Tag Archives: సౌందర్య లహరి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –33

  శ్రీ శంకరుల లలి (కవి)తా సౌందర్య లహరి –33  75—‘’తవస్తన్యం ,మన్యే ,ధరణీధర కన్యే హృదయతః –పయః పారావారః పరి వహతి సారస్వత మివ      దయాపత్యా దత్తం ద్రవిడ శిశు రాస్వాద్య తవ యత్—కవీనాం ,ప్రౌధానా  జనని కమనీయః కవయితాః’’         తాత్పర్యం –శైలేంద్ర తనయా !పాల కడలి పైకి సారస్వత రూపం గా ప్రవహించే వాజ్మయం గా … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -32

    శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -32 71—‘’నఖానా ముద్యోతైర్నవన లిన రాగం ,విహసతాం—కరాణంతే ,కాంతిం ,కదయ ,కధయామః ,కధముమే        కయాచిద్వా ,సామ్యం ,భవతు కలయా ,హంత కమలం –యది క్రీడల్లక్ష్మీ ,చరణ తల లాక్షారుణ దళం ‘’      తాత్పర్యం –ఉమా దేవీ !ప్రభాత కాలం లో ,అప్పుడే వికసించిన తామర పూవు కాంతిని పరిహసించె … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –30

   శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –30 67—‘’కరాగ్రే ణస్పృష్టం తుహిన గిరిణావత్సలతయా –గిరీశేనో దంతం ,ముహురధర ,పానా కులతయా       కర గ్రాహ్యం శంభోర్ముఖ ముకుర వ్రుంతం ,గిరి సుతే –కదం కారం ,బ్రూమస్త వ చుబుక మౌపామ్య రహితం .         తాత్పర్యం –అమ్మా విష్ణు సోదరీ !నీ తండ్రి హిమ వంతుడు నీ … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –31

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –31    69—‘’గళేరేఖాహాస్తిశ్రో ,గతి గమక ,గీతిక నిపుణా –వివాహ వ్యానద్ధ ప్రగున ,గుణ సంఖ్యా ప్రతి భువ         విరాజన్తే ,నానావిధ ,మధుర రాగా కర భువాం –త్రయాణాం గ్రామానాం స్తితి నియమ సీమాన ఇవతే ‘’         తాత్పర్యం –కైవల్య పద దాయినీ !నీ గళం పై మూడు రేఖలున్నాయి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -29

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -29   69—‘’రాణే జిత్వా ,దైత్యా ,నప హృత శిరస్త్రైహ్ కవచిభిహ్ –ర్నివ్రుత్తి ,స్చండాం శ ,త్రిపుర హర నిర్మాల్య విముఖై        విశాఖేన్ద్రో పేన్ద్రై శ్శశి విశద ,కర్పూర శకలా –విలీయన్తే ,మాతస్తవ ,వదన ,తాంబూల కబళః‘’     తాత్పర్యం –త్రిదగ్ని కుండసంభూతా !యుద్ధం లో రాక్షసులను జయించి వచ్చి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –28

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –28 63—‘’స్మిత జ్యోత్స్నా జాలం ,తవ వదన చంద్రాస్య పిబతాం –చకోరాణా మాసి దతి రసతయా ,చంచు జడిమాఅతస్తే ,శీతాంశో రమృతలహరీ రామ్ల రుచయః –పిబన్తి స్వచ్చందం ,నిశి ,నిశి ,భ్రుశం కాంచి కధీయా ‘’ తాత్పర్యం –చండికా !నీ ముఖ చంద్రుడి చిరు నవ్వు అనే వెన్నెలను త్రాగే చకోర పక్షులకు … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –27

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి –27    61—‘’అసౌ నాశా వంశ ,స్తుహిన గిరి వంశాధ్వజ పటి –త్వదీయో ,నేదేయః ఫలతు ఫల మాస్మాక ముచితం         వహత్యంత ర్ముక్తా ,శ్శిశిర కర ,నిశ్వాస ,గలితం –సంరుద్ధ్యా యత్తాసాం  ,బహిరపి ,సముక్తా మణిధరః ‘’     తాత్పర్యం –హిమ గిరి తనయా !!పర్వత వంశ పతాకమా !పార్వతీ దేవీ … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -26

 శ్రీ శంకరుల లలి (కవి )తా సౌందర్య లహరి -26   59—‘’స్పురద్గండా భోగ ప్రతి ఫలిత ,తాటంక యుగళం –చతుశ్చక్రం మన్యే ,తవ ముఖ మిదం మన్మధ రధం  యమారుహ్య ద్రుహ్యత్సవని ,రధా మర్కెందు చరణం –మహా వీరో మారః ,ప్రమద పతి సజ్జిత వతో ‘’ తాత్పర్యం –ఆర్యా దేవీ !అద్దాల లాగా నిగనిగప్రకాశించే ,నీ చెక్కిళ్ళ పై ,ప్రతి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | 1 వ్యాఖ్య

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి)తా సౌందర్య లహరి -25

  శ్రీ శంకరుల లలి(కవి)తా సౌందర్య లహరి -25   57—‘’దృశా ద్రాఘీ యస్యా ,దార దళిత ,నీలోత్పల రుచా –ద్రవీ యామ్సం ,దీనం ,స్నపయ కృపయా ,మామపి ,శివే అనేనాయం ,ధన్యో భవతి ,నచతే ,హాని రియతా –వనేవా ,హర్మ్యేవా ,సమకర  ,నిపాతో మహికరః ‘’      తాత్పర్యం –మహేశ్వరీ !చాలా దీర్ఘ మై ,వికసించిన నల్ల కలువల వంటి చల్లని కాంతి … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి

శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి -24

 శ్రీ శంకరుల లలి(కవి )తా సౌందర్య లహరి -24 55—‘’నిమేషోన్మేషాభ్యాం ,ప్రళయ ముదయం ,యతి జగతీ –తవే వ్యాహుస్సంతో ,ధరణి ధర రాజన్య తనయే త్వదన్మేషాజ్జాతం ,జగదిద మశేషం ,ప్రళయతః –పరిత్రాతుం ,శంకే ,పరి హృత ,నిమేషాస్తవ ద్రుశః తాత్పర్యం –మాతంగ తనయా !నీవు కను రెప్పలు మూస్తే ,జగత్ ప్రళయం సంభ విస్తుంది .కనులు తెరిస్తే ,జగత్తు ప్రభవిస్తుంది .ఇలా … చదవడం కొనసాగించండి

Posted in రచనలు | Tagged | వ్యాఖ్యానించండి