గీర్వాణకవుల కవితగీర్వాణం -3

గీర్వాణకవుల కవితగీర్వాణం -3

161-తత్వ శుద్ధి రచించిన శృంగేరి జగద్గురువు -శ్రీ శ్రీ జ్ఞానఘన (848-910)

అప్పయ్య దీక్షితులు మెచ్చిన ‘’త త్వ శుద్ధి ‘’ సంస్కృత గ్రంధం రాసిన 4 వ శృంగేరి జగద్గురుసులు శ్రీ శ్రీ జ్ఞానఘన .గురువంశ కావ్యం ప్రకారం వారు పినాక పాణి భక్తులు .శృంగేరిలో శ్రీ జనార్దనా దేవాలయం వీరి ఆధ్వర్యం లోనే జరిగింది .వీరి గురించిన శ్లోకం -సత్తా ధనాది తీస్టం తే -ప్రజ్ఞాన్ ఘానా ఏవేతి తం జ్ఞానఘన మాశ్రయే ‘’ .

162-శ్రీ జ్ఞానోత్తమ (910-954 )

శృంగేరి జగద్గురువులలో 5 వ వారు శ్రీ జ్ఞానోత్తమ .పూర్వాశ్రమ లో దక్షిణా భారతదేశం లో స్థిరపడ్డ గౌడులు .శ్రీ జ్ఞానఘన తర్వాత పీఠాధిపత్యం వహించారు .వీరు వ్రాసిన ‘’విద్యా శ్రీ ‘’శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల సూత్ర భాష్యానికి ఉప భాష్యం .వీరి ముఖ్య శిష్యులు విజ్ఞానాత్మ ‘’నారాయణోపనిషత్ ‘’కు ‘’తాత్పర్య ద్యోతిని ‘’వ్యాఖ్య రాశాడు .మరొక ముఖ్య శిష్యుడు చిత్సుఖ ‘’తత్వ ప్రదీపిక ‘’అనే అద్వైత గ్రంధం రాశాడు .ఇది గురు ప్రజ్ఞాభారతి . దక్షిణా మూర్తి ,వ్యాస ,శంకర తేజస్సు శ్రీ జ్ఞానోత్తమలో ఉందని భావిస్తారు -’’జ్ఞానాముత్తమం జ్ఞానం జ్ఞానముత్తమో యతః -జ్ఞానోత్తమ ఇతి ఖ్యాతం గురుం తామహమాశ్రయే ‘’

163-ఇష్ట సిద్ధి ,అద్వైత సిద్ధి రచించిన -శ్రీ నృసింహ తీర్ధ జగద్గురు (1146-1229 )

శ్రీ జ్ఞానోత్తమ తర్వాత శ్రీ జ్ఞాన గిరి శ్రీ సింహగిరి వరుసగా జగద్గురువులయ్యారు .వీరితర్వాత శ్రీ ఈశ్వర తీర్ధ పిమ్మట శ్రీ నృసింహ తీర్ధ పీఠం అధిరోహించారు .వీరంతా గొప్ప విశ్లేషణకారులు శంకర భాష్యాన్ని సురేశ్వరాచార్య వార్తికాలకు భామతి ,వివరణలు అయిన సిద్ధి గ్రంధాలు రాశారు  .అందులో ఇష్టసిద్ధి ,అద్వైత సిద్ధి ఉన్నాయి .ఇవి భవిష్యత్ తరానికి కరదీపికలు -’’శృతి మస్తక కూటస్థ మజ్ఞాన ద్విప భోధినాం -శ్రీ మంత్రం రాజా మూర్తిం తం నృసింహ గురుమాశ్రయే ‘’

164-సాయన  భాష్యం రాసిన -శ్రీ విద్యా తీర్ధ (1229-1333)

‘’అవిద్యాచ్చన్న భావానాం నృపేణ విద్యోపదేశతః ప్రకాశం యతి యస్తత్వం తమ్ విద్యా తీర్ధ మాశ్రయే ‘’

