Tag Archives: సౌందర్య లహరి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి) తాసౌందర్య లహరి –44(చివరి భాగం )

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి) తాసౌందర్య లహరి –44(చివరి భాగం )   98 –‘’కదా కాలే మాతః కధయ కలితా లక్తక రసం –పిబేయం ,విద్యార్దీ ,తవ చరణ నిర్నేజన జలం         ప్రకృత్యా ,మూకానా ,మపిచ ,కవితా కారణ తయా –కదా ధత్తే వాణీ ముఖ కమల తాంబూల రసతాం ‘’         తాత్పర్యం –మంగళాక్రుతీ మాతా !జన రంజకత్వం … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి – 43

  శ్రీ శంకరుల  లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి – 43   96—‘’కళత్రం ,వైధాత్రం ,కతికతి ,భజన్తే ,న,కవయః –శ్రియో దేవ్యాః ,కోవా ,న భవతి పథిహ్ కైరపి ధనైహ్       మహాదేవం హిత్వా తవ సతి సతీ నామ చరమే –కుచాభ్యామాసంగః కురవక తరో ,రప్యసులభః ‘’        తాత్పర్యం –పుణ్య శ్రవణ కీర్తనా తల్లీ !ఎందరెందరో కవులు సరస్వతీ దేవిని … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –42

        శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –42  94—‘’కలంకః కస్తూరీ రజనికర బింబం జలమయం –కళాభిహ్ కర్పూరైర్మరకత కరండం ,నిబిడితం            అతస్తాద్భోగేనా ప్రతి దిన మిదం రిక్త కుహరం –విధిర్భూయో భూయో ,నిబిడ యతి నూనం తవ కృతే ‘’           తాత్పర్యం –అమ్మా దక్షిణా మూర్తి స్వరూపిణీ !లోకం లో చల్లదనాన్ని చ్చే దాన్ని … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –41

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –41 92—‘’గతాస్తే మంచత్వం ద్రుహిణగిరి రుద్రేశ్వర భ్రుతః –శివ స్వచ్చ ,చ్చాయా ఘటిత కపట ప్రచ్చ దపటః        త్వదీయానాం భాసాంప్రతి ఫలానా రాగారుణతయా –శరీరే శృంగారో ,రస ఇవ దృశాం దోగ్ది కుతుకం     తాత్పర్యం –అమ్మా చిత్కళా నంద కలికా !బ్రహ్మ ,విష్ణు ,రుద్రా ,ఈశ్వర అనే నలుగురు … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –40

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –40    90—‘’దదానే ,దీనేభ్యః శ్రియ మనిశ,మాశాను సదృశీ –మమందం ,సౌందర్య ప్రకర మకరందం ,వికిరతి         తవాస్మిన్ ,మందారస్తబక ,సుభగే ,యాతు చరణే –నిమజ్జన్మజ్జీవః ,కరణ చరనై షట్త్చరణతాం ‘’         తాత్పర్యం –నాద రూపిణీ !దీనులకు వారి కోర్కెలను అనుసరించి ,తగిన సంపదలను ఎల్లప్పుడు ఇచ్చే నీ ,అధిక లావణ్య … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –39

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –39   88—‘’పదం తే ,కీర్తీనాం ,ప్రపద మపదం దేవి ,విపదాం—కదం నీతం సద్భిహ్ కతిన కమతీ కర్పూర తులాం       కధంవా ,పాణిభ్యా ,ముపయ మన కాలే పురభిదా –యదాదాయ న్యస్తం ద్రుషది ,దయా మానేన ,మనసా ‘’         తాత్పర్యం –కౌలమార్గ తత్పర సేవితా భవానీ !సత్కీర్తులకు … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –38

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –38 86—‘’మృషా కృత్వా ,గోత్రస్ఖలన మధు వైలక్ష్య నమితం –లలాటే భర్తారం ,చరణకమలే ,తాడయతి తే     చిరా దంత శ్శల్యం దహన కృత ,మున్మూలిత వతా –తులా కోటి క్వానైహ్ కలి కిలిత మీశాన రిపుణా‘’       తాత్పర్యం –విశ్వ మాతా !పోరపాటులో అకస్మాత్తుగా ,నీ ఎదుట ,నీసవతి పేరు చెప్పి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –37

      శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –37 84—‘’శ్రుతీనాం మూర్ధానో ,దధతి తవయౌ ,శేఖర తయా –మమాప్యే తౌ మాతఃశిరసి దయయా  ధేహి ,చరణౌ         యయొహ్ పాద్యం పాధఃపశు పతి ,జటాజూట తటినీ –యయోర్లాక్షా లక్ష్మీ ,రరుణహరి చూడా మణిరుచిహ్’’        తాత్పర్యం –పాశు హన్త్రీ !వేదాల శిరస్సులు అని పిలువబడే ఉపనిషత్తు లే ,సిగ … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –36

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –36 81—‘’గురుత్వం ,విస్తారం ,క్షితి ధర పధిహ్ పార్వతి నిజా –న్నితంబా ,దాచ్చిద్య త్వయి ,హరణ రూపేనా ,నిదధే       అతస్తే ,విస్తీర్ణోగురు రాయ మశే షాం వసు మతీం –నితంబ ,ప్రాగ్భారః శ్తగాయతి లఘుత్వం నయతిచ ‘’         తాత్పర్యం –ప్రాణ దాత్రీ పార్వతీ దేవీ !కొండ ల  రాజైన నీ … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –35

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –35 79—‘’నిసర్గ క్షీణస్య స్తన తట భరేణ క్లమ జుషో –నమన్మూర్తే ,ర్నారీ తిలక,శనకై స్స్తుట్యత ఇవ         చిరంతే మద్యస్య ,త్రుటిత తటినీ తీర తురుణా –సమానస్తాస్తే మ్నోభవతు కుశలం శైల తనయే              తాత్పర్యం –కపర్దినీ !నారీ తిలకమైన నువ్వు స్వభావ సిద్ధం గానే బాగా కృశించి ,సన్నదైనదీ … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి