు గారికి శాస్త్రిగారు అంకితమిస్తూ  –‘’శిష్టాన్వయ సుధా మూర్తే జోగారావ మహాశయ-రసానందాభిదాకావ్య కన్యేయం పరి గృహ్ణతాసు ‘’అని కోరారు .ఇది రెండు సర్గల ఖండకావ్యం .కవి గారే దీని విషయం చెబుతూ ఇది నాయిక ప్రధానమని ,విప్రలంభ శృంగారం దట్టించానని,రసమే నాయిక అని ,గణకుడు నాయకుడు .రసో వై సహః అన్న శ్రుతివాక్యానికి అర్ధం వివారించే కావ్యంఅని కల్పిత కద అని కవి కల్పనా  విహార భూమిగా రాసిన ఖండకావ్యమని చెప్పారు .కధ సూక్ష్మ౦ గా-పూర్వం రస గణకా అనే క్షత్రియుడు ఉండేవాడు యుద్ధం లో రాజుకు గణకుడు సాయం చేశాడు .విరహ బాధ .వగైరా కావ్య లక్షణాలు ఉన్నాయి    .ఇష్ట దేవతా స్తుతి చేశారు . ‘’కుమార హంతర్భువనస్య శం మే –కుమారతాం దేహి వివేక యుక్తాం-కుమారా ప్రవృద్ధిం సుకుమార గాత్రా –కుమారా భోశ్శంభుగుమాసుతః త్వం ‘’-తర్వాతగురు స్తుతి కుకవి నింద,సుకవి ప్రస్తుతి యధా ప్రకారం చేసి కావ్య ప్రారంభం చేశారు .

ఇది పూర్వ శృంగార కావ్యాలపై అధిక్షేపణ .వాటిల్లో  సభ్య శృంగారం తక్కువ గా ఒకే మూసలో  ఉండటం వలన జనాలకు శృంగార కావ్యాలపై అయిష్టత కలిగిందని,దానివలన కావ్య ప్రయోజనానికి నష్టం వాటిల్లినదని కనుక వాటికి భిన్నంగా తాము దీన్ని రాశామని నేను ఈ రోజు ఫోన్ చేసి అడుగగా వివరంగా తమ కావ్యాల గురించి తెలియ జేస్తూ చెప్పారు .ఇందులో నాయికా నాయకులు భార్యా భర్తలేనని,విప్రలంభ శృంగారం ప్రధానంగా రాశామని ,చివరకు ఇద్దరూకలవటం ధర్మ శృంగారానికి కులపాలికా ప్రణయానికి విలువ నిచ్చామని ,దంపతుల మధ్య స్నేహం వర్దిల్లాలన్నది ఆశయమని ,పూర్వపు కవులు నాయిక బాహ్య  సౌ౦దర్యాన్నితెగ వర్ణించి జుగుప్స కలిగించారని స్త్రీ అంతస్సౌన్దర్యం పై వారి దృష్టి పడలేదని ,తాము అంత స్సౌన్దర్యానికి అధిక ప్రాధాన్యమిచ్చి రాశామని ,దివ్యమైన ,ఆదర్శ శృంగారమే తమ ధ్యేయ మని తెలియ జేశారు .

‘’కాచిత్కాంతా చలిత వసనా లంబనా స్విన్నపాణిః  -లోలే నేత్రే ప్రియ విరహ జాన్ స్వేద బిందూన్ ధరంతీ-పుష్పాశ్రీకం రణభువి  జయశ్రీ సమేతస్య గంతుం –సేనాభర్త్రుశ్చలిత కరణా సద్య మత్యుఃప్రతస్తే ‘’అని మొదటి సర్గ ప్రారంభించారు .రెండవ సర్గ –‘’స్వల్పం కాల౦ బహుమివ తతో వైపరీత్యం విధాత్రీ –ఇచ్చాశక్తి ర్జయతి మహతస్సర్వ వేత్రుః స్మరారేః-శ్రుత్వా వాచం పతి నిగదితాం సా రసాసారసాక్షీ –మోహోచ్చిత్తే రాభవదివ సద్యోగినీభర్త్రు హృష్టిః’’అని ముగించారు .

