పాహియాన్ సఫల యాత్ర –6

పాహియాన్ సఫల యాత్ర –6

                                                   అశోక నరకం

పూర్వ జన్మ లో అశోకుడు ,బుద్ధుని జోలె లో భిక్ష గా మట్టి పోశాడు .ఆయన సంతోషం తో” వచ్చే జన్మ లో చక్ర వర్తి వి అవుతావు” అని దీవించాడు .అశోకుడు గా పుట్టిన తర్వాత ,కఠిన శిక్షలు అమలు చేయ టానికి ”నరక లోకం ”లాంటి నగరం తయారు చేయించాడు .చాలా క్రూర శిక్ష లు విధించే వాడు .అక్కడ ఒక సారి ఒక భిక్షువు ను అగ్ని లో పడ దోస్తే ,ఆయన పుష్పం గా మారాడు .ఆ వింతను అశోక చక్ర వర్తికి చూపించారు .అతని లో పరివర్తనం కలిగి ,బౌద్ధం స్వీకరించాడు .అశోకుని భార్య ఈ విషయం విని చాలా బాధ పడింది .అశోకుడు రోజూ కూర్చుండే వృక్షాన్ని నరికించింది .ఆయన దాన్ని తట్టు కో లేక నేల పై బడి ఏడుస్తూ ,దొర్లటం ప్రారంభించాడు .ఆ మొండెం గా వున్న చెట్టు ను అలాగే నిలబెట్టి ,,చుట్టూ మట్టి కట్ట కట్టించి ,100 బానల నీరు పోయించాడు .అది మళ్ళీ చిగిర్చి ఎది గింది .ఆ చెట్టు ఈ నాటికి అక్కడ దర్శనం ఇస్తుంది .మన యాత్రికుడు పాహియాన్ దాన్ని చూసి ,ఆనందా శ్రువులు కార్చాడు .


గురు పాద శైలం
అక్కడి నుంచి ,”గురు పాద పర్వతం ”చేరాడు .ఆ పర్వతం  లో చిన్న నెరియ చేసి ,ఆ శిలా గర్భం లో దూరి ,బుద్ధుడు తపస్సు చేశాడు .ఆ సొరంగం ఒక మనుష్యుడికి కూడా ప్రవేశించ టానికి కష్టం గా వుంటుంది .దీనికి దగ్గరలో ”బుద్ధుని కళేబరం ”వుంది .ఆయన చేతులు కడుక్కోటానికి ఉపయోగించే ”బురద ”వుంది .ఇప్పటికీ జనం తమకు తల నొప్పి వస్తే ,ఆ బురదను రాసు కొంటారు .వెంటనే నెప్పి మాయం .అసంఖ్యాకం గా జనం వచ్చి ,ఈ ప్రదేశాన్ని చూసి పోతూంటారు .నిష్కలంకు లైన బౌద్ధ సన్యాసులకు రాత్రు లందు ”అర్హతులు ”ప్రత్యక్క్ష మై ,సంభాషించి ,వీరి సందేహాలను తీర్చి పోతూంటారు .

వార ణాసి
అక్కడి నుంచి కాశీ చేరాడు .దీనికి దగ్గరలో ,”కురంగారామం(లేడి పార్క్ ) .”ఏడు రోజుల్లో బుద్ధుడు బుద్ధత్వం పొందు తాడు” అనే అశరీర వాణి ఇక్కడే విన్పించింది .చాలా స్తూపాలున్నాయి .ఆరామాలలో భిక్షువులు బాగానే వున్నారు .అక్కడి నుంచి ”కౌశాంబి ”చేరాడు .”ఆల వాక ” అనే పిశాచికి బుద్ధుడు ”కైవల్యం ”ఇచ్చిన ప్రదేశం ఇక్కడే వుంది .


దక్షిణా పధం –కపోత వనం
కౌశామ్బికి దక్షిణం గా ,200 యోజనాల దూరం లో ”దక్షిణా పద దేశం ”వుంది .ఇక్కడే ”గిరి విహారం ”వుంది .ఇది ఒక పర్వతం నుంచి తొలవ బడిన” అయిదు అంతస్తుల భవనం” .మొదటి అంతస్తు ఏనుగు ఆకారం లో వుంటుంది

