Tag Archives: సౌందర్య లహరి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి) తాసౌందర్య లహరి –44(చివరి భాగం )

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి) తాసౌందర్య లహరి –44(చివరి భాగం )   98 –‘’కదా కాలే మాతః కధయ కలితా లక్తక రసం –పిబేయం ,విద్యార్దీ ,తవ చరణ నిర్నేజన జలం         ప్రకృత్యా ,మూకానా ,మపిచ ,కవితా కారణ తయా –కదా ధత్తే వాణీ ముఖ కమల తాంబూల రసతాం ‘’         తాత్పర్యం –మంగళాక్రుతీ మాతా !జన రంజకత్వం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి – 43

  శ్రీ శంకరుల  లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి – 43   96—‘’కళత్రం ,వైధాత్రం ,కతికతి ,భజన్తే ,న,కవయః –శ్రియో దేవ్యాః ,కోవా ,న భవతి పథిహ్ కైరపి ధనైహ్       మహాదేవం హిత్వా తవ సతి సతీ నామ చరమే –కుచాభ్యామాసంగః కురవక తరో ,రప్యసులభః ‘’        తాత్పర్యం –పుణ్య శ్రవణ కీర్తనా తల్లీ !ఎందరెందరో కవులు సరస్వతీ దేవిని … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –42

        శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –42  94—‘’కలంకః కస్తూరీ రజనికర బింబం జలమయం –కళాభిహ్ కర్పూరైర్మరకత కరండం ,నిబిడితం            అతస్తాద్భోగేనా ప్రతి దిన మిదం రిక్త కుహరం –విధిర్భూయో భూయో ,నిబిడ యతి నూనం తవ కృతే ‘’           తాత్పర్యం –అమ్మా దక్షిణా మూర్తి స్వరూపిణీ !లోకం లో చల్లదనాన్ని చ్చే దాన్ని … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –41

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –41 92—‘’గతాస్తే మంచత్వం ద్రుహిణగిరి రుద్రేశ్వర భ్రుతః –శివ స్వచ్చ ,చ్చాయా ఘటిత కపట ప్రచ్చ దపటః        త్వదీయానాం భాసాంప్రతి ఫలానా రాగారుణతయా –శరీరే శృంగారో ,రస ఇవ దృశాం దోగ్ది కుతుకం     తాత్పర్యం –అమ్మా చిత్కళా నంద కలికా !బ్రహ్మ ,విష్ణు ,రుద్రా ,ఈశ్వర అనే నలుగురు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –40

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –40    90—‘’దదానే ,దీనేభ్యః శ్రియ మనిశ,మాశాను సదృశీ –మమందం ,సౌందర్య ప్రకర మకరందం ,వికిరతి         తవాస్మిన్ ,మందారస్తబక ,సుభగే ,యాతు చరణే –నిమజ్జన్మజ్జీవః ,కరణ చరనై షట్త్చరణతాం ‘’         తాత్పర్యం –నాద రూపిణీ !దీనులకు వారి కోర్కెలను అనుసరించి ,తగిన సంపదలను ఎల్లప్పుడు ఇచ్చే నీ ,అధిక లావణ్య … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –39

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –39   88—‘’పదం తే ,కీర్తీనాం ,ప్రపద మపదం దేవి ,విపదాం—కదం నీతం సద్భిహ్ కతిన కమతీ కర్పూర తులాం       కధంవా ,పాణిభ్యా ,ముపయ మన కాలే పురభిదా –యదాదాయ న్యస్తం ద్రుషది ,దయా మానేన ,మనసా ‘’         తాత్పర్యం –కౌలమార్గ తత్పర సేవితా భవానీ !సత్కీర్తులకు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –38

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –38 86—‘’మృషా కృత్వా ,గోత్రస్ఖలన మధు వైలక్ష్య నమితం –లలాటే భర్తారం ,చరణకమలే ,తాడయతి తే     చిరా దంత శ్శల్యం దహన కృత ,మున్మూలిత వతా –తులా కోటి క్వానైహ్ కలి కిలిత మీశాన రిపుణా‘’       తాత్పర్యం –విశ్వ మాతా !పోరపాటులో అకస్మాత్తుగా ,నీ ఎదుట ,నీసవతి పేరు చెప్పి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –37

      శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –37 84—‘’శ్రుతీనాం మూర్ధానో ,దధతి తవయౌ ,శేఖర తయా –మమాప్యే తౌ మాతఃశిరసి దయయా  ధేహి ,చరణౌ         యయొహ్ పాద్యం పాధఃపశు పతి ,జటాజూట తటినీ –యయోర్లాక్షా లక్ష్మీ ,రరుణహరి చూడా మణిరుచిహ్’’        తాత్పర్యం –పాశు హన్త్రీ !వేదాల శిరస్సులు అని పిలువబడే ఉపనిషత్తు లే ,సిగ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –36

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –36 81—‘’గురుత్వం ,విస్తారం ,క్షితి ధర పధిహ్ పార్వతి నిజా –న్నితంబా ,దాచ్చిద్య త్వయి ,హరణ రూపేనా ,నిదధే       అతస్తే ,విస్తీర్ణోగురు రాయ మశే షాం వసు మతీం –నితంబ ,ప్రాగ్భారః శ్తగాయతి లఘుత్వం నయతిచ ‘’         తాత్పర్యం –ప్రాణ దాత్రీ పార్వతీ దేవీ !కొండ ల  రాజైన నీ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –35

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –35 79—‘’నిసర్గ క్షీణస్య స్తన తట భరేణ క్లమ జుషో –నమన్మూర్తే ,ర్నారీ తిలక,శనకై స్స్తుట్యత ఇవ         చిరంతే మద్యస్య ,త్రుటిత తటినీ తీర తురుణా –సమానస్తాస్తే మ్నోభవతు కుశలం శైల తనయే              తాత్పర్యం –కపర్దినీ !నారీ తిలకమైన నువ్వు స్వభావ సిద్ధం గానే బాగా కృశించి ,సన్నదైనదీ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –33

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –33  75—‘’తవస్తన్యం ,మన్యే ,ధరణీధర కన్యే హృదయతః –పయః పారావారః పరి వహతి సారస్వత మివ      దయాపత్యా దత్తం ద్రవిడ శిశు రాస్వాద్య తవ యత్—కవీనాం ,ప్రౌధానా  జనని కమనీయః కవయితాః’’         తాత్పర్యం –శైలేంద్ర తనయా !పాల కడలి పైకి సారస్వత రూపం గా ప్రవహించే వాజ్మయం గా … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -32

    శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -32 71—‘’నఖానా ముద్యోతైర్నవన లిన రాగం ,విహసతాం—కరాణంతే ,కాంతిం ,కదయ ,కధయామః ,కధముమే        కయాచిద్వా ,సామ్యం ,భవతు కలయా ,హంత కమలం –యది క్రీడల్లక్ష్మీ ,చరణ తల లాక్షారుణ దళం ‘’      తాత్పర్యం –ఉమా దేవీ !ప్రభాత కాలం లో ,అప్పుడే వికసించిన తామర పూవు కాంతిని పరిహసించె … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –30

   శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –30 67—‘’కరాగ్రే ణస్పృష్టం తుహిన గిరిణావత్సలతయా –గిరీశేనో దంతం ,ముహురధర ,పానా కులతయా       కర గ్రాహ్యం శంభోర్ముఖ ముకుర వ్రుంతం ,గిరి సుతే –కదం కారం ,బ్రూమస్త వ చుబుక మౌపామ్య రహితం .         తాత్పర్యం –అమ్మా విష్ణు సోదరీ !నీ తండ్రి హిమ వంతుడు నీ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –31

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –31    69—‘’గళేరేఖాహాస్తిశ్రో ,గతి గమక ,గీతిక నిపుణా –వివాహ వ్యానద్ధ ప్రగున ,గుణ సంఖ్యా ప్రతి భువ         విరాజన్తే ,నానావిధ ,మధుర రాగా కర భువాం –త్రయాణాం గ్రామానాం స్తితి నియమ సీమాన ఇవతే ‘’         తాత్పర్యం –కైవల్య పద దాయినీ !నీ గళం పై మూడు రేఖలున్నాయి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -29