 శృంగేరి పీఠ 10 వ  జగద్గురువులు శ్రీ విద్యాతీర్థ .వీరి  శిష్యులే విద్యారణ్య శంకరానందాదులు .సకల వేదోపనిషత్ శాస్త్రాలలో మహా ఘనులు .వేదమే ఊపిరిగా గల ‘’మహేశ్వరులు ‘’గా భావిస్తారు .మంత్రం తంత్ర యోగాలలో నిష్ణాతులు .సింహగిరిలో చాలాకాలం తపధ్యానాలలో గడిపారు .విజయనగర రాజ్య స్థాకులైన హరిహర బుక్కరాయలు వీరిని సగౌరవంగా శృంగేరికి తీసుకు వెళ్లారు .ఏకశిలానగరానికి (వరంగల్ )కు చెందిన ఈ బ్రాహ్మణ బాలుడు ముముక్షు స్థానానికి అన్ని విధాలా అర్హుడని జగద్గురువు సన్యాసదీక్షను 1328 లో ఇప్పించి భారతీ తీర్ధ నామాన్ని ప్రసాదించారు మూడేళ్ళ తర్వాత ఈయన పెద్దన్నగారు కూడా ఇక్కడికి వస్తే సన్యాసం దీక్ష నిచ్చి ‘’విద్యారణ్య ‘’పేరు పెట్టారు .భారతీ తీర్ధ ,విద్యారణ్యులు దక్షిణభారత దేశ సంచారం చేసి అద్వైత బోధ తో ప్రజలను చైతన్య పరచారు  .సింహగిరిలో ఇప్పటికి ఒక శిల్పం ఉంది దాని నాలుగు వైపులా ఒకవైపు విద్యా తీర్ధ వారి శిష్యులు భారతీ తీర్ధ  విద్యారణ్య ,  మిగిలిన మూడు వైపులా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర రూపాలుచెక్కబడిఉంటాయి .దీనిపై లక్ష్మీ నృసింహ ,ఆపైన శివలింగం ఉంటాయి

  ఈ చతుర్మూర్తి విద్యేశ్వర శిల్పాన్ని చూసిన ఆచార్యులు భారతీ తీర్ధతో  తానూ మరొక 12 ఏళ్లలోయోగం వలన ఆ రూపాన్ని పొందుతుందని చెప్పారు .అలాగే తుంగా నదికి ఉత్తర తీరాన ఒక లోతైన సమాధి త్రవ్వి ఆచార్యులవారు అందులో సమాధిస్థితులవ్వగానే పైన మూత  వేసేశారు  మూడేళ్లు గడిచాక భారతీతీర్థ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు ఆచార్య స్వామి ఏమైపోయారోననే కుతూహలం తో శిష్యులు సమాధి ని తవ్వి చూశారు .ఆచార్యుల శరీరం బదులు అక్కడ సింహగిరిలో ఉన్నట్లున్న ఒక శివలింగం కనిపించింది .భారతీ తీర్ధ స్వామి తిరిగిరాగానే విషయ0  గ్రహించి అక్కడున్నవారి పై కోపం ప్రకటించి అది విద్యాశంకర లింగంగా భావించి అద్భుతమైన దేవాలయాన్ని నిర్మించి ఆలింగాన్ని ప్రతిష్టించారు .అప్పటినుంచి అది విద్యాశంకర మఠం గా పిలువబడుతోంది శ్రీ విద్యాశంకరుల ఆధ్యాత్మిక తరఁగాలు ఆప్రాంతమంతా వ్యాపించి జ్ఞాన బోధ చేస్తున్నాయని విశ్వ సిస్తారు

165-శ్రీ భారతీ తీర్ధ  (1333-1380)

‘’అజ్ఞానం జాహ్నవీ తీర్ధం విద్యాతీర్ధం వివేకినం -సర్వేషామ్ సుఖదం తీర్ధం భారతీ తీర్ధ మాశ్రయే ‘’