ఇందులోనే మరొక చిన్న 51 శ్లోకాల ‘’మాయా మర్కరికం  ‘’కూడా ఖండకావ్యం ఉంది .దీనికధ సంగ్రహం గా తెలిపారు కవి .

 

4- చైతన్యానందనం

దీన్ని తమ పితృపాదులు శ్రీ సన్యాసి శర్మగారికి అంకితమిచ్చారు .ఇది విశ్వ చైతన్యానికి అనునాదం అని,కవి ప్రతిభ పలుపోకడలు పోయి అద్భుత ఆవిష్కారం చేశారని  ఆచార్య ఎస్వీ జోగారావు కీర్తించారు .ఇందులో ‘’స్వర్ణధారా స్తుతి ‘’,కుమార స్తుతి ,గణేశ పంచరత్నమాల ,తెలుగులో శ్రీరామ సీసమాలిక ,శ్రీకంఠశతకం శ్రీ శక్తి నుతి ,ఉపగ్రహనుతి ,శుకాలాపం, స్త్రీ విద్యా, నందనాశోకం మొదలైనవి ఉన్నాయి .

ఇందులో అమ్మవారి  శక్తి స్వరూప వర్ణన చేశారు.దీనికి ప్రేరణ శ్రీ కావ్య కంఠగణపతి ముని రచించిన ‘’ఉమా సహస్రం ‘’ శంకారాచార్యులవారి’’ సౌందర్య లహరి ‘’అని నాకు ఫోన్ లో చెప్పారు .ఇందులో దిక్పాలక స్తోత్రాలు కూడా ఉన్నాయి .యమ ధర్మ రాజును ధర్మ  ప్రభువుగా పక్షపాత రహిత ప్రవర్తకునిగా ,దయా స్వరూపునిగా   నచికేతుని కి ఆత్మ దర్శనం బోధించిన మహా యోగిగా తాము వర్ణించినట్లు తెలిపారు .ఎవరూ ఉపగ్రహాలపై రాయలేదని తాము రాశామని చెప్పారు .ఇందులోని హనుమ దండకం లో ఆయన నవ వ్యాకరణ పాండిత్యానికి అద్దంపట్టేట్లు వ్యాకరణ ప్రయోగాలతో స్వామి శక్తి భక్తీ అనుగ్రహ శక్తి వర్ణించామన్నారు .’’జయ జయ జయ సీతా హ్రుదంత రస్థ శోకాగ్ని నిర్వాపకా౦భోజ మిత్రా త్సమాదీన సౌ శబ్ద వాచా సమాకృస్ట మోమోద్యమా నౌ ర్మిలే యాగ్రజ!అని ప్రారంభించి ‘శ్రియం శేముషీ జ్ఞాన వైరాగ్యం ప్రదస్వ రామనామేన హ్రుస్దాత్మ జీవనం చిరం భాహి మచ్చేతసి శ్రీ హనూమాన్ నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః ‘’అని ముగించారు

నందనా శోకం లో అశోకుని ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని వివరించామని అన్నారు .

 

5-కావ్య మంజరి

ఇందులో దత్తాత్రేయాస్టకం,వారాణసేయం(లఘుకావ్యం )చందన కృష్ణం ,శ్రీ దత్త మధు మతీయం ,శ్రీ రత్నావళీ ,ప్రేమామృత మహాకావ్యం ,సుందర సుందరం ,అధికారిక పురుష స్తుతి ,శ్రీ దశ విద్యా ధ్యానం ఉన్నాయి .ఉపోద్ఘాతం లో శాస్త్రిగారు శ్రీ హర్షాది మహాకవుల ప్రేరణ వలన తాముకావ్య మంజరి రాశామని ,హర్షుని వలెనె తామూ అక్కడక్కడ గూఢంగా మంత్రం శాస్త్రాన్ని నిక్షిప్తం చేశామని,నారాయణం లోని మంత్రం శాస్త్రాన్ని మధుమతీయం లో చూపానని ,దత్తాత్రేయ మాయ నూ ,సుందర సుందరం లో మంత్ర శాస్త్రార్ధాన్ని వివరించామని తెలియ జేసి తమ మంత్ర శాస్త్ర మహా పాండిత్యాన్ని మహాకావ్యాల గూఢ నిర్మాణ చాతుర్యాన్ని తమ కావ్యాలలో ప్రతిఫలింప జేసి తరించి మనలనూ తరి౦ప జేశారు .అన్నీ చక్కగా తాపీగా చదివి ఆనందించి అనుభవించాల్సిన కృతులే.వారి మేధో వికసనానికి ,పాండిత్య గరిమకు ,శాస్త్ర పాండిత్యానికి ఇవన్నీ మచ్చు తునకలే . కొన్ని శ్లోక రత్న కాంతుల్ని దర్శిద్దాం –

1-దత్తాత్రేయాస్టకం  లో –‘’జ్ఞానం స్వార్జిత మా దదాతిహి చతుర్వశాత్మకం సేవినాం

రమ్యం సాంకృత యే విధూత చరితం చక్రే కృతార్ధం దదత్ –భక్తంస్థాపయతి స్మయో హృజాగాకార స్థితౌ నిర్మలః

-స శ్రీ మన్నారసింహ సద్యతివరో దృష్ట్వా పిశాచాన్తకః –సోహం దత్త దిగ్భరో వసతుమే చిత్తే మహాన్ సున్దరః ‘’

2- శ్రీ వారాణసేయం-శ్రీశైల భూద్రే శ్రిత కల్ప కోటే ర్హార్తెర్హరస్యా ధ్వరసంగామేషు –నిత్యాన్న దానేన యశః ప్రకాశీగానస్య మాహూయ గురుప్రియం మాం .

‘’కురంగ నేత్రీ భువన ప్రసూః స్వయం విశాలనేత్రీ మభి వీక్ష్య ముగ్దా-వివాద మండోరుభయో ర్వివిస్యయా-కురంగి కాగత్య చాలా విలజ్జితా .

3- చందన కృష్ణం –శ్రీ కృష్ణో నవ మేఘః పాయాత్సహిత్యజలనిదీ రుచిరః –బాహ్యాభ్య౦తర శుచినం రసోద్రేకః’’

‘’కృష్ణస్య చందన మయస్య పరీమలోయ –ముజ్జ్ర్హు౦భతే హి కుసుమేషు వనేషు చంద్రే –ఆత్మాను భూతిరివ దివ్యకలాసు గోపీ-శ్రుత్య౦గనాస్తు కుసుమాయుధ బాణ పాతః ‘’అంటూ పరమ సుకుమారం గా కుసుమకోమలంగా చందన చర్చ లా రాశారు .

4-సుందర సుందరం లో సంగ్రహంగా సుందర కాండను చెప్పారు .

5-ప్రేమామృతం లో బుద్ధ భగవానుని అహింస దయ సానుభూతి ,అనుకంప గురించి చెప్పామని , బుద్ధుడు బౌద్ధ సిద్ధాంతం అనేదేమీ బోధించలేదని ,ఆయనకు ఆతీత ,అనాగత జ్ఞానం ఉన్నదని అందుకే రాబోయే కాలం లో వచ్చే శంకర ,రమణమహర్షి శ్రీ రామకృష్ణ లు చెప్పే సమన్వయ మార్గాన్ని ముందే చెప్పాడని ఆయన బోధించింది భారతీయ సంస్కృతీ ,సర్వ మత  సమానత్వమే నని తాను ఇందులో తెలియజేశానని శ్రీ శాస్త్రి గారు ఈ రోజు నాకు ఫోన్ లో తెలియ జేశారు .