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -29   69—‘’రాణే జిత్వా ,దైత్యా ,నప హృత శిరస్త్రైహ్ కవచిభిహ్ –ర్నివ్రుత్తి ,స్చండాం శ ,త్రిపుర హర నిర్మాల్య విముఖై        విశాఖేన్ద్రో పేన్ద్రై శ్శశి విశద ,కర్పూర శకలా –విలీయన్తే ,మాతస్తవ ,వదన ,తాంబూల కబళః‘’     తాత్పర్యం –త్రిదగ్ని కుండసంభూతా !యుద్ధం లో రాక్షసులను జయించి వచ్చి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –28

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –28 63—‘’స్మిత జ్యోత్స్నా జాలం ,తవ వదన చంద్రాస్య పిబతాం –చకోరాణా మాసి దతి రసతయా ,చంచు జడిమాఅతస్తే ,శీతాంశో రమృతలహరీ రామ్ల రుచయః –పిబన్తి స్వచ్చందం ,నిశి ,నిశి ,భ్రుశం కాంచి కధీయా ‘’ తాత్పర్యం –చండికా !నీ ముఖ చంద్రుడి చిరు నవ్వు అనే వెన్నెలను త్రాగే చకోర పక్షులకు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –27

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –27    61—‘’అసౌ నాశా వంశ ,స్తుహిన గిరి వంశాధ్వజ పటి –త్వదీయో ,నేదేయః ఫలతు ఫల మాస్మాక ముచితం         వహత్యంత ర్ముక్తా ,శ్శిశిర కర ,నిశ్వాస ,గలితం –సంరుద్ధ్యా యత్తాసాం  ,బహిరపి ,సముక్తా మణిధరః ‘’     తాత్పర్యం –హిమ గిరి తనయా !!పర్వత వంశ పతాకమా !పార్వతీ దేవీ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -26

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -26   59—‘’స్పురద్గండా భోగ ప్రతి ఫలిత ,తాటంక యుగళం –చతుశ్చక్రం మన్యే ,తవ ముఖ మిదం మన్మధ రధం  యమారుహ్య ద్రుహ్యత్సవని ,రధా మర్కెందు చరణం –మహా వీరో మారః ,ప్రమద పతి సజ్జిత వతో ‘’ తాత్పర్యం –ఆర్యా దేవీ !అద్దాల లాగా నిగనిగప్రకాశించే ,నీ చెక్కిళ్ళ పై ,ప్రతి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | 1 Comment

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి)తా సౌందర్య లహరి -25

  శ్రీ శంకరుల లలి(కవి)తా సౌందర్య లహరి -25   57—‘’దృశా ద్రాఘీ యస్యా ,దార దళిత ,నీలోత్పల రుచా –ద్రవీ యామ్సం ,దీనం ,స్నపయ కృపయా ,మామపి ,శివే అనేనాయం ,ధన్యో భవతి ,నచతే ,హాని రియతా –వనేవా ,హర్మ్యేవా ,సమకర  ,నిపాతో మహికరః ‘’      తాత్పర్యం –మహేశ్వరీ !చాలా దీర్ఘ మై ,వికసించిన నల్ల కలువల వంటి చల్లని కాంతి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి -24

 శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి -24 55—‘’నిమేషోన్మేషాభ్యాం ,ప్రళయ ముదయం ,యతి జగతీ –తవే వ్యాహుస్సంతో ,ధరణి ధర రాజన్య తనయే త్వదన్మేషాజ్జాతం ,జగదిద మశేషం ,ప్రళయతః –పరిత్రాతుం ,శంకే ,పరి హృత ,నిమేషాస్తవ ద్రుశః తాత్పర్యం –మాతంగ తనయా !నీవు కను రెప్పలు మూస్తే ,జగత్ ప్రళయం సంభ విస్తుంది .కనులు తెరిస్తే ,జగత్తు ప్రభవిస్తుంది .ఇలా … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి 23

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి 23 53—‘’విభక్త త్రైవర్న్యం  ,వ్యతికరిత ,లీలాన్జన తయా –విభాతి ,త్వన్నేత్ర ,త్రితయ మిద నదయితే పున స్శ్రుష్టుం ,దేవాన్ ,ద్రుహిణహరి ,రుద్రానుపరతాన్ –రజస్సత్వం ,బిభ్రత్తమ ,ఇతి గుణానాం త్రియ మిద ‘’ తాత్పర్యం –ఈశాన ప్రియే !దేవీ !ఈ దీనుని వైపు చూసే ,నీ మూడు నేత్రాలు ,,వాని పై అర్ధ వలయాకారం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –22

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –22   51—‘’శివే శ్రుంగా రార్ద్రా ,తదిత ,రజనే ,కుత్సువ పరా సరోషా,గంగాయాం  ,గిరిశ చరితే ,విస్మయ వతీ హరా హిభ్యో భీతా ,సరసి రుహ ,సౌభాగ్య జననీ –సఖీషు ,స్మేరా ,తే ,మయి ,జనని ,దృష్టి స్సకరుణా‘’ తాత్పర్యం –నిత్యా నంద కరీ!నీ కంటి చూపు పరమ శివుని … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి త) సౌందర్య లహరి –21

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )త సౌందర్య లహరి –21 49—‘’విశాలా కళ్యాణీ స్ఫుట రుచిరయోధ్యా ,కువలయైహ్ –కృపా దారా ,ధారా ,కిమపి ,భోగవతి కా అవంతీ ,సృష్టిస్తే ,బహునగర ,విస్తార విజయా –ధ్రువం ,తత్తన్నామ వ్యవహరణ యోగ్యా విజయతే ‘’ తాత్పర్యం –విశాలాక్షీ !నీ చూపు విశాలం కనుక ,విశాల అనే నగరం గా వెలసింది .కళ్యాణ ప్రదం కనుక ,కల్యాణి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –20

  శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –20 47 —    భ్రువౌ భగ్నే కిన్చిద్భువన ,భయ భంగ వ్యసనిని –త్వదీయే ,నేద్త్రాభ్యాం ,మధుకర రుచిభ్యాం ద్రుత గుణం ధనుర్మన్యే ,సవ్యేతర కర ,గృహీతం ,రతి పథెహ్ –ప్రకోస్తే,,ముష్టౌచ ,స్థగయతి ,నిగూ్dhaanతర ముమే ‘’ తాత్పర్యం –తల్లీ ఉమా దేవీ !జగత్తు లోని భయాన్ని పోగొట్టే దానివి నువ్వు .కొంచెం వంగి ఉండి,తుమ్మెద వరుసల్లాగా … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –19

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –19 45—అరాలైస్వాభావ్యా ,దళికలభస శ్రీ భిరలకైహ్ –పరీతం తే వక్త్రం ,పరి హసతి ,పంకేరుహ రుచిం దర స్మేరే యస్మిన్ ,దశన రుచి కిన్జిల్క రుచిరే –సుగంధౌమాద్యంతి ,సమర దహన ,చక్షుర్మధులిహః ‘’ తాత్పర్యం –అన్నపూర్ణేశ్వరీ !స్వభావ సిద్ధం గా ,తుమ్మెద రెక్కల నల్ల దనం తో … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి ) తా సౌందర్య లహరి –18

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి ) తా సౌందర్య లహరి –18               43-”ధనోతు ధ్వాంతం ,నస్తులిత ,దలి తేరి దేవర వనం –ఘనం స్నిగ్ధం ,శ్లక్ష్యం ,నికురుంబం ,తవ శివే                     య దేయం ,సౌరభ్యం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరులలాలీ లి కవి ) తా సౌందర్య లహరి –17

 శ్రీ శంకరులలాలీ లి కవి ) తా సౌందర్య లహరి –17           42—”గతైర్మాణి క్యత్వం ,గగన మణి  నిభిహ్ ,సాంద్ర ఘటితం –కిరీటం తే ,హై మం ,హిమ గిరి సుతే కీర్తయతియః                   సనీడే యచ్చాయాచ్చురణ ,పటలం ,చంద్ర శకలం –ధనుహ్ శౌనా శీరం ,కిమతి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –16

   శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –16           41–”త వా దారే మాతే ,సహా సమయ యా లాస్య పరయా –నవాత్మానం మన్యే ,నవ రస మహా తాండవ నటం                  ఉభాభ్యా మేతాభ్యా ముదయ విధి ,ముద్దిస్య … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –15

 శ్రీ శంకరుల లలి  (కవి )తా సౌందర్య లహరి –15 38–”సమున్మలత్సంవిత్కమల ,మక రందైక రసికం –భజే హంస ద్వంద్వం ,కిమపి ,మహతాం ,మానస చరం యదా లాపా ,దష్టా ,దశ గుణిత ,విద్యా పరి నతిహ్ –యదా దత్తే ,దోషాద్గుణ ,మఖిల మాధ్యం వయ ఇవ ” తాత్పర్యం –భావనా గమ్యా -!వికసించే జ్ఞానం … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –14

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –14 34–”శరీరం త్వం ,శమ్భొహ్ ,శశి మిహిర వక్షో రుహయుగం –తవాత్మానాం మధ్యే ,భగవతి ,నవాత్మాన మనఘం అతః శేషః శేషీ త్వయ ,ముభయ సాధారణ తయా –స్థితః సంబందోవాం ,సమరస పరానంద పరయొహ్ ” తాత్పర్యం –మణి పూరాబ్జ నిలయా !జగత్ ఉత్పత్తి, మొదలైన … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –13

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –13 32–” శివశ క్తిహ్ కామః ,క్షితి రధః రవిస్శీత  కరణః  –సమారో హంస శక్రః తదనుచ ,పరమార హరయః హమీ ,హ్రుల్లెఖాభిస్తి సృభి రవ సానేషు ఘటి తాః –భజన్తే ,వర్నాస్తే ,తవ జనని నామా వయవతాం ” తాత్పర్యం –కపర్దినీ !శివుడు (కకారం ),శక్తి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి ) తా సౌందర్య లహరి –12

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి ) తా సౌందర్య లహరి –12 29–”కిరీటం ,విరించిం , ,పరి హర పురః ,కైట భిదః –కథోరే ,కోటీరే,స్ఖల సి ,జహి జంభారి మకుటం ప్రనమ్రే ,శ్వేతేషుప్రసభ ,ముపయా తస్య భవనం –భావస్యాభ్యుత్తానే తవ ,పరి జనోక్తి ర్విజ యతే ” తాత్పర్యం –అమ్మా శారదా రాధ్యా … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –11

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –11 26—” విరించి పంచత్వం ప్రజతి హరి రాప్నోతి విరతిం –వినాశం ,కీనా శోభజ తి ధనదో  యాతి నిధనం వితంద్రీ ,మాహేంద్ర వితతి రపి ,సమ్మిలిత దృశా –మహా సంహారే స్మిన్ ,విహరతి ,సతి ,త్వత్పతి రసౌ ” తాత్పర్యం –స్వాధి స్టా నదేవతా … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –10

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –10 23–”త్వయా హృత్వా వామం ,వపుర పరి త్రుప్తెన మనసా –శరీరార్ధం ,శంభో ,రపర మపి ,శంకే హృత మభూత్ యదె తత్వ ద్రూపం ,సకల మరునాభ స్త్రినయనం –కుచాభ్యా మానమ్రం  కుటిల శశి చూడా ల మకుటం .” తాత్పర్యం –హిమ గిరి పుత్రీ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –9

  శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –9 21–”తటిల్లెఖా తన్వీం ,తపన శశి వైశ్వానర మయీం –విషన్నానాం ,షన్నా మప్యుపరి కమలానాం తవ కలాం మహా పద్మాటవ్యం ,మ్రుదిత మలమాయేన మనసా –మహాన్తః పశ్యంతో దదతి ,పరమాహ్లాద లహరీం ”. తాత్పర్యం –హ్లాదినీ !మెరుపు తీగ లాగా సూక్ష్మమై ,పొడవైనదై,ఆజ్ఞా మొద లైన … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | 1 Comment

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –8

 శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –8 18–”తను చ్చాయాయాభిస్తే ,,తరుణ తరణి శ్రీ సరణిభిహ్ –దివం సర్వా ముర్వీ ,మరు మణి ,నిమగ్నానాం స్మరతియః భవ్యన్త్యస్య త్రస్య ద్వహన హరిణ శాలీన నయనాః –సహోర్వస్యః కతి కతి న గీర్వాణ గణికాః” తాత్పర్యం –ఉమా దేవీ !ఉదయ సంధ్య లోని ఎరుపు రంగు … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి -7

   శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి -7 15–”శర జ్యోత్నా శుద్ధం ,శశి యుత ,జటా జూట మకుటం –పరస్త్రాస త్రాణ స్పటిక ఘటికా పుస్తక కరాం సక్రున్నత్వా ,నత్వా ,కధమివ ,సతాం సన్ని దధతే –మధు క్షీర ద్రాక్షా ,మధురి మధురణాహ్ ఫణి తయః ” తాత్పర్యం –త్రిపురసుందరీ !శరత్ పూర్ణిమ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –6

 శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –6 12— ”త్వదీయం సౌందర్యం ,తుహిన గిరి కన్యే ,తులయితుం –కవీన్ద్రః కల్పంతే ,కధ మపి ,విరించి ,ప్రభ్రుతయః యదా లోక్యౌ త్శుక్యా ,దమర లలనా యాంతి మనసా –తపో భిర్డు ష్ట్రా పామపి ,గిరిశ ,సాయుజ్య పదవీం ” తాత్పర్యం –ఓ పార్వతీ మాతా !నీ … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –5

 శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి –5 10— ” సుధా సారా సారై ,శ్చరణ ,యుగాళాన్తరవి గలిథైహ్ ప్రపంచం ,సిన్చంతే ,పునరపి ,రసామ్నాయ మహాసా – అవాప్సత్వాం భూమిం ,భుజగ నిభ మధ్యష్ట వలయం -స్వమాత్మానాం కృత్వా స్వపిషి ,కుల కుండే ,కుహరిణి ” తాత్పర్యం –కుమారీ !నీ రెండు పాదాల మధ్య … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –4

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –4 8 — ”సుధా సింధు ర్మధ్యే ,సుర విటపి ,పాటీ పరి వ్రుతా -మణి ద్వీపే ,నీపోప వన వసతి చింతా మణి గృహే శివా కారే ,మంచే ,పరమ శివ పర్యంక నిలయం –భజంతిత్వం  ,ధనయః ,కతి చన ,చిదా నంద … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –3

 శ్రీ శంకరుల లలి  (కవి)తా సౌందర్య లహరి –3 5–”హరిస్త్వా మారాధ్య ,ప్రణత జన సౌభాగ్య జననీం –పురానారీ భూత్వా ,పురరిపు మపి క్షోభ మనయత్ స్మరోపిత్వాం ,నత్వా ,రతి నయన లేహ్యన వపుషా–మునీనా మప్యంతః ప్రభవతి ,హి ,మోహాయ మహతాం .” తాత్పర్యం –శర్వాణీ !సౌభాగ్యాన్ని ఇచ్చే నిన్ను ఆరాధించే ,పూర్వం విష్ణు మూర్తి … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి ) తా సౌందర్య లహరి –2

 శ్రీ శంకరుల లలి  (కవి ) తా సౌందర్య లహరి –2 2–” తనీ యామ్శుం పామ్శుం ,తవ చరణ పంకేరుహ భవం –విరిన్చిహ్ సంచిన్వన్ ,విరచ యతి ,లోకాన వికలం వహత్సేనం ,శౌరిహ్ ,కధ మపి సహస్రేణ శిరసాం –హరః ,సంక్షుద్యైనం ,భజతి ,భస్మో ద్ధూలిన విధిం ”. తాత్పర్యం –అమ్మా !నీ పాద … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -1

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -1  సరస భారతి సాహితీ బంధువులకు –హార్దిక శ్రీ వినాయక చతుర్ధి శుభా కాంక్షలు  ఈ శుభ సందర్భం గా శ్రీ ఆది శంకరా చార్యుల వారి అపూర్వ కవితా సృష్టి” సౌందర్య లహరి ”ని ధారా వాహికం గా మొదలు పెడుతున్నాను .ఇందులో … Continue reading

Posted in రచనలు | Tagged | Leave a comment