 వరంగల్ కు చెందిన శ్రీ భారతీ తీర్థ స్వామి శ్రీ  విద్యారణ్యస్వామికి తమ్ముడు .శ్రీ విద్యా తీర్ధ తర్వాత 11 వ శృంగేరి జగద్గురువులయ్యారు . 47ఏళ్ళు అంటే 1380 వరకు పీఠాధిపత్యం వహించారు .ఈకాలం అత్యంత చిరస్మరణీయమైనదిగా భావిస్తారు వీరితర్వాత జగ్దగ్రూవ్రువులైన శ్రీ విద్యారణ్యులకాలం లోనే విజయనగరరాజ్య స్థాపన 1336లో జరిగింది  ..ఆది శంకరాచార్యులు శృంగేరి మఠం లో ప్రతిష్టించిన గంధపు చెక్క శారదా విగ్రహాన్ని మార్చి స్వర్ణ శారదా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించినది శ్రీ భారతీ తీర్ధ స్వామియే .ఈకాలం లోనే విద్యా శంకర దేవాలయ నిర్మాణము జరిగింది . 1336 లో హరిహరరాయల తమ్ముడు మారెప్ప అల్లుడు బాలప్ప లు శృంగేరినీ దర్శించి జగద్గురు వుల తపధ్యానాలకోసం 9 గ్రామాలను రాసిచ్చారు   .40  మంది బ్రాహ్మణులను  సేవకులుగా ఏర్పాటు చేశారు .ఈ భూమిని శ్రీ విద్యాశంకర దేవాలయ ప్రతిష్ఠనాడు శ్రీ భారతీ తీర్ధ 120 బ్రాహ్మణకుటుంబాలకు అందజేసి వారక్కడ స్థిరపడేట్లు చేశారు .దీనితోనే శృంగేరి పట్టణ  నిర్మాణం ప్రారంభమైంది    120 మంది వేద శాస్త్ర విద్యావేత్తలకు కూడా ఆవాసభూమిని శ్రీ భారతీ తీర్ధ అందజేశారు

166- వైదిక నిర్ణయం రాసిన శ్రీ నృసింహభారతి-5 (1576-1600)

‘’నృసింహతాం ప్రాధాన్యాశు యమాశ్రిత్య జనా భువి – నృసింహ భారతి0 వందే   ద్విగునోపపదం  సదా ‘’

శృంగేరి 23 వ జగద్గు రువులు శ్రీ ఐదవ నృసింహ భారతి స్వామి ‘’వైదిక నిర్ణయం ‘’గ్రంధంరాసి అద్వైతమే సర్వ శ్రేష్ఠమని వివరించి చెప్పారు

167-శివ గీతవ్యాఖ్యాన  కర్త శ్రీ అభినవ నృసింహ భారతి (1600-1623)

తమ్ సర్వ భూత భయదం విభావరరై  రన్వితం పరం -నరసింహ0 గురుం చాపి నావం జ్ఞానార్పణం భజే ‘’

మంత్రం శాస్త్రం లో అద్వితీయులైన శ్రీ అభినవ నృసింహ భారతీ స్వామి 24 వ శృంగేరి జగద్గురు  వులు శివగీతాపై వ్యాఖ్యానం రచించారు 1602 లో రుద్రపాద లో రామేశ్వర లింగాన్ని ప్రతిష్టించారు .పశ్చిమ వాహిని లో ఉన్న అగ్రహారాన్ని గురువుపెరిట నర్సింహా పురంగా నామకరణం చేశారు .మహలానికేశ్వర దేవాలయం లో గణపతి విగ్రహం లేకపోవటం గ్రహించి దేవాలయ స్థంభం పైనున్న పశుపు గణపతిని పూజించారు అప్పటి నుంచి అందరూ దానినే పూజిస్తూ’’  స్తంభ  గణపతి ‘’గా పిలుస్తున్నారు .శివగంగ లో ఒక మఠాన్ని స్థాపించి దానికి శ్రీ శంకర భారతి స్వామిని నియమించారు

168-రామ చంద్ర మహోదయ  కర్త -శ్రీ సచ్చిదానంద భారతి (1623-1663)