.అందులో 500 గదులు వున్నాయి .రెండవది సింహాక్రుతి లో వుంది .400 గదులు .మూడవది ఆశ్వాక్రుతి లో వుంది .దీని లో 300 గదులున్నాయి .అయిదవది పావురం (కపోతం )ఆకారం లో వుంది .దీనిలో 100 గదులున్నాయి .మొత్తం 1300 గదులున్నాయన్న మాట .ఈ భవనం పై ,ఒక జల ధార నిరంతరం ప్రవహిస్తూ వుంటుంది .అది అన్ని గదుల ముందు నుంచి పోతుంది .అర్ధ చంద్రా కారం గా ,వలయం గా ,మెలికలు తిరుగుతూ ,ఆ జల ధార ప్రవహించి ,ముచ్చట గొల్పుతుంది .గోడలకు రంద్రాలున్నాయి .అవే కిటికీలు గా పని చేస్తాయి .ప్రతి గదికి పుష్కలం గా కాంతి గాలి లభిస్తాయి .శోభాయ మానం గా ప్రతి గది ,మనసు ను దోచే టట్లువుంది .   .నాలుగు మూలలా .పైకి యెక్క టానికి మెట్లు వుంటాయి .”ఈ మొత్తాన్ని ”పారా వత విహారం ”అంటారు .ఈ ప్రాంతం లో జన సంచారం లేదు .దూరంగా వున్న పల్లెల్లో జనం వుంటారు .ఇక్కడ బౌద్ధ ధర్మం ఎవరికీ తెలియదు .బ్రాహ్మణ మతమే అవలంబిస్తారు .రెక్కల పై దివ్య పురుషులు ఎందరో వచ్చి ,ఈ విహారాన్ని చూసి పోతూన్తారని జనం చెప్పు కొంటారు .ఒకసారి కొంత మంది దేవతలు నడిచి వస్తుంటే ,జనులు ”మీరు నడిచి ఎందుకు వస్తున్నారు “?అని అడిగారు .వారు ”మాకు ఇంకా రెక్కలు యేర్పడ లేదు ”అన్నారట.
పాటలీ పుత్రం
కాశి నుంచి ,తూర్పుగా పాటలీ పుత్రం చేరారు .ఉత్తర భారతం లో ఎక్కడా ,పాహియాన్ కు బౌద్ధ మత గ్రంధాలు లభించా లేదు .కారణం ,అవన్నీ వంశ పారం పర్యం గా ,లేక గురు శిష్య పరంపరగా కన్తస్థం చేయ బడినవే కాని లిఖిత రూపం లేదు .అంటే గ్రంధస్తం కాలేదన్న మాట .కనుక నిరాశ చెండాడు .మధ్య భారతం చేరాడు .అదృష్ట వశాత్తు ,ఒక మహా యాన విహారం లో”వినయ సూత్ర ప్రతి ”లభించింది .అది అందరి ఆమోదం పొందిన గ్రంధమే .దీని మాతృక ,చాలా శతాబ్దాల నుంచి ఈ ”సువర్ణ విహారం ” లో పరి రక్షింప బడు తోంది .దీనికి 15 ప్రతులున్నాయి వ్యాఖ్యానాలు కూడా రాయబడే వున్నాయి .అంటే సంపూర్ణ ప్రతి లభించి నట్లే .పాహియాన్ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది ఇక్కడే ”సర్వాస్తి వాద శాఖీయుల ”సూత్ర గ్రంధమూ లభించింది .దీని లో 7000  గాధలు (సూత్రాలు )వున్నాయి .చైనా దేశం లో వీటినే పాటిస్తారు .”సంయుక్తాభి ధర్మ హృదయ ”,”వైఫల్య పరి నిర్వాణ ”,”మా సాంఘిక అభి ధర్మ సూత్రాలు ”లభించాయి .
పాహియాన్ సంస్కృతం నేర్చు కొంటు ,వాటిని పథి స్తు వినయ సూత్రాలకు ప్రతులు (కాపీలు )రాస్తూ ,మూడు సంవత్చ రాలు పాట్నా లో గడి పాడు .ఆయన మిత్రుడు ”తోచింగ్ ”కూడా ఇక్కడికే చేరాడు .ఇక్కడ పాటించే క్రమ శిక్షణ కు ఇద్దరు ఆశ్చర్య పోయారు .చైనా లో ఇంతటి శిక్షణ లేదు అని బాధ పడ్డారు .తోచింగ్ ”నేను బుద్ధత్వం పొంద నంత వరకు ఏ ఇతర దేశం లోను ,జన్మించ కుందును గాక ”అను కొన్నాడు .భారత దేశం పై అంతటి ప్రేమ ,అనురాగం ,గౌరవం కలిగాయన్న మాట .అతను చైనా వెళ్ళ కుండా శేష జీవితాన్ని ఇక్కడే గడి పే శాడు .,
