Tag Archives: మత్స్వప్నః

మత్స్వప్నః (నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు-14 (చివరిభాగం ).

మత్స్వప్నః (నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు-14 (చివరిభాగం ). 169-‘’మాత స్మేరే విస్మరా స్మత్స్మి తాంకం-వ్యాస స్వామీ నోచి వానత్ర దోషం మాతుర్వత్స స్యాపి మధ్యే క్వ దోషః –దోషా దోషా ప్రార్ధయామి ప్రసీద ‘’ తా-ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వే తల్లీ !నేను ఇదివరకు నవ్విన నవ్వు అనే … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

మత్స్వప్నః (నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు -13

మత్స్వప్నః (నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు -13 156-’’తన్మాయా మాయి ప్రతీక ప్రకారం –విశ్వం విశ్వం తావభివ్యాప్య సుస్థౌ ఏతత్సర్వంస్థూల దేహేస్తిసౌక్ష్మాత్ –ప్రత్యక్షం తద్యోగిన స్సంవదంతి’’ తా-ఆ మాయ ,మాయి అవయవాల ప్రకృతే ఈ విశ్వం .ఆ ఇద్దరూ విశ్వమంతా నిండి ఉన్నారు .ఈ ప్రపంచంతా స్థూల దేహం లో … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

’మత్స్వప్నః ‘’(నాకల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయన శాస్త్రి గారు -12

’మత్స్వప్నః ‘’(నాకల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయన శాస్త్రి గారు -12 136-‘’బాలా లాపాన్వత్స లత్వాన్నిశమ్య –భక్త్యా స్తిక్యా చ్చోచ్య మానాన్ మదీయాన్ పాపం భంక్త్వా యత్ప్రదేయం ప్రదేహి –మాతర్వ్యానం చాపి ప్రుచ్చా మితేగ్రే ‘’ తా-భక్తీ ,ఆస్తిక బుద్ధి లతో నేను పలికిన వెర్రి మొర్రి మాటలను బిడ్డమీద ప్రేమ ఉన్న తల్లిలాగా విని నా … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

’మత్స్వప్నః ‘’(నాకల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయన శాస్త్రి గారు -11

’మత్స్వప్నః ‘’(నాకల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయన శాస్త్రి గారు -11   126’’మాతా తాతస్సా సమయా మహేశః –సర్వ స్వాస్య ప్రాక్ప్రభూతా వ భూతాం కామేశ స్సత్వంచ కామేశ్వరీతి –స్వేచ్చా పర్యాయేణ శబ్దేన చోహే ‘’ తా-సర్వ ప్రపంచాని కంటేముందేపుట్ట్టిన మాయ- తల్లి ,మహేశుడు తండ్రి .ఆయన కామేశ్వరుడు అయితే నువ్వు కామేశ్వరివి .కామం అంటే  … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

’మత్స్వప్నః ‘’(నాకల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయన శాస్త్రి గారు -10

  ’మత్స్వప్నః ‘’(నాకల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయన శాస్త్రి గారు -10   111-‘’ఈశో విష్ణు సశ్రీ రుమావా ణ్యు మా జో –పీశ శ్శక్ర శ్చేశ ఈశా శచీద్యా స్త్రీ సర్వోమా పూరుష స్సర్వ  ఈశః –ఇత్యూచే కోపి శ్రుతేర్మౌళి  భాగః   తా –విష్ణువు ,ఈశ్వరుడు ,లక్ష్మి ,పార్వతి ,వాణి,పార్వతి ,బ్రహ్మ ,ఈశ్వరుడు … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

మత్స్వప్నః ‘’(నాకల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయన శాస్త్రి గారు

— ’మత్స్వప్నః ‘’(నాకల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయన శాస్త్రి గారు -9   101-‘’తంబా తీత్య ప్రస్తితాస్తన్యసేనా-సంరంబోత్దా ఆసురీర్నిర్ద దాహా కల్పాన్తేష్వీశ్వః పశూనాం జగంతి-భస్మీకుర్యాద్యేన  శస్స్త్రేణతేనః ‘’ తా-కల్పాంతం లోపశుపతి అయిన  శివుడు లోకాలను సమూలంగా దహించినట్లు  ఈశ్వరి భండాసుర సైన్యాన్ని సమస్తాన్నీ పాశుపతాస్త్రం తో దహించే సింది . 102-‘’సర్వాత్మీయానాం ప్రనాశం సమీక్ష్య-దేవీ మేవాభ్యద్రవ … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

‘’మత్స్వప్నః ‘’(నాకల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయన శాస్త్రి గారు -8

‘’మత్స్వప్నః ‘’(నాకల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయన శాస్త్రి గారు -8 91-‘’నో సంరబ్దానై వభీతాన భూతా –భర్తుర్వామామ్కేనిశాణ్ణా యదా వత్ దేవ్యా  దిస్టైశక్తి సైన్యై ర్వితున్నో –భండ శ్చిత్రంవిఘ్న యంత్రం తతానః ‘’ తా-అంతటి భండుడితో యుద్ధం అని భయం కాని కంపం కాని లేని దేవి భర్త వామాంకం పై కూర్చునే ఉండి సైన్యం … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