25 వ శృంగేరి జగద్గురువులు శ్రీ సచ్చిదానంద భారతి రామ చంద్ర మహోదయం ,గురుస్తుతి శతకం ,రామ భుజంగ స్తోత్రం మీనాక్షి అష్టకం మీనాక్షి శతకం రాశారు .మదురై జిల్లాలో జన్మించిన వీరు బాల్యం లోనే వేదం అంతా నేర్చిన ప్రజ్ఞాని వెంకటప్ప నాయకుని ఆహ్వానం పై కిక్కిరి దర్శించి అక్కడనుండి కొల్లూరులో మూకాంబికా దేవి సందర్శనం చేశారు వెంకటప్ప కొడుకు వీరభద్ర నాయక్ కిక్కిరి సింహాసనం అధిష్టించినకొద్దీకాలానికే భైరవుడు అనే కళాశా ముఖ్యుడు దాడిచేసి రాజ్యం లో శృంగేరి కూడా ఉన్న ఒక చిన్న భాగాన్ని ఆక్రమించాడు  ,మూర్ఖత్వం తలకెక్కి భైరవుడు శృంగేరి గురువుకు తమ మఠ ఆస్తులన్నీ స్వాధీనం చేయమని తాఖీదు పంపాగా స్వామీజీ తిరస్కరించారు .వాడు మూర్ఖంగా శృంగేరిపై పడి ,మఠ సమ్పాదను దోచుకొని మఠాన్ని రక్షించటానికి  నాయక రాజుసైన్యాన్ని  ఓడించి రెండో సారీ వచ్చి దోచుకొని మూడవసారీ రాగా ,సహాయానికి నాయక సైన్యం వచ్చినా మఠాన్ని రక్షించాలంటే తన తపస్సు తప్ప వేరే మార్గం లేదని గ్రహించి తీవ్ర తపస్సమాధిలో ఉండిపోయారు .అప్పుడు ఆయనకు శృంగేరిలో సకల దేవతలు శత్రువును ఎదిరించి పోరాడినట్లు గ్రహించారు .సమాధినుండి బయటకు రాగానే భైరవ సైన్యం ఓడిపోయిందన్న వార్త విన్నారు శ్రీ సచ్చిదానంద భారతీస్వామి .ఈ ఆనంద సమయం లోనే వారు రామచంద్ర మహోదయం రాశారు వీరభద్ర శివప్ప భద్రప్ప హనుమప్ప నాయకులు శృంగేరి శారదా పీఠానికి అనేక అమూల్య సంపదను కానుకలుగా పంపారు .బెద్నూర్ ను సందర్శించి వచ్చాక స్వామీజీ మహానికారేశ్వరదేవాలయం లో భవానీ దేవిని ప్రతిష్టించి ,అనేక ఉత్సవాలు రధోత్సవం నిర్వహింప జేశారు -’’సత్య స్వరూపం సదా జ్ఞాన నిష్టం సాక్షాచ్చివం పరం -సదా దానరతం దా0తం  సచ్చిదానంద మాశ్రయే ‘’

169- మూకాంబికా స్తోత్ర రచన చేసిన రెండవ  సచ్చిదానంద భారతీ స్వామి -(1706-1741 )

‘’సచ్చితా0బుజ మిత్రాయ సచ్చరిత్ర యుజే  నమః -సచ్చిదానంద భారత్యై సచ్చిదానంద మూర్తయే ‘’

  ఈ స్వామీజీకి గోకర్ణ మహా బలేశ్వరస్వామి ,కొల్లూరు మూకాంబికా దేవి లకు పరమ భక్తులు . వీరు రాసిన శృంగేరి శారదా స్తోత్రం మూకాంబికా స్తత్రాలు నవ రాత్రి ఉత్సవాలలో భక్తులు పరవశం తో గానం చేస్తారు .శృంగేరిలో ఘనంగా ఉత్సవాలు నిర్వహించేవారు దీనికి రామనాథపురం జమీందార్ సేతుపతి విధిగా హాజరయ్యేవారు . విద్యాశంకర లింగాన్ని రామేశ్వరం లో ప్రతిష్టించారు .శృంగేరిమఠానికి వచ్చే వందలాది  వేద విధులను ఘనంగా సత్కరించి పంపేవారు .ఎన్నెనో దేవాలయాలకు యతులకు కానుకలు పంపేవారు .

  సశేషం

  మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్-8-6-17-కాంప్-షార్లెట్-అమెరికా

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA
This entry was posted in పుస్తకాలు and tagged . Bookmark the permalink.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.