పాహియాన్ ,తన వెంట బౌద్ధ గ్రందాల ప్రతులు తీసుకొని ,గంగా నది దాటి ,”చంపా ”రాజ్యం చేరాడు .ఇక్కడ నలుగురు బుద్ధులు కూర్చున్న చోటు వుంది .దీనిపై స్తూపము వుంది .భిక్షువులు చాలా మంది ఉన్నారిక్కడ .తర్వాత ”తామ్ర లిప్తి ”నగరం చేరారు .ఇది ”హుగ్లీ నది ”ముఖ ద్వారం .దీని ముఖ్య పట్టణమే నేటి ”తామ్లోక్ ౨౪ బౌద్ధ మతాలు వున్నాయి .శ్రమణకులు కన్పించారు .పాహియాన్ ,ఇక్కడ ప్రతులు రాసుకొంటూ ,బొమ్మలు గీసు కొంటు రెండేళ్ళు వున్నాడు .ఓడ ఎక్కి  పద్నాలుగు రోజుల్లో  సింహళ ద్వీపం చేరాడు .ఈ ద్వీపం 700 యోజనాల విస్తీర్ణం కలిగి వుంది .50 యోజనాల వెడల్పు .దీనికి రెండు వైపులా చిన చిన్నవి 100  దీవులు ఉనాయి .రత్నాలు ,ముత్యాలు పుష్కలం గా లభిస్తాయి .అమూల్య మైన మణి పూసలు దొరుకు తాయి .సేవకులు ఎప్పుడు ,జాగ్రత్త గా కాపలా కాస్తూ వుండే వారు .దొరకిన  పది ముత్యాల్లో మూడు రాజుకు ఇచ్చి ,మిగిలిన ఏడు ముత్యాలు  తాము తీసు కొనే వారు .,,
సింహళం
పూర్వం ఈ ద్వీపం లో పాములు ,భూతాలు ఉండేవి .ఈ భూతాలతో వ్యాపారస్తులు ,వ్యాపారం చేయించే వారు .వాణిజ్యం జరిగే టప్పుడు ఉండేవి కావు .అమూల్య మైన వస్తువులను ,వాటి ధరలను చీట్ల పై రాసి వేలాడ గట్టి పోయే వారు .వర్తకులు తగిన ధర చెల్లించి ,వాటిని తీసుకు పోయే వారు .ఇలా రాక పోకల తో ,దీని సౌభాగ్య ,సౌందర్యాలు అభి వృద్ధి చెందాయి .జన సంకీర్ణ దేశం అయింది .భారత దేశం లోని ఒక వర్తకుడు ”సింహళ ”అనే పేరున్న వాడు ఈ ద్వీపాన్ని కనుక్కోవటం తో ఆ పేరు తో పిలవ బడు తోంది .
మనోహర మైన శీతోష్ణ స్తితి . గ్రీష్మ ,హేమంతాలకు పెద్ద తేడా వుండదు .అన్ని కాలాల్లో పంటలు పండటం విశేషం .ఋతు నిర్ణయం లేదు .బుద్ధుడు ఇక్కడి వారిని సంస్కరించ టానికి వచ్చి నట్లు జాతక కధ లలో వుంది .ఆయన ”సమస్త కూటాగ్ర పర్వతం ”పైన కాలు పెట్టిన చోటు నేటికీ గుర్తు గా కన్పిస్తుంది .అక్కడే పెద్ద స్తూపం కట్టారు .క్రీ.పూ.౨౫౦ నాటికే అశోకుని కొడుకు మహేంద్రుడు వచ్చి ,బౌద్ధ మత ప్రచారం చేశాడు .దీన్నే ”Adam’s Mountain Peak”అంటారు .దీని అగరం మీద మూడు అడుగుల తొమ్మిది అంగుళాల పొడవు ,రెండున్నర అడుగుల వెడల్పు గల పల్లపు భూమి వుంది .హిందువులు శివుని పదం అనీ ,మహ్మదీయులు ఆడమ్స్ పాదం అనీ ,బౌద్ధులు బుద్ధుని పాదం అనీ భావించి కొలుస్తారు .దీనికి దగ్గరలో బుద్ధ మండపం వుంది .బంగారు నగిషీ ,మణులతో కూర్చిన బుద్ధుని విగ్రహం వుంది .౨౦ అడుగుల ఎత్తున రత్న ఖచితం గా ఈ మూర్తి భాసిస్తుంది .దక్షిణ హస్తాన ,అమూల్య మైన ముత్యం వుంది .పాహియాన్ ఒంటరి వాడై ఇక్కడికి చేరాడు .పూర్వం ఒక రాజు భారత దేశం లోని బోధి వృక్షం కొమ్మ ను తెప్పించ్చి ,ఇక్కడ పాటి పెట్టించాడు .అది బాగా పెరిగి శాఖోప శాఖ లు  గా విస్త   రిల్లింది .దీని కింద విహారం లో కూర్చుని వున్న బుద్ధ విగ్రహం వుంది .బుద్ధుని  ”దంతం ”పై కట్టిన విహారం కూడా వుంది .
సింహళీయులు భక్తీ ,విశ్వాసాలున్న వారు .మత ధర్మాలను భక్తీ శ్రద్ధ లతో ఆచ రించే వారు .ఆ నాడు పోరాటాలు ,విప్ల వాలు లేనే లేవు .అనావృస్టి ,క్షామం లేవు  కస్టాలు  అంటే ఏమిటో ప్రజలకు తెలియదు శ్రమణకుల ధనాగారం -మణులు ,రత్నాలు ,ముత్యాలతో నిండి ఉండేవి .ఒక రోజూ ఒక రాజు ఆశ్ర మానికి వచ్చి వీటిని చూసి అసూయ చెండాడు .పశ్చాత్తాపం తో వాళ్ళతో ”రాజులను ఎవరినే ఇక్కడికి ప్రవ్శించ నియ్య కండి సన్యాసం స్వీకరించి ,నలభై సంవత్చారాలు దేశాటనం చేసిన విరాగులనే లోపలి అనుమతించండి మిగిలిన వారి కేవరికీ   ప్రవేశం ఇవ్వ కండి ”అని హితవు చెప్పాడట.