భారవి మాఘ కావ్యాలోని ప్రకృతి ,జ్యోతిషం ,చంద్రునికి చుట్టూ గుడి కట్టటం ,మొదలైన వానిలో ఉన్న విజ్ఞాన విషయాలను ,విశేషాలను తాను మళ్ళీ తన భాషలో లోకానికి ఎరుక బరచానని అన్నారు .’’ఆధికారిక పురుష స్తుతి ‘’భాగవత౦లొ చెప్పబడిందని ,అందులో మహా యోగులు సర్వ కాల సర్వా వస్థలలో సూక్ష్మ రూపం లో ఉంటారన్న విషయాన్ని వివరించామని తెలియ జేశారు .’’దశ మహా విద్యా ధ్యానం ‘’లో ఒకే శ్లోకం లో దేవతలందరూ వచ్చేట్లు రాశానని చెప్పారు –

‘’యా దేవీ జీవ శక్తిః ప్రణవ ర్వినిహితా వాజ్మయీసత్య రూపా –జాగ్రత్స్వప్న ద్యవస్థాస్వపి లాసన పరా కాశారుణా శుభాంగీ

విద్యుత్పూ షాగ్నికా౦తి ర్వ్యపగతాని  నదోచ్చార్య మాణా సుభాగ్యా –స్వా౦తా౦తిక్రాంతి విద్ దావతమ సమాహితా పాతువిశ్వంభరా నః’’అనే శ్లోకం తో మంజరికి సమాప్తి పలికారు .

శ్రీ నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి వైదుష్యం మహా దొడ్డది .వారి కావ్యాలూ మహోన్నత భావ పరంపరతో అలరారేవి .వాటిలోని అర్ధాన్ని ,పరమార్ధాన్ని గ్రహించటానికి ఎంతో విద్వత్తు, అవగాహన ఉండాలి .అవి ఉన్న వారు అందులో రసానందాన్ని బ్రహ్మానంద సహోదరత్వాన్ని తప్పక అనుభవిస్తారు .సామాన్యులు అర్ధం చేసుకోవటానికి వాటిని తెలుగు లిపిలో రాయటం ,భావాన్ని వివరించటం కావ్యాలలో విషయాన్ని సంక్షిప్తం గా తెలుగులో చెప్పటం  అవసరం .శాస్త్రిగారే ఆ పని చేసి లోకోపకారం చేయాలని నిండు మనసుతో వారిని ప్రార్ధిస్తూ ,వారి నుండి మరిన్ని అనర్ఘ రత్న రాశులు వెలువడాలని ఆశిస్తూ ,వారిని పరిచయం చేసే అవకాశం నాకు లబించినందుకు గర్విస్తూ ,వారు వాత్సల్యం ప్రేమ తో నాతో ఫోన్ లో మనస్పూర్తిగా మాట్లాడి ,నా అజ్ఞతను మన్నించి వారి హృదయాన్ని ఆవిష్కరించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొంటూ ,వారిని గూర్చి రాయాల్సిన అవసరాన్ని నాకు ఫోన్ లో బోధించి ,వారి ఫోన్ నంబర్ నాకు ఇచ్చి వారితో మాట్లాడించిన సహృదయులు ,మార్గ దర్శి డా శ్రీ తూములూరు శ్రీ దక్షిణా మూర్తి శాస్త్రిగారికి ధన్యవాదాలు తెలియ జేస్తున్నాను .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -20-1-17 –ఉయ్యూరు

 

 


About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in పుస్తకాలు and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

స్పామును తగ్గించడానికి ఈ సైటు అకిస్మెట్‌ను వాడుతుంది. మీ వ్యాఖ్యల డేటా ఎలా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందో తెలుసుకోండి.