మత్స్వప్నః (నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రిగారు -7

మత్స్వప్నః (నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రిగారు -7 81-”కిం కుర్వం త్యుత్సాహ హీనా నివ్రుత్తా -స్తేనో భూత్త త్రైవ ద్రుశ్యో ప్యద్య శ్యా వాణీ కాచి ద్దివ్య భీకా చ చక్షే -శ్రుణ్వత్స్వే తేష్వప్యానద్రుతే ” తా-పాపం భటులు వాళ్ళెం చేయగలరు?నిరుత్సాహం తో వెళ్ళిపోయారు .ఇన్తలొ ఒక అ శరీరవాణి విని … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

మత్స్వప్నః (నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు -6

మత్స్వప్నః (నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు -6 71-భక్త్యా  వందేమాతరం భోః ప్రసీద -యద్వా వచ్మ్యే వాహ మ౦గీ కురుష్వ విద్యా పారోక్ష్యా పరోక్షత్వ యోర్వా -బాలత్వా బాలత్వ సంకేత ఈద్రుక్ ” తా-”తల్లీ !భక్తీ నమస్కరించి అడుగుతున్నాం నువ్వు చెప్పక పొతే ,నాకుతోచింది చెబుతా అనుగ్రహించు .బాల అంటే … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

’మత్స్వప్నః ‘’(నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు -5

’మత్స్వప్నః ‘’(నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు -5 61-‘’నేముం పద్భు వ్య స్తువం శ్చక్రుకర్చా –ప్రౌదక్షిణ్య  ప్రక్రమేణ ప్రతేయుః  ప్రాంజల్య ద్ధా బంధ  సంబద్ధ హస్తాః-సర్వేతాం విజ్ఞాపయామాసు రర్ధ్యం ‘’ తా-అందరూ ఆ దేవికి ప్రణామం చేశారు. పూజించి కొనియాడారు, ప్రదక్షిణ చేశారు .దోసిలొగ్గి ప్రార్ధనగా విన్న వించు కొన్నారు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

‘’మత్స్వప్నః ‘’(నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు -4

‘’మత్స్వప్నః ‘’(నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు -4 41-‘’వక్రోక్తిభ్యో నాదరా ద్వి ప్రవృత్తే –ర్మాత్సర్యాత్సా  నిర్భయా సంస సార మిష్టం క్షారం సౌనకం వా తదాసీ –తస్యా పీష్ణ౦ విష్ణుమాయా విలాసః ‘’ తా –ఎత్తి పోడుపులాడుతూ ,అనాదరంగా భయం లేకుండా  విపరీత వింత ప్రవర్తనతో ఆమె వాడితో ప్రవర్తిం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

‘’మత్స్వప్నః ‘’(నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు -3

‘’మత్స్వప్నః ‘’(నా కల )బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు -3 24-నార్యోదీరా దుర్బలా భీర వశ్చ-క్వాస్తే భోగో భీత భీతాను తాను తస్మాద్దేయం నో భయం భీతి హేతో –ర్వాచ్య స్మాకం వర్తి తవ్యం యువాభ్యాం ‘’ తా-ధైర్యం లేని ,బలహీనులు ,భయపడే ఆడవాళ్ళ తో భోగం ఆనందం ఇవ్వదు.కనుక మా భయం … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment

‘’మత్స్వప్నః’’ (నా కల )-బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు -2

‘’మత్స్వప్నః’’ (నా కల )-బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు -2 14-భ్రాస్ట్రే న్యంతం బీజ మేవా భవద్ది-భండాధీనం లోకజాలం నతాత్ సామ్నా  రక్షే త్క్లేదయిత్వా య ఏత –న్నో పశ్యామ న్తం సమర్ధం త్వదన్యం ‘’ తా- ‘’భండాసురుని చేతికి చిక్కిన లోకాలన్నీ మంగలం లో వేయించబడే గింజల్లా మాడిపోయాయి .వాడి పీడ తొలగించి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

‘’మత్స్వప్నః’’ (నా కల )-బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు -1

‘’మత్స్వప్నః’’ (నా కల )-బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు -1 1-‘’శ్రీ మాతా శ్రీ మహా రాజ్ఞీస్శ్రీమస్సి౦హాసనేశ్వరీ –స్వధ్యాసీనా దేహలీ- -స్వప్నే దృష్టా ద్రుస్టతః కల్పవల్లీ –శిల్పానల్పా కల్ప బా భాసమానా ‘’ తాత్పర్యం –మంగళకరమైన తల్లి ,సహస్ర నామాది భూతమైన శ్రీ మాత్రు మంత్రానికి అధిదేవత ,సంపత్కారిణి ,శ్రీ విద్యా స్వరూపిణీ ,శ్రీ … Continue reading

Posted in పుస్తకాలు | Tagged | Leave a comment