సింహళ నగరం లో వైశ్య కుటుంబాలు చాలా వున్నాయి .వాళ్ల ఇల్లు అన్నీ రాజా గృహాలల ,వైభవం గా ఉండేవి .పుర వీధులు ప్రశాంతం గా ,పరిశుభ్రం గా ఉండేవి .నాలుగు వీధులు కలిసిన చోట సభా మంద పాలు ఉండేవి .రోజూ సభలు అక్కడే జరిగేవి .బౌద్ధ ధర్మాలు బోధించే వారు .జనం కిట కిట లాడే వారు .అక్కడ 40000 మంది  బౌద్ధ సంయాసులున్డే వారట .వీరి భోజ నాలకు సత్రాలున్దేవి .ప్రతి రోజూ ౫౦౦౦ మందికి భోజ నాలు పెట్ట టానికి ధర్మ శాలలు కట్టించారు .ప్రతి ఏడాది ”దంత మహోత్చావం ”జరిగేది జ్యేష్ట మాసం లో .సామ ,సుడాన ,గజ రాజా ,హరిన ,అశ్వ మొదలైన బోధి సత్వుని అవతార విగ్ర హాలను అరోజుల్లో ప్రదర్శించే వారు .పాహియాన్ ఇక్కడ రెందేల్లున్నాడు .మరిన్ని బౌద్ధ గ్రంధాలు సంపాదించాడు .


తిరుగు ప్రయాణం
ఒక పెద్ద వోదనేక్కి చైనా బయల్దేరాడు పాహియాన్ యాత్రికుడు .దీనికి చిమ్న్న నావ నొకటి కటించి ఉంచారు .మూడు రోజుల ప్రయాణం తర్వాత తుఫాన్ ప్రారంభ మైంది .ఓడ లోని సరుకునంతా సముద్రం లోకి విసిరేస్తున్నారు .పాహియాన్ తన కుండిన పాత్ర ,మరి కొన్ని వస్తువులు సముద్రం లో విసిరేశాడు .బౌద్ధ విగ్రహాలను ,తాను ఎంతో శ్రమతో భక్తీ తో సాధించి తెచ్చుకొన్న మహా గ్రంధాలను ఎక్కడ సముద్రం పాలు చేస్తారో అన్ని భయ పడ్డాడు .బుద్ధుని మనసారా ప్రార్ధించాడు ”దయా మయా !బౌద్ధ ధర్మాలను తెలుసు కోవ టానికి ,చాలా దూరం వచ్చి ,ప్రతులను గ్రహించి ,వెళ్లి పోతున్న సమయం లో ఈ తుఫాను లో చిక్కు కున్నాను .నీ అద్భుత మహిమ తో నన్ను చైనా చేర్చు ”అని మొక్కు కున్నాడు .౧౩ రోజుల పాటు విజ్రుమ్భించిన తుఫాను శాంతించింది .వొడ ఒడ్డుకు చేరే ఆశ కంపించ లేదు .మళ్ళీ నాల్గు రోజులకే భయంకర తుఫాను అదర గొట్టింది .90 రోజుల తర్వాత ”యవ ద్వీపం ”చేరారు .ఇక్కడ బ్రాహ్మణ మతం ప్రబలం గా వుంది .యవ ద్వీపం లో అయిదు నెలలు వున్నారు ..మళ్ళీ  ప్రయాణం  ఒక నెల  సాగింది .అకస్మాతుగాతుఫాను విరుచుకు పడింది.పాహియాన్ మళ్ళీ భగవాన్ బుద్దున్ని ప్రార్ధించాడు .నీవే తప్ప ఇతహ్పరమేరుగా అను కొన్నాడు తుఫాను తగ్గింది .తెల్ల  వారిన తర్వాత అందులోని బ్రాహ్మణ మతస్తులు ‘ఈ బౌద్ధ సన్యాసి వల్లే మనకు ఈ విపత్కర పరిస్తితి .ఇతన్ని ఎక్కడైనా దించి పారేయాలి” ”అన్నారు .అది విన్న ఒక బౌద్ధ భిక్షువు వారితో ”మీ దురాలోచన తెలిసింది .మీరు చేరేది చైనా .అకడి రాజు బౌద్ధ మతస్తుడే .అతనికి మీ సంగతి తెలిస్తే మీ కు పుట్ట గతులుండవు ,జాగ్రత్త ”అని హెచ్చ రించాడు .అప్పుడు వాళ్లకు భయం వేసి కిక్కురు మన లేదు .
మళ్ళీ భయంకర తుఫాను చెల రేగింది .కెప్టెన్ వోడను తప్పు దోవపట్టించాడు .వెంట తెచ్చిన పదార్ధాలన్నీ అయి పోయాయి .త్రాగా టానికి మంచి నీరు కూడా లేదు .సముద్రపు నీటినే అన్నిటికి వాడారు .12 రోజుల తర్వాత  ”చంగాంగు ”మండలం లో పర్వత ప్రాంతం లో ఒడ్డుకు చేరారు .అది చైనా రాజ్యమే నని గుర్తించి ఆనంద పడ్డారు .ఆ నగర రాజు వీళ్ళకు ఘన స్వాగతం చెప్పాడు .వర్షాకాలాన్ని అక్కడే గడి పాడు .మళ్ళీ బయల్దేరి ,”నాన్కింగు ”పట్టణం చేరాడు .అక్కడి బౌద్ధ భిక్షువు లకు తాను భద్రం గా తెచ్చిన సూత్ర గ్రంధాలను భక్తి ,ప్రపత్తు లతో అంద జేశాడు ..
తన సోదర శ్రమనకులకు పాహియాన్ తాను చూసిన వింతలు ,విశేషాలు చెబుతూ కాల క్షేపం చేశాడు .కష్ట  సహిష్ణత వల్ల ఎంతటి దుష్కర కార్యాన్నైనా ,సాధించ వచ్చునని పహియాన్ యాత్రికుడు రుజువు చేశాడు తాను అవలంబించే ధర్మాల మూల రహశ్యాలను శోధించి ,సాధించి ఆచరించ టానికి తన దేశీయులకు అంద జేయ టానికి ఆయన చేసిన అద్భుత ,సాహస యాత్ర చిర స్థాయిగా నిల్చి పోయింది .ఎన్నో కస్టాలు ,నష్టాలు అనుభ వించాడు .సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేశాడు .బుద్ధ భగ వానుడు తిరు గాడిన,  పవిత్ర వంతం చేసిన ప్రదేశాలన్నీ చూసి ఆనంద పులకాంకితు డైనాడు .తనతో వచ్చిన వారు ,వీడి పోయినా ,మరణించినా ,తాను ఒంటరి వాడు గా మిగిలి పోయినా ,తన ప్రయత్నాన్ని విడువ లేదు .తాను అనుకున్నది సాధించే వరకు యాత్ర కొన సాగిస్తూనే వున్నాడు .చివరకు ”వినయ పీఠిక ”మహా గ్రంధాన్ని పొంది ,చరితార్దుడైనాడు .బుద్ధుడు సంచరించిన నేలపై పాద చారిగా తిరిగి గొప్పఅను భూతిని   ని పొందాడు .జన్మ ధన్యం అయిందని పరమ సంతోషం వెలి బుచ్చాడు .ఆ మధుర భావనలను మనసులో భద్ర పరచుకొన్నాడు .కార్య సాధకుడై తన దేశం చేరి ,జీవితాన్ని సార్ధకం చేసు కొన్నాడు .ప్రాచీన రుషి తుల్యం గా ప్రవర్తించాడు .బుద్ధ భగ వానుని పై  గల అచంచల విశ్వాసం  భక్తి,ఆయన కార్య సాధనకు తోడైంది .ఆ కరుణా మూర్తి శుబాశీస్సులు లబించి కార్యం సఫలమిది .తాను చూచినా వన్నీ గ్రంధస్తం చేసి ఇలాంటి ”ప్రయాణ చరిత్ర”అంటే నేటి భాష లో ”ట్రావేలోకం ”కు ఆద్యుడైనాడు .భారత దేశ చరిత్ర అధ్యయ నానికి ఆయన గ్రంధం ఎంతో సహకరించింది .ఎక్కడా అతిశయోక్తి లేదు .అంతా వున్నది వున్నట్లు ,చూసిందిచూసి   నట్లు మనం ఆయనతో ఉండి చూస్తున్నట్లు గొప్ప అనుభూతి కల్గిన్చేట్లు రాశాడు .అదొక కావ్య శిల్పం గా చెక్కాడు .భారతీయుల మనో ఫలకం పై శాశ్వత ముద్ర వేసి చిరంజీవి గా నిలిచాడు .బౌద్ధ ధర్మానికి గొప్ప ప్రచార సాధకు నిగా   నిలిచాడు .”అర్హత”సంపాదించిన ”ఉత్తమ శ్రమ ణకుడు ”పాహియాన్ .ఆయన సుదీర్హ యాత్ర అందుకే ”సఫల యాత్ర ”అయిందని భావిస్తూ ,ఆపేరు తో మీకు వివరాలు అందించాను .
ఆయన్ను      ఫాహియాన్ ,పాహియాన్ ,అనటం ఉంది .నేను  ఒత్తు తీసేసి పాహియాన్ అనే అన్నాను .ఇంగ్లీష్ లో రెండు మూడు రకాల స్పెల్లింగులతో ఆయన పేరు కన్పిస్తుంది .నాతొ ,పాహియాన్ గారితో, యిన్ని రోజులు ఇంత దూరం ప్రయాణించి ,యాత్ర చేసి ,సఫలీకృతం చేసిన వీక్షక యాత్రికులకు ధన్య వాదాలు .
 ఆధారం –”ఫాహియాన్ భారత వర్ష యాత్ర -”  రచన –శ్రీ వేలూరి సత్య నారాయణ .
నేను దీన్ని వ్యాస రూపం గా 30 -11 -93 నుండి 06 -12 -93 వరకు రాసుకొని ఇన్నాళ్ళు నా దగ్గరే భద్రం గా వుంచుకొన్నాను .ఇప్పుడే జాలం లో చిక్కి వెలుగు లోకి వచ్చింది .అంటే సరిగ్గా  పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కిందటి నా  రచన ఇది .మాగి ,మాగి ఉందన్న  మాట ..
సంపూర్ణం
మీ – గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –02 -12 -11 .

This slideshow requires JavaScript.

About gdurgaprasad

Rtd Head Master 2-405 Sivalayam Street Vuyyuru Krishna District Andhra Pradesh 521165 INDIA Wiki : https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
This entry was posted in రచనలు. Bookmark the permalink.

3 Responses to పాహియాన్ సఫల యాత్ర –6

  1. చాలా మంచి వ్యాసం.చాలా సంగతులు తెలిసిన్వే ఐనా మళ్ళీ చదవడానికి బాగుంది.కాని ఆ అరుదైన ఫొటోలు సంపాదించి ప్రచురించి నందుకు ధన్యవాదాలు.

  2. నాకు ఇష్టమయిన బౌద్ధ విశేషాలు, చరిత్ర చక్కగా అందిస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు.

  3. RAMA KRISHNA RAO KOMARAGIRI says:

    chalaa baagundi. thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.